Cymorth i allforio

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth eang o ddulliau cymorth i'ch helpu ar eich taith allforio.  Gall ein cefnogaeth eich helpu gyda:

Camau cyntaf?

Mae allforio yn gallu talu ar ei ganfed os byddwch yn buddsoddi mewn gwaith paratoi a chynllunio cadarn. Dyma rai o’r cwestiynau y dylech eu hystyried cyn cychwyn ar eich taith allforio:

 • Ydy fy musnes yn barod i wasanaethu marchnad fwy?
 • I ba farchnad y dylwn i roi sylw yn gyntaf?
 • Oes gen i adnoddau yn eu lle i gefnogi fy nghynlluniau allforio?
 • Ydy’r cynnyrch neu’r gwasanaethau yn barod ar gyfer y marchnadoedd dan sylw?
 • Ydy’r wybodaeth ymarferol angenrheidiol gen i i fynd i mewn i farchnadoedd newydd?
 • Ble alla i ddysgu am forgludiant, rheoliadau rhyngwladol, trethi a chyfreithiau mewnforio...a phopeth arall y mae angen i fi ei wybod?

Fe wnawn ni weithio gyda chi yn uniongyrchol i’ch helpu i ganfod yr atebion i’r holl gwestiynau hyn a rhagor.

Bydd y cymorth yn cael ei deilwra i fodloni eich anghenion penodol chi a gall gynnwys y meysydd canlynol:

 • Datblygu eich strategaeth allforio
 • Dewis y marchnadoedd gorau i chi
 • Diffinio eich taith i’r farchnad neu at eich partner yn y farchnad
 • Ystyriaethau ariannol fel prisio, taliadau, arian gwahanol a threthi, ac eraill
 • Mynd i’r afael â gweithdrefnau, rheolau a logisteg allforio

Mae’r cymorth yn rhad ac am ddim a chaiff ei addasu’n ôl eich anghenion penodol chi a gall gynnwys yr agweddau a ganlyn:

I’ch helpu i baratoi rydym hefyd yn cynnig gweithdai gyda chymhorthdal llawn ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

 • Trosolwg o farchnadoedd
 • Allforio doeth
 • Rheoli dosbarthwyr ac asiantwyr
 • Dod i ddeall Incoterms® 2020 rheolau  

Gallwn eich helpu hefyd i gael gafael ar ffynonellau eraill o gymorth, fel Masnach a Buddsoddi y Deyrnas Unedig, y Siambrau Masnach a’r Sefydliad Allforio.

Sut alla’ i ddod o hyd i gyfleoedd allforio?

Pan fyddwch chi’n hyderus eich bod yn barod, bydd angen i chi ddechrau chwilio am y cyfleoedd yn eich dewis farchnad.

Ydy, mae’n haws dweud na gwneud, oherwydd mae ieithoedd a diwylliannau gwahanol yn gallu ei gwneud hi’n anodd canfod y bobl rydych chi am wneud busnes gyda nhw – a’i gwneud hi’n anodd cyfathrebu â nhw hefyd.

Gan ddefnyddio ein cysylltiadau byd-eang gallwn ni eich helpu chi i gysylltu â’ch cwsmeriaid neu’ch partner delfrydol. Mae gennym fynediad at arbenigwyr ar lawr gwlad mewn marchnadoedd tramor – pobl sy’n siarad yr iaith, yn deall yr arferion busnes ac yn gwybod yn well na neb sut I gyrraedd eich cwsmeriaid.

Rydym yn cyfrannu 75% o gost prosiectau cymwys.

Bydd ein rhwydwaith byd-eang yn gallu:

 • Cynnig gwybodaeth fusnes ar lefel leol
 • Rhoi cyngor ar amodau a rheoliadau masnachu lleol
 • Adnabod cwsmeriaid, asiantwyr neu ddosbarthwyr posibl, a chysylltu â nhw
 • Trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda phobl sydd â diddordeb, a dod gyda chi hydyn oed os byddwch chi’n teimlo bod angen y lefel honno o gefnogaeth

Cyrraedd y farchnad

Mae cyfathrebu modern yn ei gwneud yn haws ac yn rhatach nag erioed cysylltu â phobl ledled y byd.

Wedi dweud hynny, maen nhw’n dweud mai gyda phobl mae pobl am wneud busnes, ac felly does dim byd tebyg i gwrdd â’ch cleient wyneb yn wyneb.

Gallwn ni eich helpu chi I gyrraedd eich marchnad.

Gallech ymuno ag un neu ragor o’r teithiau masnach niferus yr ydym yn eu trefnu bob blwyddyn. Mae ein teithiau yn gyfle i chi gymryd rhan mewn trafodaethau a all weddnewid pethau, gydag asiantwyr posibl, dosbarthwyr a hyd yn oed cwsmeriaid newydd; ac mae ein dewis o leoliadau yn adlewyrchu’r datblygiadau rhyngwladol diweddaraf, er mwyn rhoi’r cyfle gorau posibl i chi ganfod busnes newydd.

Rydym hefyd yn arddangos mewn sioeau masnach byd-eang, gan alluogi busnesau i arddangos eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar lwyfan y byd; ac mewn rhai amgylchiadau fe wnawn ni hyd yn oed gyfrannu at gostau eich arddangosfa neu’ch taith datblygu busnes rhyngwladol chi.

Lawrlwytho: