Atlantic Service Company

 

Mae gan Atlantic Service Company yng Nghasnewydd, cwmni gweithgynhyrchu blaenllaw sy'n cynhyrchu cyfarpar a ddefnyddir mewn gweithfeydd prosesu bwyd a siopau cig, eisoes restr helaeth o archebion rhyngwladol, ac mae ganddo gleientiaid mewn dros 50 o wledydd ar draws y byd.

Allforion sydd i gyfrif am 80% o fasnach y cwmni, a gwelodd gynnydd o 10% dros y flwyddyn ddiwethaf yn unig.  Mae'r cwmni bellach yn bwriadu hybu allforion i diriogaethau newydd, gan gynnwys Rwsia – sy'n farchnad allweddol i'r diwydiant cig – yn rhan o gynlluniau ehangach i dyfu'r busnes.
 

Mae Atlantic Service Company yng Nghrymlyn yn adnabyddus ar draws y byd am ei lafnau gwydn o safon uchel, sy'n para'n dda ac sy'n cael eu defnyddio i dorri cig a physgod. Mae ei gynnyrch i'w weld mewn gweithfeydd prosesu bwyd a siopau cig a physgod dros y byd i gyd.

Sefydlwyd y cwmni yn UDA ym 1901 yn wreiddiol, a symudodd i Gymru ym 1980 i'w alluogi i ehangu i farchnad y  DU ac er mwyn darparu porth i'r farchnad Ewropeaidd. Sefydlwyd y gweithfeydd yng Nghymru fel busnes prydlesu ar y cychwyn, gan wasanaethu miloedd o gigyddion lleol, cyfanwerthwyr ac archfarchnadoedd ar draws y DU â llafnau at ddefnydd pob dydd. Ym 1993, galluogodd buddsoddiadau mawr mewn offer newydd iddo hybu cynhyrchant ac ehangu ei wasanaethau y tu hwnt i rentu.

Ar ôl ennill ei blwyf yn gyflym fel arweinydd clir ar farchnad y DU, roedd angen ffocws newydd arno, a throdd y cwmni ei olygon at ehangu rhyngwladol ar ôl gweld bod bwlch yn y farchnad am ei gynnyrch dramor. Yn 2001, penododd y cwmni reolwr allforio a diogelodd ei gontractau allforio cyntaf ar ôl mynychu arddangosfa IFFA - sef ffair fasnach fwyaf blaenllaw'r byd ar gyfer y diwydiant cig, sy'n cael ei chynnal yn yr Almaen unwaith bob tair blynedd.

Ers hynny, mae'r cwmni wedi cynnal ei ffocws rhyngwladol ac mae ei drosiant wedi dyblu dros y chwe blynedd diwethaf o ganlyniad.  

Heddiw, o'i ganolfan yng Nghymru, mae Atlantic Service Company'n gwasanaethu cwsmeriaid ar draws pum cyfandir, ar ôl ychwanegu Asia a De America at y ei farchnadoedd sefydlog yng Ngogledd America ac Ewrop. Allforion sydd i gyfrif am 80% o'i fasnach, ac mae ganddo ddosbarthwyr yn Ewrop, De a Chanolbarth America, y Dwyrain Canol a Tsieina. 

Er bod nifer fawr o archebion rhyngwladol gan y cwmni eisoes, mae'r Atlantic Service Company'n bwriadu cynyddu ei allforion eto fyth yn rhan o gynlluniau ehangach i dyfu'r busnes. Mae hyn yn  cynnwys symud i gyfleuster newydd yn yr un ardal cyn bo hir a fydd yn galluogi iddo gynyddu ei gapasiti'n sylweddol ac ehangu ymhellach fyth i farchnadoedd tramor.

Mae Atlantic Service Company yn gweld ehangu yn Rwsia – sef un o farchnadoedd prosesu cig mwyaf y byd – fel llwybr allweddol i dyfu'r busnes yn y dyfodol. Er bod y cwmni eisoes yn allforio i'r wlad, ei nod yw ehangu ei bresenoldeb yn Rwsia'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. 

Yn ogystal, mae gan Atlantic Service Company uchelgeisiau i fentro i ragor o diriogaethau newydd yn y dyfodol agos - gan gynnwys Japan a Qatar - lle bu'r cwmni ar deithiau masnach rithiol Llywodraeth Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Er bod teithiau masnach wedi digwydd wyneb yn wyneb yn y gorffennol, yn sgil y pandemig, addasodd Llywodraeth Cymru i gynnig profiadau masnach rhithwir llwyddiannus, gan sicrhau bod busnesau'n dal i allu cysylltu â darpar gleientiaid a dosbarthwyr.   

Mae Atlantic Service Company'n credu taw un ffactor allweddol yn llwyddiant a thwf allforion y cwmni dros y degawd diwethaf yw'r gefnogaeth a gafodd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn wedi darparu gwybodaeth ymchwil gynhwysfawr am farchnadoedd mewn tiriogaethau newydd, gan ei helpu i ddeall gofynion marchnadoedd lleol, a'i gynorthwyo i fynychu nifer o deithiau masnach – rhai wyneb yn wyneb a thrwy ddulliau rhithiol. 

Dywedodd Elena Harries, Rheolwr Gwerthiannau Rhyngwladol Atlantic Service Company: "Mae allforion wedi chwarae rhan annatod yn ein twf dros y 10 mlynedd diwethaf, a byddwn yn argymell i unrhyw gwmni sy'n ystyried allforio i fynd amdani.

“Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld diddordeb yn ein cynnyrch tramor yn cynyddu'n sylweddol wrth i'r galw am adwerthu bwyd gynyddu ar draws y byd. Rydyn ni'n bwriadu tyfu ein cangen allforio eto fyth dros y blynyddoedd nesaf, gan ehangu ein presenoldeb yn y gwledydd lle mae gennym gleientiaid eisoes, a mentro i farchnadoedd newydd sbon. 

“Mae Rwsia'n farchnad gyffrous iawn i ni. Fel un o farchnadoedd mwyaf y byd o ran y diwydiant prosesu cig, mae yno botensial aruthrol, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gynyddu ein cyflenwadau yn y rhanbarth.

“Gyda'r byd yn gweld cynifer o newidiadau ar hyn o bryd, byddwn yn argymell bod unrhyw gwmni yng Nghymru sy'n ystyried allforio'n cysylltu â Llywodraeth Cymru. Allem ni ddim fod wedi tyfu mor gyflym fel cwmni heblaw am eu cefnogaeth nhw.”
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen