Dechrau allforio

Pan fyddwch yn dechrau allforio, mae’r gweithdrefnau y bydd angen i chi eu dilyn yn dibynnu ar y math o gynnyrch neu wasanaeth rydych yn ei werthu yn ogystal â lleoliad eich cwsmer.

Allforio nwyddau i’r UE

Ar hyn o bryd, mae'r DU mewn cyfnod gweithredu tan 31 Rhagfyr 2020.  Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd unrhyw newidiadau i'r telerau masnachu gyda'r UE (gweler isod), oni bai bod y rheolau'n newid ar gyfer yr UE gyfan.  

O 1 Ionawr 2021, bydd y ffordd yr ydych yn masnachu gyda'r UE yn newid, a bydd angen i chi gydymffurfio â threfniadau tollau newydd.  Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth a chanllawiau yn ystod y cyfnod gweithredu, ac wrth i'r negodiadau fynd rhagddynt.

Fodd bynnag, mae rhai camau y gallwch eu cymryd nawr nad ydynt yn dibynnu ar y negodiadau sydd ar y gweill:

Gallwch hefyd lenwi ffurflen fer ar-lein a fydd yn rhoi cyngor mwy pwrpasol ar baratoi ar gyfer 1 Ionawr 2021.  Cliciwch yma i'w gweld.

Rhoddir cyngor ar y trefniadau presennol isod.

Yn ystod y cyfnod gweithredu, nid oes rhaid i chi dalu tollau ac nid oes gwiriadau tollau wrth anfon nwyddau o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'r nwyddau mewn 'cylchrediad rhydd'. Mae hyn hefyd yn berthnasol i nwyddau o'r tu allan i'r UE ond dim ond os oes tollau wedi’u talu arnynt.  

Gelwir allforion o fewn yr UE yn 'dispatches’. Cewch wybodaeth am gynnal busnes mewn marchnadoedd unigol drwy ymweld â'n Hyb Allforio. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am y farchnad ar wefan Llywodraeth y DU, Exporting is Great

Mae’r rheoliadau a’r safonau cynnyrch yr un fath yn y rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau’r UE. Os byddwch yn gwerthu nwyddau yn y DU, mae’n debyg eich bod eisoes yn cydymffurfio â safonau gwledydd eraill yr UE (e.e. diogelwch nwyddau trydanol).

Talu TAW ar nwyddau a gaiff eu hallforio o fewn yr UE

Rhaid i chi:

Mae’r cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW

Os yw’ch cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW yn ei wlad ef, bydd yn talu swm sy’n cyfateb i TAWam y nwyddau yn unol â’r gyfradd yn ei wlad ef. Ni fyddwch chi’n talu TAW, gan na chodir TAW ar nwyddau a gaiff eu hanfon at rywun sydd wedi cofrestru at ddibenion TAW yn un o wledydd eraill yr UE.

Bydd angen eich rhif cofrestru TAW ar gyfer eich ffurflen TAW a’ch gwaith papur i brofi bod y nwyddau wedi’u hanfon o fewn terfynau amser penodol (3 mis fel arfer). Gallwch gadarnhau bod rhif TAW UE yn ddilys.

Nid yw’ch cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW

Fel arfer, mae’n rhaid i chi dalu TAW y DU ar nwyddau y byddwch yn eu hallforio i gwsmeriaid nad ydynt wedi’u cofrestru at ddibenion TAW. Dim ond os ydych yn gyfrifol am ddanfon y nwyddau a bod eu gwerth yn uwch na’r ‘trothwy gwerthu o bell’ y cewch eich eithrio rhag talu TAW. Bryd hynny, eich cwsmer fydd yn talu’r TAW.

Mae’r trothwy gwerthu o bell ar gyfer pob un o wledydd yr UE i’w gael gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Llinell gymorth TAW

0300 200 3700 Gwybodaeth am gost galwadau

Talu tollau ar nwyddau a anfonir o fewn yr UE

Mae nwyddau a gynhyrchir yn yr UE ac a anfonir i wlad arall yn yr UE yn cylchredeg yn rhydd ac nid oes raid i chi dalu tollau arnynt.

Mae hyn hefyd yn gymwys i nwyddau o’r tu allan i’r UE os talwyd tollau arnynt eisoes. Os na thalwyd tollau ar nwyddau sy’n cyrraedd o’r tu allan i’r UE, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer mewnforio nwyddau o wledydd y tu allan i'r UE cyn eu hanfon i wlad arall yn yr UE.

