Anfon eich nwyddau dramor

Cyflwyniad

Mae’n allweddol ystyried sut rydych am gludo a dosbarthu’ch nwyddau wrth gynllunio i fasnachu’n ryngwladol. Mae’n hanfodol eich bod yn dewis y dull mwyaf addas o gludo’ch nwyddau ac yn cael y dogfennau priodol i sicrhau bod eich dulliau o fewnforio neu allforio’n effeithlon ac yn gost-effeithiol.  

Mae hefyd yn bwysig cytuno ymlaen llaw pwy sy’n gyfrifol am dalu costau cludiant ac am yswirio’r nwyddau tra byddant yn cael eu cludo. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r Incoterm® priodol

Cludo a dosbarthu nwyddau

Mae pedair prif ffordd o fewnforio ac allforio – ar y ffordd, y rheilffordd, mewn awyren neu long – er y bydd angen i chi ddefnyddio mwy nag un math o gludiant o bosibl. Pan fyddwch yn dewis, bydd angen i chi hefyd benderfynu a ydych am ymdrin â’r logisteg eich hun, neu roi’r cyfrifoldeb  am anfon eich nwyddau ynnwylo rhywun arall.

Gwybodaeth am ddosbarthu nwyddau masnachol yn rhyngwladol ar y ffordd, y rheilffordd, mewn awyren neu long: allforion, tollau, rheoliadau a rheoli cludiant  gan gynnwys cludo nwyddau peryglus.

Darllenwch y canllawiau ar sut i allforio nwyddau drwy’r post

Dogfennau

Mae sicrhau bod gennych y dogfennau priodol yn rhan hanfodol o fasnachu’n rhyngwladol. Mae gwaith papur cywir a thrylwyr yn lleihau’r perygl y bydd oedi neu y bydd problemau’n codi.

Mae’n bwysig cydweithredu â phawb arall sy’n rhan o’r contract i sicrhau bod y gwaith papur yn  gywir. Er enghraifft, os ydych yn cludo nwyddau i gwsmer dramor, dylent ddweud wrthych pa waith papur sydd ei angen yn eu gwlad nhw. Os ydych yn ymdrin â gwlad lle nad ydynt yn siarad Saesneg, gall fod yn syniad da darparu un set o ddogfennau masnachol yn yr iaith leol. 

Mae’n bosibl yr hoffech gymorth gyda’r gwaith papur. Mae llawer o fusnesau’n defnyddio  cwmni arall i anfon eich nwyddau ar eich rhan.  Cewch hyd i gwmni i anfon eich nwyddau ar wefan BIFA .

Fodd bynnag, dylech gofio mai yn y pen draw, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y dogfennau priodol gennych chi. 

Dogfennau cludiant rhyngwladol

Mae angen dogfennau cludiant i roi cyfarwyddiadau i’r cludydd ar yr hyn y dylid ei wneud â’r nwyddau. Gellir eu defnyddio i drosglwyddo cyfrifoldeb dros y nwyddau yn ystod y daith ac, weithiau, i drosglwyddo perchnogaeth.

 • Os ydych yn allforio nwyddau, fel arfer bydd angen i chi lenwi Cyfarwyddyd Cludo Cargo i’w Allforio yn rhoi manylion eich nwyddau, a sut y byddant yn cael eu cludo, i’r cwmni sy’n eu hanfon ar eich rhan.
 • Byddwch hefyd, fel arfer, yn llenwi  Nodyn Cludo Safonol, yn dweud wrth y porthladd sut i drin y nwyddau. 
 • Dylai’r cludydd ddangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y nwyddau e.e. bil llwytho neu deithrestr. Dylech gadw unrhyw ddogfennau fel tystiolaeth rhag ofn y bydd problemau’n codi’n ddiweddarach gyda’r cludiant.
 • Mae Nodyn Llwyth CIM yn rhoi manylion y nwyddau sy’n cael eu cludo. Os ydych yn llwytho nwyddau peryglus, rhaid i chi hefyd lenwi nodyn nwyddau peryglus. Darllenwch y canllawiau ar  symud nwyddau peryglus.
 • Mae’n bosibl y bydd angen i chi yswirio’r nwyddau ac y bydd angen i chi hefyd ddarparu prawf o’r yswiriant i’ch cwsmer, yn enwedig os ydych yn trosglwyddo’r gost ymlaen. Dylech drafod pa ddogfennau sydd eu hangen gyda’ch cwsmer a’ch cwmni yswiriant. Darllenwch y canllawiau o fewn ein Hyb Allforio ar yswirio nwyddau sy’n cael eu cludo.

Darllenwch drosolwg ar sut i lenwi’r prif ddogfennau’n ymwneud â chludo nwyddau yn y canllawiau ar  lenwi dogfennau cludo nwyddau.

