SMART Expertise

 

SMART Expertise – dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Oherwydd llwyddiant SMART Expertise a’r diddordeb a fu yn ddiweddar, mae angen i ni eich hysbysu bod yn rhaid cyflwyno unrhyw geisiadau newydd o ranbarth Dwyrain Cymru fel a nodir isod:

 

Dwyrain Cymru

Bydd ceisiadau gan Sefydliadau Ymchwil yn Nwyrain Cymru yn cau am 23.59 o'r gloch ddydd Gwener 13 Awst 2021. Bydd ceisiadau o yn cael eu hadolygu gan banel SMART Expertise w/c 1 Tachwedd a disgwylir canlyniadau ar 8 Tachwedd, disgwylir i brosiectau ddechrau ar 1 Rhagfyr.

 

Fe'ch cynghorir i drafod unrhyw geisiadau posibl gyda'ch Rheolwr Datblygu Ymchwil (RDY) lleol gweler isod am fanylion cyswllt. O ystyried yr amser a'r gyllideb sy'n weddill, bydd ceisiadau sy'n realistig ac yn gymedrol o ran swm y cyllid y gofynnir amdano yn cael eu derbyn yn fwy ffafriol.

Sylwer, rhaid i bob prosiect a gefnogir gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2022.

I gysylltu â'ch Rheolwr Datblygu Ymchwil lleol:

Am geisiadau gan Ganolbarth a Gogledd Cymru – cysylltwch â Sam Williams, e-bost: Samantha.Williams@llyw.cymru

Am geisiadau gan y De Ddwyrain – cysylltwch â Richard Morgan, e-bost: Richard.Morgan4@llyw.cymru

Ar gyfer ceisiadau gan y De Orllewin – cysylltwch â Terry Stubbs, e-bost: Terry.Stubbs@llyw.cymru

 

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd

Mae'r rhanbarth hwn ar gau ar hyn o bryd. Os ydych wedi'ch lleoli yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, cysylltwch â'ch RDY a fydd yn hapus i gynorthwyo wrth i ni chwilio am arian ychwanegol i gefnogi prosiectau cydweithredol pellach o safon.

Yn olaf, hoffem hefyd eich hysbysu y bu rhai newidiadau diweddar i ffynhonnell/au cyfraniadau arian cyfatebol. Mae angen i bob cais ddangos bod o leiaf 50% o gostau cyffredinol y prosiect yn deillio o gyfraniadau arian cyfatebol. Yn ogystal ag arian cyfatebol gan gwmnïau, gallwn hefyd ganiatáu'r canlynol fel arian cyfatebol:

• Gall Sefydliadau Ymchwil ddarparu cyfatebiaeth lle nad yw staff yn cael eu hariannu gan SMART Expertise, neu eu bod yn mynd y tu hwnt i'w canran o amser a ariennir gan SMART Expertise. Dim ond gweithgareddau ymchwil a datblygu y gellir eu defnyddio fel cyfatebiaeth.

• Arian cyhoeddus arall ar ffurf cyllid nad yw'n arian o dan faner yr Under Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru a hefyd, cyllid gan sefydliadau eraill y llywodraeth

Nid oes unrhyw newidiadau eraill wedi'u gwneud i SMART Expertise. Felly, ar wahân i'r newid a hysbyswyd ar y ffynhonnell/au arian cyfatebol uchod, mae'r holl feini prawf, nodiadau cyfarwyddyd a phrosesau a gyhoeddwyd yn aros yr un fath.

 

 

Cyflwyniad i SMART Expertise

Mae SMARTExpertise yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy’n galw am arbenigedd eang i brofi syniad neu ddatrys problem o fewn diwydiant.

 
Mae’r alwad hon i gystadlu ym meysydd allweddol SMARTExpertise yn ceisio cefnogi diwydiant i weithio gyda sefydliadau ymchwil o Gymru i fynd i’r afael â her/iau technegol strategol o fewn y diwydiant gan ganolbwyntio’n glir ar fasnacheiddio, datblygu a thwf. 

Gall y partneriaid o fewn y diwydiant fod o unrhyw faint o unrhyw leoliad daearyddol cyn belled ag y bo effaith economaidd bositif ar Gymru. 

Bydd y cyllid yn cefnogi 100% o gostau prosiect cymwys y sefydliadau, fydd yn cyfateb ag uchafswm o 50% o gyfanswm costau cymwys prosiectau.  Bydd y partneriaid diwydiannol yn darparu’r gweddill o gyfanswm costau cymwys y prosiect.  Bydd y cyllid yn cael ei ddyfarnu i’r sefydliad ymchwil. 

Mae’n rhaid i weithgarwch y prosiect gael ei gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2022

Mae’n rhaid i’r prosiect ymgymeryd â gwaith ymchwil wedi’i gynllunio neu ymchwil feirniadol sydd wedi’i anelu at gaffael gwybodaeth a sgiliau newydd ar gyfer datblygu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau newydd neu wella yn sylweddol gynnyrch, prosesau neu wasanaethau sy’n bodoli eisoes. 

Nid yw gwaith ymchwil o dan gontract a darparu gwasanaethau ymchwil yn gymwys.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Ymchwil.