Cod nwyddau

Bydd angen cod nwyddau ar gyfer nwyddau sy’n cylchredeg yn rhydd. Mae’r cod yn dosbarthu’ch nwyddau at ddibenion tollau, cyfraddau treth a rheoliadau e.e. trwyddedau. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael am ddosbarthu nwyddau’n briodol ac am ddosbarthu mathau penodol o nwyddau gan gynnwys tecstilau, meddyginiaeth, bwyd, cerbydau, cyfrifiaduron a meddalwedd.

Trwyddedau allforio

Mae’n bosibl y bydd angen trwydded arnoch i allforio’ch nwyddau. Darllenwch y canllawiau ychwanegol ar drwyddedau allforio

Allforio nwyddau i wlad y tu allan i’r UE

Os yw nwyddau’n cael eu hallforio i wlad y tu allan i’r UE, dywedir eu bod yn cael eu hallforio i ‘drydedd wlad’. Rhaid i chi gyflwyno datganiad allforio ar gyfer y rhain ac mae’n bosibl y bydd angen trwydded allforio arnoch. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi hefyd dalu tollau a threthi yn y lle’r ydych yn anfon y nwyddau.  

Mae rheoliadau allforio'n amrywio, yn dibynnu ar y wlad rydych yn allforio iddi. Ewch i’r Hyb Allforio i gael gwybod mwy.

Cod nwyddau

Mae angen cod nwyddau ar gyfer yr holl nwyddau a gaiff eu hallforio i wlad y tu allan i’r UE. Mae’r cod yn dosbarthu’ch nwyddau at ddibenion tollau, trethi a rheoliadau (e.e. trwyddedau). Rhagor o wybodaeth am bwysigrwydd dosbarthu nwyddau’n gywir a gweld canllawiau ar ddosbarthu cynhyrchion penodol gan gynnwys tecstilau, meddyginiaeth, bwyd, cerbydau, cyfrifiaduron a meddalwedd.

Trwyddedau allforio

Weithiau,  bydd angen trwydded arnoch i allforio nwyddau i drydedd wlad. Er enghraifft, nwyddau amaethyddol neu hynafolion  gwerthfawr. Canllawiau ar drwyddedau allforio.

Datganiadau allforio

Os ydych am allforio nwyddau i drydedd wlad, rhaid i chi neu'ch cynrychiolydd gyflwyno datganiad allforio electronig.

I allu gwneud hyn, mae angen i chi ac unrhyw gludwr neu asiant tollau sy'n gweithredu ar eich rhan gael Rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwr Economaidd (EORI)  Cael rhif EORI

Byddwch yn defnyddio’r system Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) i wneud datganiad. I gael mynediad i CHIEF, mae angen i chi gofrestru ar gyfer y System Allforio Genedlaethol (NES).  Gwneud cais am fynediad i NES

Gallwch wneud cais am drefniadadau datgan symlach ac am statws Gweithredwr Economaidd Awdurdodedig. Mae'r rhain yn fwyaf addas ar gyfer busnesau sy'n allforio nwyddau'n rheolaidd.

Gwybodaeth am ddefnyddio trefniadau datgan wedi'u symleiddio

Gwirio a yw statws Gweithredwr Economaidd Awdurdodedig yn iawn i chi

Mae llawer o fusnesau’n defnyddio asiant anfon nwyddau   i ymdrin â’r datganiadau hyn ar eu rhan. Mae rheolau arbennig yn gymwys os ydych yn symud nwyddau drwy wledydd eraill yr UE cyn eu hallforio i drydedd wlad. ‘Allforion anuniongyrchol’ yw’r rhain. 

Talu TAW ar nwyddau a gaiff eu hallforio dramor

Mae modd allforio’r rhan fwyaf o nwyddau i wledydd y tu allan i’r UE heb dalu TAW, ond mae’n rhaid i chi:

  • fedru dangos tystiolaeth bod y nwyddau wedi gadael yr UE
  • cadw cofnod o’r nwyddau a allforiwyd yn eich cyfrif TAW

Mae angen i chi gadw cofnod manylach os yw’ch cwsmer yn casglu’r nwyddau gennych chi.

