Gweminarau

Gwyliwch ein weminarau wedi'u recordio sy'n cynnwys cyngor ac arweiniad, diweddariadau gwahanol marchnadoedd a phynciau wedi'u ffocysu ar sectorau penodol.

Gweminar - Brexit: Deall Rheolau Tarddiad

Defnyddir Rheolau Tarddiad i ddiffinio ble y cafodd cynnyrch ei wneud ac mae’n penderfynu ar y doll mewnforio fydd yn berthnasol.  Mae’r ffaith syml hon i ddod yn bwysig iawn i allforwyr yn y cyfnod wedi Brexit. 

Dangoswyd gyntaf 24 Medi 2020.

Gweminar - Brexit: Gweithio gydag asiantaethau / dosbarthwyr

Wrth ymuno â marchnad allforio newydd, y llwybr hawsaf, â’r risg isaf yn aml yw drwy asiant neu ddosbarthwr.  Gallai asiant sydd â’r profiad iawn, â’r cysylltiadau iawn roi mynediad cyflym ichi i’r farchnad.  Ond sut ydych chi’n dewis a sut ydych i gael y gorau ohonynt? 

Dangoswyd gyntaf 29 Medi 2020.

Gweminar - Brexit: Eich allforion a Chytundebau Masnach Rydd – beth nesaf?

Beth yw Cytundebau Masnach Rydd a beth maent yn ei olygu i chi a’ch busnes?  Ar hyn o bryd, rydym yn masnachu gyda gweddill y byd o dan Gytundebau Masnach Rydd a gytunwyd ac a drafodwyd gan yr UE.  Mae hynny’n newid ar ddiwedd y flwyddyn  hon.  Beth fydd hyn yn ei olygu i’ch busnes allforio? 

Dangoswyd gyntaf 1 Hydref 2020.

Gweminar: Datganiadau Tollau, wedi Brexit

Mae popeth ar fin newid, ac mae angen ichi fod yn barod!  Wedi Brexit, bydd mwy o ofynion ar allforwyr a mewnforwyr fel ei gilydd o ran datganiadau a gweithdrefnau.  Ydych chi wedi paratoi?

Dangoswyd gyntaf 6 Hydref 2020.

Gweminar: Allforio i Tsieina

Ymchwilio i allforio i Tsieina.

Dangoswyd gyntaf 15 Hydref 2020.

Gweminar: Diwedd Cyfnod Pontio yr UE - Ydych chi'n barod?

Mae ein perthynas fasnachu gyda’r UE ar fin newid am byth.  Yn y gweminar hwn byddwn yn edrych ar y goblygiadau ar gyfer eich busnes, beth fydd yn ei olygu ar gyfer eich allforion ar hyn o bryd neu gyfleoedd yn y dyfodol?  Byddwn yn nodi’r heriau fydd angen ichi fynd i’r afael â hwy a sut i baratoi eich busnes i Fod yn Barod am Brexit.   

Dangoswyd gyntaf 4 Tachwedd 2020.

Gweminar: Allforio i India

Y gwybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar wneud busnes yn India.

Dangoswyd gyntaf 10 Tachwedd 2020.

Gweminar: E-fasnach ac Allforio

Cyflwyno hanfodion gallu gwerthu ar-lein yn rhyngwladol.

D
angoswyd gyntaf 24 Tachwedd 2020.

Gweminar: Dewiswch eich Marchnad Allforio newydd

Sut i benderfynu pa farchnad(oedd) i'w targedu ar gyfer eich allforion.

Dangoswyd gyntaf 26 Tachwedd 2020.

Gweminar: Llwybrau i’r farchnad

Sut mae gwerthu dramor.  Beth yw'r gwahanol lwybrau i'r farchnad a beth yw manteision ac anfanteision pob un? 

Dangoswyd gyntaf 2 Rhagfyr 2020.

Gweminar: Cyfleoedd yn sector y gwyddorau bywyd yn Sbaen / Gwlad y Basg

Dysgu am y cyfleoedd allforio diweddaraf yn sector y gwyddorau bywyd yn Sbaen / Gwlad y Basg.

Dangoswyd gyntaf 3 Rhagfyr 2020.

Gweminar: Nodi a rheoli risg

Deall y risgiau sy'n gysylltiedig ag allforio a dysgu sut i'w rheoli orau.

Dangoswyd gyntaf 10 Rhagfyr 2020.

Gweminar: Cyfleoedd Allforio – Caffael gyda’r Cenhedloedd Unedig

Dysgwch am y cyfleoedd allforio amrywiol sydd ar gael drwy drafod busnes â’r Cenhedloedd Unedig.

Dangoswyd gyntaf 28 Ionawr 2021.

Cyfleoedd allforio i'r sector Tech yn Ffrainc
Cyfleoedd allforio i'r sector Tech yn Ffrainc

Sicrhewch y gwybodaeth diweddaraf am gyfleoedd allforio Tech ym marchnad Ffrainc, ynghyd â chael mewnwelediad a chyngor gan allforwyr profiadol o Gymru ar wneud busnes â Ffrainc.

Dangoswyd gyntaf 4 Mawrth 2021.

Gweminar: Cyllid Allforio y DU – Ennill contractau / Cyflawni archebion / Derbyn tâl

Dysgwch sut y gall Cyllid Allforio y DU helpu eich cwmni i dyfu ei fusnes allforio.

Dangoswyd gyntaf 9 Mawrth 2021.

Gweminar: Datblygu marchnadoedd allforio ar ôl Brexit

Gallwch glywed yr wybodaeth a’r cyfarwyddyd diweddaraf ynghylch pennu a manteisio ar farchnadoedd allforio newydd ar gyfer eich busnes gan arbenigwr blaengar ym maes allforio.

Dangoswyd gyntaf 10 Mawrth 2021.

Gweminar: Rheolau tarddiad

Gallwch ddeall y newyddion diweddaraf ynghylch ‘rheolau tarddiad’ a gweld sut a phryd y gall eich busnes elwa arnynt.

Dangoswyd gyntaf 10 Mawrth 2021.

Gweminar: Brexit – Allforio Nwyddau a Gwasanaethau i'r UE

Pa newidiadau y mae busnesau'r DU wedi dod ar eu traws wrth allforio eu nwyddau neu eu gwasanaethau i'r UE ers 1 Ionawr 2021?  Mae'r weminar hon, a ddarperir gan Go Exporting, ar ran Llywodraeth Cymru, yn tynnu sylw at y newidiadau a'r materion mawr mewn ffordd ymarferol, hawdd ei ddeall.

Dangoswyd gyntaf 20 Ionawr 2021.

Gweminar: Cyfleoedd allforio yn yr UDA

Trosolwg o’r UDA a’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru o fewn y farchnad.

Dangoswyd gyntaf 8 Mehefin 2021.