Dogfennau masnach ryngwladol

Mae gwaith papur priodol  yn rhan bwysig o wneud a derbyn taliad.  Mae casgliadau dogfennol a chredydau dogfennol yn ddulliau o dalu a ddefnyddir yn aml ym maes masnach ryngwladol. Drwy ddefnyddio gwaith papur arbennig, mae’r perygl i’r cwsmer fethu talu neu i’r cyflenwr fethu cyflenwi’i nwyddau’n llai:  

Weithiau, mae angen dogfennau arbennig i allforio nwyddau.

 • Mae’n bosibl y bydd angen medru dangos o ba wlad y daeth y nwyddau er mwyn bod yn gymwys i dalu tollau ar gyfradd ffafriol. Darllenwch y canllawiau ar fasnachu ffafriol.
 • Mae’n bosibl y bydd angen tystysgrif tarddiad arnoch. Gall eich Siambr Fasnach ddarparu’r rhain.
 • Mae rhai gofynion arbennig yn y DU ynghlwm wrth rai nwyddau a reolir, fel arfau tân, meddyginiaethau, planhigion a chynhyrchion anifeiliaid – er enghraifft, mae’n bosibl y bydd angen trwydded
 • Dylech holi a oes angen unrhyw ddogfennau arbennig i fodloni rheoliadau gwlad dramor. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd angen dogfennau i ddangos bod eich nwyddau’n bodloni safonau cynnyrch lleol. Ymchwiliwch i farchnadoedd tramor.
 • Rhaid anfon gwaith papur priodol gyda nwyddau peryglus. Darllenwch y canllawiau ar lenwi dogfennau cludo nwyddau
 • Mae prosesau symlach ar gyfer allforio nwyddau dros dro e.e. os ydych yn cymryd samplau i arddangosfa dramor. Darllenwch y canllawiau ar allforio nwyddau dros dro o’r DU. Os oes gennych unrhyw amheuaeth am y dogfennau sydd eu hangen arnoch, dylech ofyn am gyngor. Caiff nifer o fusnesau gymorth gan gwmnïau sy’n anfon nwyddau ar eich rhan. 

Contractau masnach ryngwladol ac Incoterms®

Termau masnachol safonol a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol ac a ddefnyddir mewn contractau gwerthu yw ‘Incoterms’. Cânt eu defnyddio i sicrhau bod y gwerthwr a’r prynwr yn gwybod:

Y set gyfredol o Incoterms® yw Incoterms® 2020. Mae copi o’r termau llawn  ar gael gan y Siambr Fasnach Ryngwladol.

Caiff Incoterms® eu defnyddio mewn contractau ar fformat 3 llythyren a’r lleoliad a nodir yn y contract (e.e. y porthladd neu’r man lle mae angen casglu’r nwyddau). Mae llawer o’r termau’n addas ar gyfer unrhyw ddull o gludo nwyddau; mae eraill yn addas ar gyfer cludo nwyddau ar y môr ac hyd dyfrffyrdd mewndirol yn unig.

I gael rhagor o fanylion, gan gynnwys y termau a ddefnyddiwyd cyn 1 Ionawr 2011, ewch i wefan y Siambr Fasnach Ryngwladol (ICC) .

Mae hefyd enghreifftiau o gontractau a chymalau ar gael gan yr ICC.

Sylwch nad yw TAW wedi’i chynnwys yn yr Incoterms felly bydd angen i chi nodi pwy sy’n talu TAW yn y wlad sy’n mewnforio’r nwyddau.  

 • pwy sy’n gyfrifol am dalu am gludo’r nwyddau, gan gynnwys yswiriant, trethi a thollau
 • o ble y dylid casglu’r nwyddau ac i ble y mae angen eu cludo
 • pwy sy’n gyfrifol am y nwyddau yn ystod pob cam o’r daith

Incoterms® 2020 ar gyfer unrhyw ddull o gludo nwyddau

EXW (‘Ex Works’)

Rhaid i'r gwerthwr sicrhau bod y nwyddau sy'n cydymffurfio â'r contract ar gael i’r prynwr ar bwynt ac mewn man dosbarthu y cytunir arnynt.  Rhaid i'r gwerthwr dalu am y gweithrediadau archwilio a phacio ac, ar gais y prynwr, rhoi cymorth i drefnu dogfennau ar gyfer allforio / cludo/ mewnforio / diogelwch.

FCA (‘Free Carrier’)

Mae'r gwerthwr yn danfon y nwyddau i ofal y cludwr / person mewn man neu bwynt a enwir.  Mae'r gwerthwr yn eu clirio ar gyfer eu hallforio ac yn talu pob tâl a godir am glirio.  Trefnir y cluciant gan y prynwr (neu gan y gwerthwr yn ôl risg a chost y prynwr).

CPT (‘Carriage Paid To’)

Mae'r gwerthwr yn danfon y nwyddau at y cludwr mewn man y cytunir arno ac yn clirio'r nwyddau ar gyfer eu hallforio.  Mae'r gwerthwr yn contractio ar gyfer cludo'r nwyddau i'r pwynt y cytunwyd arno yn y gyrchfan.

