SMARTExpertise

Ceisiau Galwadau Parhaol
Fydd dyddiadau cyfarfodydd y panel i adolygu’r prosiectau yn ymddangos fan hyn


Mae SMARTExpertise yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy’n galw am arbenigedd eang i brofi syniad neu ddatrys problem o fewn diwydiant. 

Mae’r alwad hon i gystadlu ym meysydd allweddol SMARTExpertise yn ceisio cefnogi diwydiant i weithio gyda sefydliadau ymchwil o Gymru i fynd i’r afael â her/iau technegol strategol o fewn y diwydiant gan ganolbwyntio’n glir ar fasnacheiddio, datblygu a thwf. 

Gall y partneriaid o fewn y diwydiant fod o unrhyw faint o unrhyw leoliad daearyddol cyn belled ag y bo effaith economaidd bositif ar Gymru. 

Bydd y cyllid yn cefnogi 100% o gostau prosiect cymwys y sefydliadau, fydd yn cyfateb ag uchafswm o 50% o gyfanswm costau cymwys prosiectau.  Bydd y partneriaid diwydiannol yn darparu’r gweddill o gyfanswm costau cymwys y prosiect.  Bydd y cyllid yn cael ei ddyfarnu i’r sefydliad ymchwil. 

Mae disgwyl i brosiectau fod am gyfnod o rhwng 12 ac 36 mis ar y mwyaf.  

Mae’n rhaid i’r prosiect ymgymeryd â gwaith ymchwil wedi’i gynllunio neu ymchwil feirniadol sydd wedi’i anelu at gaffael gwybodaeth a sgiliau newydd ar gyfer datblygu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau newydd neu wella yn sylweddol gynnyrch, prosesau neu wasanaethau sy’n bodoli eisoes. 

Nid yw gwaith ymchwil o dan gontract a darparu gwasanaethau ymchwil yn gymwys.

Dyddiadau Panel SMARTExpertise 2019/20

Dyddiad y Panel                       Dyddiad Dyfarnu

3 Medi 2019                               10 Medi 2019

4 Rhagfyr 2019                          11 Rhagfyr 2019

10 Mawrth 2020                         17 Mawrth 2020

11 Mehefin 2020                        18 Mehefin 2020

9 Medi 2020                               16 Medi 2020

9 Rhagfyr 2020                          16 Rhagfyr 2020

I geisiadau gael eu hystyried gan banel SMARTExpertise bydd yn rhaid iddynt fodloni’r holl amodau canlynol:

  1. Wedi’u cyflwyno o leiaf ddeufis cyn dyddiad cyhoeddi’r panel.
  2. Bodloni meini prawf cymhwystra SMARTExpertise.
  3. Credir bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Ymchwil.