A oes angen trwydded allforio arnoch

Trwyddedau allforio

Os yw’ch busnes yn ystyried allforio nwyddau, bydd angen i chi holi a oes angen trwydded allforio arnoch. Gall gofynion trwyddedu ddibynnu ar y modd y bwriedir defnyddio’r eitem ac i ble rydych am ei hallforio. Mae’n drosedd allforio nwyddau dan reolaeth heb y drwydded briodol, felly mae’n bwysig holi ymlaen llaw. Mae’n bosibl y bydd angen trwydded arnoch hyd yn oed os ydych yn allforio nwyddau dros dro’n unig e.e. yn cymryd sampl i arddangosfa.

Mae mesurau rheoli ar waith os ydych yn allforio’r isod

Mae mesurau rheoli ychwanegol ynghlwm wrth allforio sylweddau ymbelydrol. Mae canllawiau ar sylweddau ymbelydrol i’w gweld ar wefan Asiantaeth yr Amglchedd.

Bydd angen i chi hefyd holi a oes unrhyw sancsiynau a  gwaharddiadau’n gymwys. Cyfyngiadau masnachol gwleidyddol yw’r rhain a chânt eu defnyddio yn erbyn gwledydd penodol er mwyn cynnal neu adfer heddwch a diogelwch rhyngwladol.  

Allforio technoleg, diogelwch, arfau neu nwyddau amddiffyn (gan gynnwys nwyddau defnydd deublyg)

Mae’r Sefydliad Rheoli Allforion (ECO) yn Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau Llywodraeth y DU yn dosbarthu trwyddedau i reoli’r broses o allforio’r nwyddau strategol hyn. Cewch ragor o wybodaeth am fesurau rheoli allforion yn y canllawiau rhagarweiniol

Dyma sut y mae’r ECO yn asesu nwyddau strategol at ddibenion trwyddedu:

 • beth sy’n cael ei allforio?

mae nwyddau strategol yn cynnwys: offer milwrol, eitemau defnydd deublyg (eitemau y gellir eu defnyddio at ddibenion sifil a milwrol), eitemau a ddefnyddir i arteithio a ffynonellau ymbelydrol. Eitemau defnydd deublyg yw nwyddau, meddalwedd, technoleg, dogfennau a diagramau y gellir eu defnyddio ar gyfer cymwysiadau sifil a milwrol.  Rhagor o wybodaeth am fesurau rheoli allforio eitemau defnydd deublyg .

 • i ble y mae’n cael ei allforio?

Mae’r broses drwyddedu’n ystyried polisïau tramor ac ymrwymiadau cytuniadau rhyngwladol, sancsiynau masnach  neu waharddiadau arfau yr UE neu’r Cenhedloedd Unedig.

 • pwy fydd yn ei ddefnyddio?

gall pryderon am ormes fewnol, ansefydlogrwydd rhanbarthol neu fesurau sy’n ymyrryd â hawliau dynol eraill yn y wlad lle y bydd y nwyddau’n cael eu hallforio effeithio ar benderfyniadau trwyddedu.

Mae’r trwyddedau a ganlyn ar gael ar gyfer nwyddau dan reolaeth strategol:

Trwydded Gyffredinol Agored (OGL)

Mae’r drwydded hon yn caniatáu i unrhyw un allforio nwyddau penodol i amrywiaeth o wledydd. Mae modd cael trwyddedau agored ar gyfer eitemau sydd dan lai o reolaeth. Rhaid cofrestru ar gyfer y trwyddedau hyn a glynu wrth yr holl amodau a thelerau. Os na allwch lynu wrth yr holl amodau a thelerau, bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Allforio Unigol Safonol - mae’r manylion isod.  

Trwydded Allforio Unigol Safonol (SIEL)

Mae’r drwydded hon yn caniatáu i chi allforio nifer benodol o nwyddau arbennig i fewnforiwr penodol fel y nodir yn y drwydded.

Trwydded Allforio Unigol Agored (OIEL)

Trwydded a roddir i allforiwr unigol yw hon ac mae’n caniatáu i’r allforiwr hwnnw anfon nwyddau penodol i leoliadau penodol droeon. Trwydded gonsesiynol ydyw ac mae ar gael i allforwyr sydd wedi llwyddo i gael trwydded allforio yn y gorffennol.

Mae gan y Sefydliad Rheoli Allforion, gronfa ddata ar-lein o’r enw  SPIRE i brosesu’r trwyddedau y bydd yn eu prosesu o fewn BIS.

I gael y wybodaeth ddiweddararf am y gwaharddiadau cyfredol ar arfau a newidiadau mewn deddfwriaeth rheoli allforion strategol, gallwch danysgrifio i gael Hysbysiadau’r Sefydliad Rheoli Allforion i Allforwyr

Allforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid

Cyfrifoldeb Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yw trefniadau allforio anifeiliaid byw a chynhyrchion anifeiliaid fel cig, nwyddau llaeth, bwyd anifeiliaid anwes a gwlân.

