Cokebusters

Person infront of Cokebusters building

Cwmni arobryn yn y gogledd yw Cokebusters. Mae'n arbenigo mewn digôcio mecanyddol ac archwilio tiwbiau.

Cychwyn eich siwrnai allforio

Cokebusters
Cokebusters

Mae'r busnes, a ragorodd ar ei ragolygon gwerthu o £6 miliwn y llynedd, wedi gosod allforion rhyngwladol wrth galon ei strategaeth twf. A thrwy wneud hynny, mae’r cwmni’n ei gosod ei hun gyda'r goreuon yn y byd am dechnoleg digôcio ac archwilio, gyda dros 95 y cant o'i drosiant blynyddol yn dod o'r tu hwnt i'r DU.

Sefydlwyd y cwmni ym Mhenarlâg, Sir y Fflint yn 2005, a bu'n rhyngwladol ei olygon o’r dyddiau cynnar.  Am fod nifer y purfeydd ym Mhrydain yn gyfyngedig, bu angen i Cokebusters chwilio dramor am gleientiaid er mwyn tyfu ac ariannu datblygiad.

Erbyn hyn, mae Cokebusters yn cyflogi 35 o bobl leol yn ei swyddfa yng Nghymru, ac yn allforio i dros 20 o wledydd gan gynnwys UDA, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Saudi Arabia, Chile, Gwlad Groeg, Kuwait, yr Eidal a Sbaen, ac mae ei beirianwyr medrus yn teithio i burfeydd olew dros y byd i gyd.

Ynghyd â'i bencadlys yng Nghymru, mae gan Cokebusters ganolfan yn UDA, a sefydlwyd fel cwmni ar wahân yn 2013 i ddiwallu galw cynyddol a oedd wedi gwneud America'n farchnad allweddol. Mae'r ganolfan yn UDA wedi galluogi'r cwmni i ehangu ei weithrediadau rhyngwladol a'i waith gyda nifer o gwmnïau yn America. 

Diolch i'w weithgareddau allforio, mae'r cwmni wedi gweld cynnydd o 41% dros y ddwy flynedd diwethaf, i dros £6 miliwn. Mae nifer y staff wedi cynyddu 15% yn ystod y 12 mis diwethaf yn unig hefyd diolch i'w waith rhyngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cokebusters wedi datblygu presenoldeb cadarn yn yr Eidal, ac wedi ehangu ei bresenoldeb yn y Dwyrain Canol gydag uned ychwanegol yn y rhanbarth.

Yn gynharach eleni, enillodd Cokebusters Wobr Menter y Frenhines yn y Categori Masnachu Rhyngwladol am ei orchestion ym maes masnachu rhyngwladol, arloesi a datblygu cynaliadwy.

Felly, beth nesaf i Cokebusters? Mae'r busnes yn parhau i dyfu ac mae ganddo gynlluniau i symud i mewn i nifer o farchnadoedd newydd, gan gynnwys y Dwyrain Canol sy'n gyfoeth o olew, a fydd yn allweddol i strategaeth twf rhyngwladol y cwmni. 

Yn rhan o fenter Llywodraeth Cymru, bu'r cwmni yn Abu Dhabi yn ddiweddar yn arddangos yn yr Arddangosfa a'r Gynhadledd Petrolewm Rhyngwladol (ADIPEC) - sef sioe fasnach fwya'r byd ar gyfer y sectorau olew a nwy.  Galluogodd mynychu'r sioe i'r busnes gysylltu â dylanwadwyr ac arbenigwyr o amrywiaeth o farchnadoedd yn y rhanbarth, a thrwy hynny llwyddodd i daro bargen gwerth £7.5 m yn Abu Dhabi. Dyma lwyddiant rhyngwladol arall i'r cwmni, sydd wedi adnewyddu ei gontractau â dau gwmni olew pwysig yn Ewrop hefyd.

Eleni mae'r cwmni'n disgwyl rhagori rhyw ddeg i bymtheg y cant ar ei darged gwerthu o £7.5 miliwn yn sgil datblygiad ei fusnes allforio.

Dywedodd Duncan Cully, Rheolwr Masnachol Cokebusters:

“Bod â chyfran mor uchel o gleientiaid rhyngwladol sydd wedi gyrru Cokebusters i ragori.  Daeth llawer o'n cleientiaid atom â rhyw lefel o amheuaeth i gychwyn am ein bod ni'n 'ddieithr' iddynt.  Roedd hyn yn golygu bod angen i ni fod yn well na'r lleill, datblygu atebion arloesol a rhagori ar ddisgwyliadau ein cleientiaid. 

“Yr un pryd, mae hi'n bwysig i ni fod Cokebusters yn cadw ei dreftadaeth. Mae Cymru gyda'r gorau yn y byd o ran peirianneg a chreadigrwydd, ac fel cenedl dylem ein dangos ein hunain ar y llwyfan rhyngwladol a thynnu sylw at y cryfderau hyn.

“Mae gan ein tîm yn Cokebusters gyfoeth o brofiad ym myd diwydiant, sy'n golygu y gallwn ddatblygu technolegau arloesol a fydd yn ein galluogi i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer ein cleientiaid. Cokebusters yw'r unig gwmni yn y byd sy'n cynnig gwasanaeth digôcio ac archwilio tiwbiau ar y cyd i safonau uchel, ac mae hynny’n arbed amser a chost i’n cleientiaidi.”

Cychwyn eich siwrnai allforio

I gychwyn eich siwrnai allforio, ffoniwch  03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Cychwyn eich siwrnai allforio