Sêr Cymru

Sêr Cymru  – Mynd i’r afael â Chynigion ar gyfer Ymchwil i COVID-19

Mae Swyddfa Llywodraeth Cymru dros Wyddoniaeth yn gwahodd prifysgolion yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau ar gyfer cyllid am gynigion newydd ar gyfer ymchwil allai gyfrannu at neu hybu datblygiad gwaith ymchwil sy’n cael effaith ar COVID-19. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma

 

Sêr Cymru Dyfarniadau Seilwaith ar gyfer Gwella Cystadleurwydd

Mae Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru yn gwahodd prifysgolion yng Nghymru i wneud cais am gyllid cyfalaf i brynu offer ar gyfer ymchwil ym meysydd academaidd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM). Mae'r alwad ariannu hon bellach ar gau.

Dyfarniadau Seilwaith ar gyfer Gwella Cystadleurwydd

 

Sêr Cymru  Cymrodoriaethau Diwydiannol ac Gwobrau Cyflymu

 

Mae rhaglen newydd Sêr Cymru yn gyfres o gynlluniau sy'n cael eu hariannu'n rhannol gan y Comisiwn Ewropeaidd drwy gynllun Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND neu Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). 

 

 

 

Bydd cyfleoedd ariannu Sêr Cymru newydd yn canolbwyntio ar ddatblygu partneriaethau academaidd a diwydiannol, yn y DU a thu hwnt, i sicrhau rhagoriaeth mewn gwaith ymchwil. Hefyd, bydd y Grantiau Meithrin Gallu yn sicrhau bod ymchwil ac arloesi yng Nghymru'n parhau'n gryf a chydnerth er mwyn ein harfogi i wynebu heriau'r dyfodol.

Mae 5 grant newydd:

  • Cymrodoriaethau Diwydiannol Cenedlaethau'r Dyfodol - i gryfhau'r berthynas rhwng ymchwilwyr academaidd yng Nghymru a phartneriaid diwydiannol yn y DU a thu hwnt.
  • Cymrodoriaethau Diwydiannol Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon - i gryfhau ein partneriaethau academaidd a masnachol ag Iwerddon.
  • Grantiau Cyflymu Partneriaethau Strategol - i gryfhau'r partneriaethau ymchwil strategol sydd eisoes yn bod.
  • Grantiau Cyflymu Seilwaith - i helpu i brynu offer fydd ar gael ar gyfer mwy nag un defnyddiwr.
  • Gwobrau Cyflymu ar gyfer Meithrin Gallu - i feithrin a chryfhau galluoedd mewn meysydd arbenigol smart.

Gallwch gyflwyno cais yn awr am gyllid o dan bob un o’r 5 cynllun. Bydd y cyfnod ymgeisio am gyllid yn dod i ben ar 10 Ionawr 2020.

Hefyd, dyma’r gwahoddiad olaf i wneud cais am Gymrodoriaethau COFUND. Bydd y cyfnod ymgeisio ar eu cyfer nhw yn dod i ben ar 10 Ionawr 2020 hefyd. Mae’r Cymrodoriaethau COFUND eraill sydd ar gael yn rhai byrdymor, am gyfnodau o lai na 12 mis, a byddant yn dod i ben ym mis Chwefror 2021.

Mae'r rhaglen yn rhan o waith Swyddfa Llywodraeth Cymru dros Wyddoniaeth i gynyddu’r gallu ymchwil mewn pynciau sy'n gysylltiedig â STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth). Mae'r rhaglen hefyd yn agored i ymchwilwyr sy'n gweithio mewn meysydd perthnasol o’r gwyddorau cymdeithasol cymhwysol.

Nod y rhaglen yw denu ymgeiswyr o'r safon uchaf i weithio mewn grwpiau ymchwil rhagorol ym mhrifysgolion Cymru gyda busnesau masnachol a mudiadau'r trydydd sector.

Dim ond rhan o’i gyllid y mae rhaglen Sêr Cymru yn ei gael oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd (naill ai drwy WEFO neu H2020),  Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, felly mae'n hollbwysig bod ymgeiswyr yn cysylltu â'r sefydliad y maent am weithio ynddo (a fydd yn darparu gweddill yr arian cyfatebol) cyn gynted â phosibl i drafod eu prosiect arfaethedig cyn cyflwyno cais.

 

Cynllun

Dwyrain Cymru

(Arian cyfatebol gan y Sefydliad Addysg Uwch – tua 5%)

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd

(Arian cyfatebol gan y Sefydliad Addysg Uwch – tua 5%)

Cymrodoriaeth Ddiwydiannol Cenedlaethau'r Dyfodol

2

(tua £150k)

4

(tua £150k)

Cymrodoriaeth Ddiwydiannol Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon

2

(tua £50k)

4

(tua £50k)

Grantiau Cyflymu Partneriaethau Strategol

2

(tua £68k ar gyfer pob pecyn)

 

3

(tua £68k ar gyfer pob pecyn)

Grantiau Cyflymu Seilwaith

Ledled Cymru (i'w rhannu yn ôl nifer y ceisiadau a chyfanswm y grant sydd ar gael – tua  £2.5 miliwn)

 

Grantiau Cyflymu Cynyddu Capasiti

2

(tua £0.5 miliwn ar gyfer pob pecyn)

 

3

(tua £0.5 miliwn ar gyfer pob pecyn)

 

MSCA COFUND (H2020)

Cymru gyfan
(Arian cyfatebol gan y Sefydliad Addysg Uwch – tua 50%)
90

Mae'r cyfleoedd ariannu blaenorol ar gyfer Sêr y Dyfodol, Ailgipio Doniau, Cymrodoriaethau Sêr Cymru a Chymrodoriaeth Meddygaeth Fanwl Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru bellach wedi dod i ben.

Cymrodoriaethau Diwydiannol

I gryfhau'r berthynas rhwng ymchwilwyr academaidd yng Nghymru a phartneriaid diwydiannol yn y DU a thu hwnt.

Grantiau Cyflymu Partneriaethau Strategol

I gryfhau'r partneriaethau ymchwil strategol sydd eisoes yn bod.

Grantiau Cyflymu Seilwaith

I helpu i brynu offer fydd ar gael ar gyfer mwy nag un defnyddiwr.

Grantiau Cyflymu Sêr Cymru ar gyfer Meithrin Gallu

I feithrin a chryfhau galluoedd mewn meysydd arbenigol smart.

MSCA COFUND Cymrodoriaethau

Ymchwilwyr unigol, 3 - 5 oed ar ôl PhD, nad ydynt wedi bod yn preswylio yn y DU am fwy na 12 mis yn y tair blynedd diwethaf, yn gallu gwneud cais am gymrodoriaeth drwy gyflwyno amlinelliad o'r ymchwil yr hoffent ei gyflawni o fewn llu sefydliad yng Nghymru.