Bydd awdurdodau milfeddygol y wlad sy’n mewnforio’r anifeiliaid neu’r cynhyrchion yn aml yn gofyn i Defra roi rhyw gymaint o sicrwydd o ran iechyd anifeiliaid, iechyd y cyhoedd a lles anifeiliaid. Bydd yn gwneud hyn drwy gynhyrchu dogfennau allforio – sef tystysgrif iechyd milfeddygol fel arfer. Cyn cael tystysgrif bydd angen i filfeddyg a gymeradwyir gan Defra archwilio llwyth cyn ei allforio i gadarnhau bod modd sicrhau iechyd a lles anifeiliaid a’r cyhoedd.

Mae’r rheoliadau sy’n gymwys i allforion penodol yn amrywio’n eang. Mae ffactorau fel y wlad sy’n mewnforio, y rhywogaeth, natur y cynhyrchion a’r modd y bwriedir defnyddio’r llwyth i gyd yn dylanwadu ar yr amodau y mae’n rhaid eu bodloni.

Oherwydd amrywiaeth yr anifeiliaid byw a’r cig y gellir eu hallforio, mae rheoliadau gwahanol yn gymwys i rywogaethau gwahanol. Fel arfer, fodd bynnag, mae safonau ar waith ar gyfer gofalu am anifeiliaid, eu trin a’u prosesu. Gallwch ffonio llinell gymorth Defra ar: 08459 33 55 77.

Os yw busnes am allforio anifeiliaid byw, mae’n gyfrifol am:

 • gydymffurfio â’r amodau mewnforio priodol ar gyfer eu llwyth fel y’u pennwyd gan awdurdodau’r wlad sy’n ei fewnforio – os nad yw llwyth yn bodloni rheolau mewnforio’r wlad, mae’n bosibl na chaiff ei dderbyn i’r wlad, ac y caiff ei anfon yn ôl neu ei ddinistrio
 • sicrhau bod digon o amser i gwblhau’r broses ardystio cyn allforio’r llwyth – mae’n cymryd tua deg diwrnod fel arfer i gynhyrchu tystysgrif ac, weithiau, mae angen bodloni rhai amodau penodol am fis, neu ragor weithiau, cyn i’r llwyth adael y DU
 • sicrhau bod y llwyth yn bodloni unrhyw reolau perthnasol yn y DU, a rheolau’r wlad sy’n ei fewnforio

Mae modd cael ffurflenni cais am dystysgrifau iechyd allforio gan eich Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol  (AHVLA) leol. I gael hyd i’ch swyddfa a’r HVLA agosaf, ffoniwch linell gymorth Defra ar: 08459 33 55 77.

Mae gwybodaeth am y fasnach anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar wefan Defra .

Mae gwybodaeth am allforio anifeiliaid byw a chig yn gyffredinol ar wefan Defra.

Allforio eitemau o ddiddordeb diwylliannol – gan gynnwys hynafolion a gwaith celf

Mae Cyngor y Celfyddydau yn gyfrifol am roi trwyddedau allforio ar gyfer eitemau o ddiddordeb diwylliannol sy’n cynnwys hynafolion a gwaith celf.

Bydd angen trwydded allforio arnoch i allforio rhai eitemau o ddiddordeb diwylliannol sydd dros 50 oed ac sy’n werth mwy na throthwy ariannol penodol. Er enghraifft, bydd angen i chi wneud cais am drwydded os ydych am allforio llyfr sy’n hŷn na 100 oed, ac yn werth dros £65,000, i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch am drwyddedau allforio hynafolion a gwaith celf ar wefan Cyngor y Celfyddydau .

Allforio cyffuriau presgripsiwn a meddyginiaeth (a’r deunyddiau a ddefnyddir i’w cynhyrchu)

Os oes unrhyw yn am allforio cyffuriau neu feddyginiaeth, dylent gysylltu â’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaeth a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), sef asiant sy’n rhan o’r Adran Iechyd.

Mae’r MHRA yn cyhoeddi pedwar math o dystysgrif allforio:

 • tystysgrif cynnyrch fferyllol – sy’n cynnwys gwybodaeth fanwl am y cynnyrch
 • tystysgrif statws cynhyrchu – sy’n ardystio bod gennych drwydded cynhyrchu 
 • tystysgrif statws trwyddedu - ar gyfer cynhyrchion sydd wedi’u trwyddedu neu heb eu trwyddedu - mae’n cynnwys llai o wybodaeth na thystysgrif cynnyrch fferyllol a gall pob tystysgrif restru hyd at ddeg cynnyrch
 • tystysgrif i fewnforio elfen fferyllol – sy’n ardystio a ellir defnyddio cemegyn fel cynhwysyn mewn cynnyrch fferyllol yn y DU

Mae gwybodaeth am allforio meddyginiaeth, a ffurflenni cais allforio, ar wefan MHRA   neu ffoniwch linell ymholiadau Adran Allforio  MHRA: 020 3080 6593.

I allforio cyffuriau a reolir, fel arfer bydd angen trwydded arnoch gan Gangen Gyffuriau’r Swyddfa Gartref. Mae gwybodaeth am drwyddedau allforio ar gyfer cyffuriau a reolir ar wefan y Swyddfa Gartref.  