Talu tollau ar nwyddau a gaiff eu hallforio i drydedd wlad

Y wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi sy’n pennu cyfradd y tollau y byddwch yn eu talu a bydd hyn yn dibynnu ar y math o nwyddau ydynt, o le y dônt a’u gwerth.  Dylech chi a’ch cwsmer gytuno ymlaen llaw pwy sy’n gyfrifol am dalu’r tollau a dylid cadarnhau hynny drwy ddefnyddio’r Termau Masnachol Rhyngwladol priodol.

Mae’n bosibl y gallech hawlio tollau a TAW yn ôl neu ohirio’u talu ar gyfer allforion y tu allan i’r UE.  ‘Rhyddhad rhag talu tollau’ yw hyn ac mae nifer o gynlluniau a gallech ymgeisio amdanynt. Mae gan rai gwledydd gytundebau â’r UE sy’n caniatáu i chi dalu llai o TAW neu osgoi ei thalu’n gyfan gwbl, ond fel arfer, bydd yn rhaid i chi fedru dangos o ble ddaeth y nwyddau’n wreiddiol.   

Allforio nwyddau drwy wledydd eraill y DU

Nodwch: bydd y rheolau hyn yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2020, oni bai bod yr UE yn ei gyfanrwydd yn gwneud newidiadau yn ystod y cyfnod hwnnw.

Os caiff nwyddau eu cludo drwy wledydd yr UE i wledydd y tu allan i’r UE, dywedir eu bod yn cael eu ‘hallforio’n anuniongyrchol’.  Mae trefniadau a gwaith papur arbennig yn gysylltiedig ag allforio nwyddau’n anuniongyrchol, ac mae’n dibynnu’n gyffredinol ar ba wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi:

  • rhaid i chi lenwi datganiad allforio – er bod y nwyddau’n cael eu cludo drwy un o wledydd yr UE i ddechrau
  • bydd trwyddedau allforio a mesurau rheoli eraill yn dibynnu ar y wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi
  • does dim angen talu TAW ar nwyddau rydych yn eu hallforio i wledydd y tu allan i’r UE, er y bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth fod y nwyddau wedi gadael yr UE
  • bydd angen trwydded rheoli masnach arnoch os ydych yn symud nwyddau o dan reolaeth strategol (e.e. nwyddau milwrol neu nwyddau sy’n ymwneud ag amddiffyn) rhwng dwy o wledydd y tu allan i’r UE
  • mae’n bosibl y bydd angen trwydded trawsgludo arnoch os byddwch yn trefnu i gludo nwyddau drwy’r DU

Weithiau bydd angen trwydded arnoch i allforio nwyddau e.e. nwyddau amaethyddol neu hynafolion gwerthfawr,  i drydedd wlad. Rhaid i chi gael y drwydded gan y sefydliad perthnasol. Rhagor o wybodaeth am drwyddedau allforio.

Allforio nwyddau dros dro

Mae’n bosibl y byddwch am allforio nwyddau dros dro o’r DU i wledydd y tu allan i’r UE. Gallai’r rhain fod yn samplau masnachol, nwyddau rydych am eu harddangos neu offer rydych yn eu defnyddio yn eich gwaith.

Mae dwy weithdrefn y gallech eu defnyddio i allforio nwyddau dros dro o’r DU, sef trwyddedau ATA a CPD a’r Rhestr Ddyblyg.

Mae’r trwyddedau ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) a CPD (Carnet de Passages en Douane) yn caniatáu i chi fynd â nwyddau/cerbydau modur i/allan o’r UE dros dro e.e. i’w harddangos mewn ffair fasnach neu i gymryd rhan mewn chwaraeon moduro heb orfod cyflwyno’r datganiadau a’r ffurflenni treth a thollau arferol. Nid oes rhaid eu defnyddio, ond os ydynt ar gael, maent yn symleiddio’r broses allforio yn y gwledydd lle y caiff y nwyddau eu dosbarthu a’u derbyn, cyhyd â’u bod yn rhan o Gonfensiwn Istanbwl neu drwydded ATA .

Caiff trwyddedau ATA eu defnyddio i osgoi talu’r tollau arferol os ydych yn mewnforio nwyddau i’w defnyddio yn yr UE dros dro. Mae’n bosibl eu defnyddio hefyd i allforio nwyddau o’r UE dros dro i’w defnyddio’r tu allan i’r UE cyhyd ag y bo’r gwledydd hynny’n derbyn trwyddedau ATA at y dibenion arfaethedig – e.e. offer proffesiynol, nwyddau i’w harddangos, samplau, cerddoriaeth, ffilmiau neu gynyrchiadau theatr.

