Welsh Government

Pam fyddai Arwyn yn fentor effeithiol

 • Treuliodd Arwyn ddau dymor yn cneifio ac yn gweithio ar ffermydd yn Seland Newydd cyn dychwelyd i Gymru i ffermio ar ei ben ei hun ym mis Tachwedd 2000. Ar ôl prynu’r fferm, cadwodd Arwyn ddefaid am ddwy flynedd cyn cyflwyno gwartheg i’r fenter. Yn 2009, daeth cyfle i rentu fferm gyfagos a dyblu nifer yr erwau yr oedd yn eu ffermio. Ers hynny, mae Arwyn wedi cynyddu niferoedd ei stoc yn gyson. Byddai Arwyn yn hapus i rannu ei brofiad o ehangu ei fusnes ac i helpu ffermwyr ifanc sy’n ceisio gwneud yr un fath
 • Mae Arwyn yn dal i weithio oddi ar y fferm hyd at dri diwrnod yr wythnos, yn cneifio ac yn contractio gyda gwaith ffensio, felly mae’n ceisio cadw ei system mor syml â phosib er mwyn cael digon o amser i gyflawni ei ymrwymiadau eraill
 • Roedd Arwyn hefyd yn ystyried y profiad o fod yn Fferm Arddangos yn un gwerthfawr iawn ac mae wedi gweithredu newidiadau i’r busnes sydd, yn ei farn ef, yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae bellach yn trin ei wartheg gyda bolws iodîn ac mae’n gweld bod y lloeau yn fwy bywiog yn syth ar ôl geni, ac mae ganddo lai o wartheg gwag
 • Mae Arwyn hefyd yn sgorio cyflwr corff y mamogiaid cyn eu troi at yr hwrdd ac yn eu trin yn unol â hynny, sydd wedi cynyddu ei ganran ŵyna. Mae bellach yn defnyddio mamogiaid Aberdale, ac mae’n gobeithio y bydd hynny’n cynyddu ei ganran ŵyna ymhellach
 • Mae profi rheolaidd wedi helpu i wella ansawdd y pridd, sy’n helpu Arwyn i leihau ei gostau gwrtaith, ynghyd â gwneud gwell defnydd o slyri a defnyddio pryfed slyri i drin y tail

Busnes fferm presennol

 • Fferm ucheldir 390 erw. Yn berchen ar 170 erw, rhentu 220 erw. Mae o leiaf hanner y tir yn rhostir ar ochr y mynydd (grug ac eithin)
 • 25 o fuchod sugno Limousin croes. Mae tarw Charolais yn cael ei ddefnyddio ac mae’r lloeau’n cael eu gwerthu fel anifeiliaid stôr yn 18 mis oed. Mae gwartheg a lloeau yn cael eu prynu i mewn fel anifeiliaid cyfnewid
 • 425 o famogiaid magu Cymreig Tregaron. Cedwir 120 o ŵyn benyw bob blwyddyn. Mae’r ŵyn i gyd yn cael eu pesgi ar laswellt
 • Gwaith contractio cneifio a ffensio’n cael ei wneud yn dymhorol ar ffermydd eraill

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • Tystysgrif Genedlaethol mewn Amaethyddiaeth, Coleg Glynllifon 1990-1991
 • Fferm Arddangos Cyswllt Ffermio 2012-2015

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Dechreuwch gyda’r pethau syml a’u meistroli yn y lle cyntaf, peidiwch â gor-gymhlethu pethau.”

“Ceisiwch fynychu digwyddiadau i weld beth mae pobl eraill yn ei wneud. Mae llawer o wybodaeth ar gael ac os ydych yn dewis un neu ddau o bethau i’w cofio, gallant wneud gwahaniaeth mawr.”

“Nid yw’r un pethau’n gweithio i bawb, ond edrychwch i weld a fyddai rhywbeth yn addas ar gyfer eich system chi.”

“Mae rhywbeth i’w ddysgu gan bobl eraill bob amser, does neb yn gwybod popeth.”