Pam fyddai Aled yn fentor effeithiol

 • Mae Aled wedi treulio 10 mlynedd yn rhedeg ei fferm ddefaid a bîff ei hun, yn ogystal â 15 mlynedd yn contractio fel bugail
 • Ehangodd Aled y fferm gartref trwy brynu 50 erw gan gymydog ac yna aeth ati i gynyddu niferoedd stoc i 350
 • Mae Aled wedi bod yn contractio fel bugail ers 15 mlynedd ar fferm Tregeiriog, sy’n fferm mewnbwn isel, allbwn canolog, lle mae costau cynhyrchu’n chwarae rhan allweddol yn y fenter
 • Mae brid y defaid a gedwir ar y fferm wedi newid i gynnig mamog galetach, ychydig yn fwy, sydd yn fwy cynhyrchiol. Mae Aled hefyd yn awyddus i wneud gwelliannau i’r glaswelltir a’r systemau pori
 • Rhoddodd Aled gyngor i dri ffermwr gwahanol a oedd yn dymuno contractio fel bugeiliaid, ac mae dau ohonynt wedi cyflawni’r uchelgais honno erbyn hyn
 • Gall Aled gyfathrebu’n dda gyda phobl, wedi iddo gael oddeutu 20 grŵp gwahanol o ffermwyr yn ymweld â’r fferm yn ogystal â chael ei wahodd i siarad o flaen grwpiau tir glas amrywiol a grwpiau eraill o ffermwyr

Busnes fferm presennol

 • Contractio fel bugail dros 1,000 erw 
 • Yn berchen ar 120 erw
 • 30 o Wartheg Duon Cymreig ynghyd â 40 o stoc ifanc. Buchod sugno gyda lloeau heffrod yn cael eu cadw fel anifeiliaid cyfnewid. Pesgi lloeau ar y fferm neu eu gwerthu i gigydd lleol, gyda’r cig yn mynd i westai/tafarndai lleol
 • 350 o ddefaid gyda 100 o ŵyn benyw, y mwyafrif ohonynt yn ddefaid Cymreig wedi’u Gwella a Miwl
 • 1,200 o ddefaid ar gontract a 350 o ŵyn benyw. Llŷn, Aberdale a Miwl, yn cael eu gwerthu ar y bach a’r gweddill fel stôr

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • Fferm Arddangos Cyswllt Ffermio a Hybu Cig Cymru am dair blynedd 2008-2011
 • OND Coleg Amaeth Cymru, Aberystwyth 1989-1991
 • Tystysgrif Genedlaethol mewn Amaethyddiaeth, Coleg Llysfasi, Rhuthun 1988

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Cadwch olwg ar y costau a gwnewch y mwyaf o’r incwm.”

“Cymerwch gyngor, ac estynnwch wahoddiad i bobl a sefydliadau ymweld â’ch fferm.”