Ruth Lee Ltd

Picture of Paul McDonnell

Diolch i'w ddull o weithredu sy'n canolbwyntio ar allforio, ac archebion helaeth i allforio'i nwyddau, mae'r cwmni ar y trywydd i daro £3 miliwn gan dorri ei record gwerthiannau blaenorol.

Ruth Lee Ltd
Ruth Lee Ltd

Busnes teuluol arobryn yng Nghorwen, Sir Ddinbych, yw Ruth Lee Ltd. Mae’n arbenigo mewn creu dymis hyfforddi realistaidd a chymhorthion eraill sy'n cael eu defnyddio gan arbenigwyr diogelwch mewn ffug-senarios achub ar draws y byd. Mae gan y cwmni 25 o staff, sy'n gweithio ar draws y busnes mewn amrywiaeth o rolau, o ddylunio a chynhyrchu, i farchnata a gwerthu.

Sylfaenwyr y cwmni yw’r pâr priod, Ruth a Ron Lee. Gwniadyddes oedd Ruth yn wreiddiol, a gof oedd Ron, a ffocws gwreiddiol y busnes oedd darparu gwasanaeth trwsio cyffredinol.

Ond cafodd Ruth ei hysbrydoli gan ymweliad ar hap gan ddyn tân a oedd am gael dymi hyfforddi wedi ei greu'n bwrpasol i ymestyn ei sgiliau i ddylunio a chreu model mwy gwydn.  Roedd y Gwasanaeth Tân wrth eu  bodd ar y dymi newydd a gwell yma, a daethant nôl i osod archeb am 10 arall, a dyna sut y ganed cwmni dymis hyfforddi Ruth Lee.

Bu archebion domestig yn allweddol i lwyddiant cynnar y cwmni, gyda'r cwmni'n cronni rhestr nodedig o gwsmeriaid ar draws Prydain, gan gynnwys gwasanaethau tân ac achub, y Weinyddiaeth Amddiffyn, gwasanaethau'r heddlu, yr RNLI a chartrefi gofal. Ond denodd cyfarfod gyda dirprwyon o Siapan mewn sioe fasnach ddiddordeb rhyngwladol, a hyn oedd y sbardun i Ruth Lee fynd ati i ymchwilio i drafodion masnach rhyngwladol.

Am fod y cwmni'n gwybod bod yna botensial aruthrol i allforio, penododd Ruth Lee Fwrdd o arbenigwyr a rheolwr gyfarwyddwr i yrru'r busnes yn ei flaen fel y gallent elwa ar y cyfleoedd i allforio.

Cafodd y cwmni cryn dipyn o gymorth gan Lywodraeth Cymru, a gyrchwyd trwy Fusnes Cymru, yn ystod y cyfnod trosiannol yma, gan gynnwys cyngor ar gyllid, cymorth gydag ymchwil i'r farchnad, a chymorth i ddiogelu gwahoddiadau i fynd ar deithiau masnach a mynychu cynadleddau rhyngwladol a roddodd gyfle i'r staff gwrdd â dosbarthwyr posibl - y mae llawer ohonynt bellach ymysg prif gwsmeriaid Ruth Lee.

Ers penodi’r rheolwr gyfarwyddwr a throi ei ffocws strategol at allforion, mae'r cwmni wedi tyfu'n gyflym, ac erbyn hyn, allforion sydd i gyfrif am ryw 70% o werthiannau'r cwmni. Mae sylfaen sylweddol o gwsmeriaid gan y cwmni ar draws Ewrop, Gogledd America, Asia ac Awstralia, ac yn ddiweddar mae hi wedi cyhoeddi trafodion masnach gyda chwmnïau yn Ne America, y Dwyrain Canol a Tsieina - marchnadoedd yr oedd y cwmni wedi ei chael hi'n anodd torri i mewn iddynt o’r blaen.

Dros y blynyddoedd, mae prosesau gweithgynhyrchu Ruth Lee wedi cael eu diweddaru, gan ddatblygu sgiliau'r staff i ddefnyddio bwrdd torri awtomatig, yn hytrach na thorri templedi â llaw. Llwyddodd y cwmni i gaffael rhagor o le i ddarparu ar gyfer y cynnydd mewn archebion a'r niferoedd cynyddol o staff.

Dros y ddwy flynedd diwethaf yn unig, mae'r cwmni o'r gogledd wedi gweld twf o 65% yn ei drosiant, ac mae’n priodoli’r llwyddiant yma i fod yn fwy proffesiynol ei natur a rhoi mwy o ffocws ar allforion.

Dywedodd Paul McDonnell, rheolwr gyfarwyddwr Ruth Lee:

"Er taw asgwrn cefn y busnes yw ein masnachu ym Mhrydain ers y dechrau’n deg, rydyn ni'n cydnabod bod allforio'n cynnig cyfleoedd aruthrol i ni i dyfu, ac roedd angen i ni addasu ein strwythur i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn y marchnadoedd rhyngwladol yma sydd bron a bod yn ddiderfyn. Fe gyflogon ni bobl marchnata a datblygu busnes arbenigol â phrofiad rhyngwladol, a staff swyddfa ychwanegol i gynorthwyo twf y tîm. Nod pob penderfyniad a wnaed gennym oedd symud y busnes i'r lefel, nesaf a datblygu ein llwyddiant trwy allforio ”

Wrth siarad am y penderfyniad i archwilio opsiynau ar gyfer masnach rhyngwladol a chynnig cyngor i bobl sy'n ystyried mynd ar drywydd allforio, dywedodd McDonnell: "Mae meithrin perthnasau gwaith da â dosbarthwyr rhanbarthol yn hanfodol. Nhw yw wyneb eich brand yn y gwledydd tramor, felly mae sicrhau eu bod nhw'n deall y cynnyrch yn llwyr, ac yn wirioneddol angerddol yn ei gylch, yn hanfodol. Mae mynychu achlysuron masnach yn ffordd wych o feithrin perthnasau â darpar-ddosbarthwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd, ac mae Llywodraeth Cymru'n cynnal Teithiau Masnach rheolaidd y mae’n werth chweil mynd arnynt.”

 

Cychwyn eich siwrnai allforio

I gychwyn eich siwrnai allforio, ffoniwch  03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Cychwyn eich siwrnai allforio