Pam fyddai David yn fentor effeithiol 

 • Mae’r busnes wedi datblygu’n sylweddol dros y 18 mlynedd ddiwethaf trwy gyfuniad o feincnodi a throsglwyddo gwybodaeth. Yn dilyn taith astudio, cafodd David agoriad llygad ynglŷn â photensial rhannu gwybodaeth ariannol, ac o ganlyniad fe newidiodd y modd y mae’n rhedeg ei fusnes. Fe newidiodd i system lloea yn y gwanwyn, mewnbwn isel, yn seiliedig ar borfa, ac mae bellach yn ymdrechu i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng ffermio mewn modd proffidiol, cynaliadwy ac mewn modd y mae’n bosib ei fwynhau
 • Mae David yn teimlo’n ffodus i fod wedi bod yn rhan o nifer o grwpiau trafod a oedd yn meincnodi yn erbyn ei gilydd ar gyfer gwahanol systemau. Mae hyn wedi ei alluogi i gymysgu gyda ffermwyr â meddwl agored ac o'r un anian o Brydain ac Iwerddon. Mae’n credu fod trafod a rhannu syniadau gyda grŵp o ffermwyr amrywiol a didwyll wedi ei gynorthwyo i ddod yn well cyfathrebwr a gwrandäwr
 • Mae David yn croesawu nifer o ymweliadau gan grwpiau ar y fferm, ac mae wrth ei fodd yn cael ei herio, gan fod hynny’n ei annog i feddwl am yr hyn y mae’n ei wneud ac a oes ffordd well o wneud hynny
 • Yn ogystal â ffermio, mae David wedi bod yn ymwneud â First Milk lle bu angen iddo fod yn rhagweithiol gydag aelodau yn ystod sawl blwyddyn heriol iawn i’r busnes. Mae wedi ennill profiad helaeth trwy geisio mynd i’r afael â materion difrifol iawn gyda swyddogion gweithredol ac aelodau’r bwrdd, ac roedd yn aelod o’r panel cyfweld i ddewis cyfarwyddwyr i’r bwrdd newydd
 • Mae David yn mwynhau siarad â phobl iau, ac mae’n dweud eu bod yn aml yn gallu bod yn fwy meddwl agored a chwilfrydig o’u cymharu â’r genhedlaeth hŷn. Mae’n credu mai pobl ifanc yw’r dyfodol ac mae angen eu harwain a’u meithrin mewn modd positif.

Busnes fferm presennol

 • Yn berchen ar 500 erw
 • 385 o wartheg Friesian a chroes sy’n lloea yn y gwanwyn, ynghyd â 200 o loeau
 • Mae tri aelod o staff yn cael eu cyflogi ar y fferm

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • HND Amaethyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth 1981-1984
 • Teithiodd i weithio i Israel ym 1983
 • Taith astudio i Seland Newydd 2003
 • Gweithio ar y fferm deuluol o 1984-presennol
 • Cynrychiolydd ardal ar ran  First Milk 2013-2016
 • Un o aelodau cyntaf Grŵp Trafod Grasshoppers 1999-presennol

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Mae’n rhaid i chi fod yn frwdfrydig ac yn barod i weithio, yn ogystal  â meddu ar synnwyr cyffredin a sgiliau ar gyfer cynllunio ariannol.”

“Herio ac archwilio gwahanol safbwyntiau. Sicrhewch fod unrhyw gyngor yn addas ar gyfer eich busnes.”

“Ni allwch reoli’r farchnad ond gallwch reoli eich costau, felly canolbwyntiwch ar hynny. Hefyd, mae’n bwysig edrych ar adnoddau a safle’r fferm, ymarferoldeb y fferm, isadeiledd, mathau o wartheg ac adnoddau ariannol. Mae'n rhaid dadansoddi'r holl adnoddau hyn a gweld a ydynt yn addas at ddiben yn ystod blwyddyn dda neu flwyddyn wael.”