Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sêr Disglair

Bydd y cymrodoriaethau 'Sêr Disglair' yn swyddi uchel iawn eu parch, a bydd cystadleuaeth frŵd amdanynt, ac maent wedi'u cynllunio i ddenu'r 'sêr disglair' gorau un ym maes ymchwil academaidd. Bydd pecynnau 'Sêr Disglair' yn cael eu hariannu am oddeutu £200 mil y flwyddyn, a gall olygu cydweithio gyda sefydliadau masnachol neu drydydd sector perthnasol.

Mae'n bosibl cyflwyno ceisiadau 'Sêr Disglair' ar unrhyw adeg.

Mae'n rhaid cwblhau'r prosiectau erbyn 31 Hydref 2022.

SYLWER:  Ar gyfer Rhaglen ERDF Gorllewin Cymru, cyflwynwch Ddatganiad o Ddiddordeb yn hytrach na chais llawn. Byddem yn ddiolchgar i dderbyn Datganiadau o Ddiddordeb cyn gynted â phosibl.

Os hoffech wneud cais, dilynwch y camau a nodir isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm rheoli trwy BLWCH NEGESEUON E-BOST CYFFREDINOL SER CYMRU II

     

Meini Prawf Cymhwysedd

Dylai ymgeiswyr ar gyfer cymrodoriaeth Sêr Disglair fodloni'r meini prawf cymhwysedd isod:

 • Dylai ymgeiswyr feddu ar 7 mlynedd o brofiad ers cwblhau PhD (neu radd gyfwerth) a hanes blaenorol addawol yn y maes gwyddonol.

 • Dylai ymgeiswyr gynnig prosiect arfaethedig o safon.

 • Gall yr ymgeiswyr fod o unrhyw genedligrwydd.

 • Mae'n rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau a dogfennau cysylltiol (ffurflen arolygwr, ffurflen foeseg, a CV).

 • Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr gydymffurfio â'r egwyddorion moesegol sylfaenol sydd wedi'u nodi yn yr adran foeseg.

 • Mae'n rhaid i ymgeiswyr dderbyn cefnogaeth lawn y sefydliad sy'n eu cynnal.

  Bydd ymgeiswyr sydd ddim yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd neu nad ydynt yn cadw at y canllawiau a roddir yma yn cael eu gwrthod gan y tîm rheoli.

  Y Broses Ymgeisio

  Bydd angen i ymgeiswyr gynnig prosiect addas i'w wneud mewn  sefydliad sy'n eu cynnal yng Nghymru sydd ar y rhestr.  Dylid disgrifio'r prosiectau mewn dim mwy na 18 tudalen ar gyfer cymrodoriaethau Sêr Disglair gan ddefnyddio'r ffurflen gais briodol.

  Bydd y prosiect ymchwil yn cael ei greu gan yr ymgeisydd ond mae'n rhaid iddynt drafod hyn gyda'u harolygydd posibl cyn ei gyflwyno.

  Bydd  craffu moesegol ar bob prosiect a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu adran foeseg wedi'i chwblhau o fewn eu ffurflen gais.

  Dylai'r ymgeisydd hefyd gyflwyno copi o'u CV diweddaraf o fewn eu ffurflen gais, dim mwy na 3 tudalen o hyd. Dylai hwn gynnwys gwybodaeth am eu haddysg, eu gwaith blaenorol a phrofiad perthnasol arall, gwybodaeth am unrhyw seibiant yn eu gyrfa ar gyfer mamolaeth neu gyfrifoldebau gofalu ac ati; a rhestr o'u cyhoeddiadau a grantiau a ddyfarnwyd.

  Dylai'r ymgeiswyr hefyd anfon enwau dau ganolwr sy'n gyfarwydd â'u gwaith a'r maes ymchwil arfaethedig yn yr e-bost i gyd-fynd â'u cais.

  Dylai'r sefydliadau sy'n eu cynnal roi dadansoddiad o gostau gan ddefnyddio'r tablau o fewn eu ffurflenni cais.

  Ffurflenni Cais

  Dylid cwblhau eich Ffurflen Gais a'i hanfon mewn e-bost at FLWCH NEGESEUON E-BOST SER CYMRU II. Dylid cynnwys enwau 2 ganolwr enwebedig yn yr e-bost.

  Bydd y ceisiadau yn cael eu cyfyngu i 18 tudalen yn ogystal â CV 3 tudalen, maint ffont 11, Times New Roman neu Arial gyda dim llai na 2cm o ymyl (chwith, dde a gwaelod) a 1cm o frig y dudalen. Dylid rhestru'r canolwyr ar waelod y ddogfen a bydd yn cyfrif tuag at gyfanswm y tudalennau.

  Yna byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o'ch ffurflen o fewn 5 diwrnod gwaith. Os nad ydych yn derbyn hwn cysylltwch â'ch tîm rheoli ar yr un cyfeiriad e-bost.

  Bydd y broses lawn ar gyfer adolygu a dewis y ffurflen gais yn cael ei rhoi ar dudalen yr Adolygiad o geisiadau