CIP (‘Carriage and Insurance Paid’)

Fel CPT, a hefyd: rhaid i'r gwerthwr brynu yswiriant cargo i'r man y cytunwyd arno yn y gyrchfan a enwir, a rhaid iddo ddarparu tystiolaeth o yswiriant i'r prynwr.

DPU (‘Delivery at Place Unloaded’)

Mae'r gwerthwr yn danfon y nwyddau sy'n cael eu dadlwytho o'r cerbyd cludo mewn terfynfa a enwir mewn lle a enwir yn y wlad sy'n gyrchfan.  Y prynwr sy’n clirio’r nwyddau i’w mewnforio; rhaid i'r gwerthwr gynorthwyo yn ôl y gofyn.  Nodwch - mae DPU yn disodli DAT (Delivered at Terminal) from Incoterms® 2010.

DAP (‘Delivered at Place’)

Mae'r gwerthwr yn danfon y nwyddau sy’n cael eu rhoi ar gael i’r prynwr mewn man a enwyd, ac yn cyrraedd ar gludiant yn barod i’w dadlwytho.

DDP (‘Delivered Duty Paid’)

Fel DAP, a hefyd: mae'r gwerthwr yn talu'r holl dollau ac yn clirio'r nwyddau i'w mewnforio i wlad y prynwr.  

Incoterms® 2020 ar gyfer y môr a dyfrffyrdd mewndirol

FAS (‘Free Alongside Ship’)

Rhaid i'r gwerthwr ddanfon y nwyddau i fan gerllaw llong a enwebwyd gan y prynwr a sicrhau bod nwyddau'n cael eu clirio i'w hallforio.  Rhaid iddo hefyd dalu taliadau porthladdoedd a dociau hyd at y pwynt hwnnw.

Defnyddir y term hwn yn gyffredin ar gyfer cargo trwm neu swmpgyflewnad (ee generaduron, cychod), ond nid ar gyfer nwyddau sy'n cael eu cludo mewn cynwysyddion gan fwy nag un math o drafnidiaeth (fel arfer defnyddir FCA ar gyfer hyn).

FOB (‘Free on Board’)

Rhaid i'r gwerthwr ddanfon y nwyddau i fwrdd y llong a enwyd.  Rhaid i'r gwerthwr sicrhau hefyd fod y nwyddau'n cael eu clirio i'w hallforio. Ni ddefnyddir y term hwn ar gyfer nwyddau a gludir mewn cynwysyddion gan fwy nag un math o drafnidiaeth (fel arfer defnyddir FCA ar gyfer hyn).

CFR (‘Cost and Freight’)

Mae'r gwerthwr yn danfon y nwyddau i fwrdd llong ac yn talu’r costau contractio ar gyfer cludo'r nwyddau i'r porthladd cyrchfan a enwir.

CIF (‘Cost, Insurance and Freight’)

Fel CFR, a hefyd: Mae'r gwerthwr yn contractio yswiriant cargo i'r pwynt cyrraedd y cytunwyd arno yn y gyrchfan a enwir ac mae'n rhaid iddo ddarparu tystiolaeth o ddiogelwch yswiriant i'r prynwr.  

Dyrannu costau i’r prynwr/gwerthwr yn ôl rheolau Incoterms® 2020

 

Unrhyw Ddull Cludo

Cludiant Morol / Dyfrfffordd Fewndirol

Unrhyw Ddull Cludo

Costau
/Ffioedd

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DPU

DAP

DDP

Deunydd Pacio i Allforio

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Costau Llwytho

Prynwr

Gwerthwr*

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Danfon i’r Porthladd/Lle

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Tollau a Threthi Allforio

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Costau Terfynfa  Cychwyn

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Llwytho ar Gerbyd

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Costau Cerbyd

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Yswiriant

**

**

**

**

**

Gwerthwr

**

Gwerthwr

**

**

**

Costau Terfynfa’r Gyrchfan

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Danfon i’r Gyrchfan

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

Gwerthwr

Tollau a Threthi Mewnforio

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Prynwr

Gwerthwr

*Y gwerthwr sy’n gyfrifol am y costau llwytho, os yw’r telerau’n datgan FCA yng nghyfleuster y gwerthwr.  Llinell werdd yn dangos cyflawni.

** I’w negodi rhwng y prynwr a’r gwerthwr

NOD MASNACH COFRESTREDIG Y SIAMBR FASNACH RYNGWLADOL  YW INCOTERMS®. NI FWRIEDIR I’R DDOGFEN HON GYNNIG CYNGOR CYFREITHIOL OND CAIFF EI CHYNNWYS ER GWYBODAETH YN UNIG. DYLAI’R RHAI SY’N EI DEFNYDDIO OFYN AM GANLLAWIAU PENODOL GAN INCOTERMS® 2020 SYDD AR GAEL DRWY’R SIAMBR FASNACH RYNGWLADOL YNWWW.ICCBOOKS.COM