Gellir defnyddio  trwyddedau CPD ar gyfer cerbydau modur preifat neu fasnachol a cherbydau ar gyfer chwaraeon moduro a gaiff eu hallforio dros dro o’r UE i wlad y tu allan i’r UE. 

Sut a phryd i ddefnyddio trwyddedau  ATA a CPD

Gellir defnyddio’r Rhestr Ddyblyg i allforio rhai mathau o nwyddau dros dro h.y. nwyddau proffesiynol; gwaith celf ac eitemau i’w harddangos yn unig; samplau masnachol a gwobrau sy’n perthyn i gymdeithas chwaraeon gydnabyddedig neu gorff sydd wedi’i sefydlu’n barhaol yn y DU.

I fedru defnyddio’r Rhestr Ddyblyg, rhaid i’r nwyddau deithio gyda chi fel paciau. Ni chaniateir iddynt gael eu newid, eu prosesu na’u trwsio pan fyddant mewn gwlad y tu allan i’r UE. Fodd bynnag, caniateir iddynt gael eu trwsio os bydd angen gwneud hynny i’w hadfer i’w cyflwr gwreiddiol.

Yn wahanol i Drwydded ATA, nid yw’r Rhestr Ddyblyg yn symleiddio’r broses trethi a thollau ym mhen y daith. Felly, bydd angen i chi lenwi’r dogfennau priodol ar gyfer tollau mewnforio ac  ailallforio dramor a rhoi unrhyw sicrwydd ariannol angenrheidiol.

Allforio dros dro ac ailfewnforio.

Allforio gwasanaethau

Mae tua chwarter o holl fasnach ryngwladol y DU yn ymwneud ag allforio gwasanaethau. Mae busnesau yn y DU yn allforio llawer iawn o  wasanaethau ariannol a gwasanaethau ymgynghori.

Gellir darparu gwasanaethau rhyngwladol o’r DU, e.e. drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd, neu yng ngwlad y cwsmer e.e. drwy ymweliad personol. Mae goblygiadau pwysig i’r naill a’r llall o ran y gyfraith ac o ran trethi. Mae goblygiadau pwysig o ran contractau hefyd oherwydd y ffaith nad oes unrhyw gynnyrch ffisegol. Ni fydd modd defnyddio Termau Masnachol Rhyngwladol i ffurfioli ble y caiff y gwasanaethau eu darparu neu pwy sy’n gyfrifol am yswiriant ac ni fydd modd defnyddio dulliau talu fel Llythyrau Credyd a Chasgliadau Dogfennol.

Pennir y rheolau TAW ar gyfer allforio gwasanaethau yn ôl lle mae'r gwasanaeth yn cael ei gyflenwi.  

Os ydych yn perthyn i'r DU ac mai’r DU ywr fan lle’r ydych yn cyflenwi eich gwasanaethau, rhaid i chi godi unrhyw TAW sy’n ddyledus yn y DU a rhoi cyfrif amdano i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, waeth ble mae eich cwsmer yn perthyn.

Os yw’r fan lle’r ydych yn cyflenwi eich gwasanaethau yn aelod-wladwriaeth o'r UE, efallai y byddwch chi neu eich cwsmer yn atebol am unrhyw TAW sy'n ddyledus i awdurdodau treth y wlad honno.

Os yw’r fan lle’r ydych yn cyflenwi eich gwasanaethau y tu allan i'r DU, dylech wneud yn siŵr bod eich cofnodion yn cynnwys digon o dystiolaeth i ddangos bod hyn yn wir.

Os yw’r fan lle’r ydych yn cyflenwi eich gwasanaethau y tu allan i'r DU neu'r UE, ni ddylech godi TAW yn y DU ond, gan y gallai fod angen i chi roi cyfrif am y dreth leol, bydd angen i chi ystyried rheolau treth y wlad yr ydych yn cyflenwi iddi.

Mae rheolau gwahanol ar gyfer rhai mathau o wasanaethau gan gynnwys y rhai a gyflenwir yn electronig. nMwy o wybodaeth am sut i bennu lle y caiff eich gwasanaethau eu cyflenwi a lle mae'r gwasanaethau'n agored i TAW.