Allforio blodau, bywyd gwyllt, planhigion a hadau

I atal plâu ac afiechydon, mae’r Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (FERA) yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod y broses o allforio blodau, bywyd gwyllt, planhigion a hadau yn bodloni gofynion y gwledydd sy’n eu mewnforio.

Os ydych yn allforio’r eitemau hyn i wlad y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE),  chwiliwch am fanylion cysylltu’ch arolygwr iechyd planhigion a hadau agosaf ar wefan FERA.  Bydd arolygwr yn gallu helpu i sicrhau’ch bod yn bodloni gofynion y wlad rydych yn allforio eitemau iddi.

Fodd bynnag, os ydych yn allforio i wledydd yn yr UE, mae’n bosibl y bydd angen ‘pasbort planhigion’ arnoch. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o eitemau rydych am eu hallforio a natur eich busnes.

Cewch wybodaeth am iechyd planhigion a chyngor ynghylch symud planhigion ar wefan FERA .

Cewch restr o’r gwahanol ffurflenni mewnforio ac allforio y gallwch eu lawrlwytho ar wefan FERA.

Allforio cemegion a phlaladdwyr

Os ydych yn bwriadu allforio rhai plaladdwyr neu gemegau peryglus y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd mae’n bosibl y bydd angen i chi ddilyn gweithdrefn hysbysu ac, weithiau, bydd angen i chi gael cydsyniad deallus ymlaen llaw gan y wlad sy’n eu mewnforio cyn i chi fedru eu hallforio.  Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) sy’n goruchwylio’r weithdrefn hon ac mae’n gofalu: 

 • bod cemegion yn cael eu hallforio o leiaf chwe mis cyn y dyddiad y byddant yn dod i ben
 • bod cemegion y cyfyngir yn llym ar eu defnydd o fewn yr UE yn cydymffurfio â gweithdrefn hysbysu orfodol  cyn y cânt eu hallforio 
 • na chaiff cemegion eu hallforio os ydynt wedi’u gwahardd yn yr UE
 • bod cemegau a gaiff eu hallforio i wledydd y tu allan i’r UE wedi’u pecynnu a’u labelu’n unol â System y  Cenhedloedd Unedig  ar gyfer Cysoni Trwyddedau Cyffredinol yn Fyd-eang – darllewch am y System Cysoni Byd-eang ar wefan HSE

Mae rhagor o wybodaeth am y weithdrefn hysbysu gorfodol ar wefan HSE .

Mae rhestr o’r cemegion y mae’r weithdrefn hysbysu gorfodol yn gymwys iddynt ar gronfa ddata EDEXIM (Cronfa Ddata Ewropeaidd ar gyfer Allforio a Mewnforio rhai cemegau peryglus arbennig) sydd ar wefan Canolfan Gemegau Ewrop .

Mae angen trwydded allforio i allforio nwyddau ‘defnydd deublyg’ a reolir am resymau ‘strategol’. Mae’r rhestr o nwyddau defnydd deublyg  yn cynnwys cemegion. Caiff y rhain eu rheoli oherwydd ymrwymiadau’r DU o dan y Confensiwn Arfau Cemegol a deddfwriaeth defnydd deublyg yr Undeb Ewropeaidd.

Allforio cerbydau

Os ydych yn allforio cerbyd cyffredin sy’n llai na 50 oed, does dim angen trwydded allforio arnoch. Fodd bynnag, rhaid i chi roi gwybod i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). Fel arfer, byddwch yn defnyddio’r Ddogfen Cofrestru (V5) neu’r Dystysgrif Cofrestru (V5C) i roi gwybod i’r DVLA pryd rydych yn bwriadu allforio’r cerbyd.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y canllawiau ‘Mynd â cherbyd y tu allan i’r DU’.

Does dim angen i chi roi gwybod i’r DVLA os ydych yn cymryd eich cerbyd allan o’r DU am lai na blwyddyn, ond rhaid i chi gymryd eich dogfen neu’ch tystysgrif cofrestru gyda chi.

Sancsiynau a gwaharddiadau

Cyfyngiadau masnachol gwleidyddol yw sancsiynau a gwaharddiadau a chânt eu gosod ar rai gwledydd er mwyn ceisio cynnal neu adfer heddwch a diogelwch rhyngwladol. Mae sancsiynau’n cynnwys gwahardd allforio arfau, a chyfyngiadau eraill i reoli masnach. Mae’n drosedd allforio eitem drwyddedadwy heb drwydded. Darllenwch y canllawiau ar y modd y mae sancsiynau a gwaharddiadau’n gweithio a sut y maent yn effeithio ar fewnforwyr ac allforwyr sy’n masnachu’n rhyngwladol.

I gael manylion am wledydd penodol darllenwch  Y gwaharddiadau a’r cyfyngiadau presennol ar arfau

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am waharddiadau ar arfau a newidiadau yn y ddeddfwriaeth rheoli allforion strategol, tanysgrifiwch â  Hysbysu Allforwyr  a gynhyrchir gan y Sefydliad Rheoli Allforion