Pam fyddai Gwydion yn fentor effeithiol

 • Ar ôl graddio, dychwelodd Gwydion gartref i weithio ar y fferm deuluol. Ar yr adeg honno, roeddent yn cadw 400 o ddefaid a 50 o fuchod llaeth, a dechreuodd Gwydion chwilio am ffyrdd i wella’r busnes a gwneud y fferm yn fwy proffidiol yn y dyfodol. Penderfyodd ganolbwyntio ar y fuches odro gan fod ganddo fwy o ddiddordeb yn y sector hwnnw, ac roedd yn teimlo mai dyna’r ffordd orau o wneud y gorau o allbynnau’r fferm
 • Fe wnaeth Gwydion leihau niferoedd y defaid yn raddol a chynyddu elfen llaeth y busnes, gan fwriadu creu system syml, cost isel i gynhyrchu llaeth o laswellt. Mae’r fuches yn cynnwys 160 o fuchod croesfrid yn bennaf, sy’n pori o ganol Chwefror hyd ganol mis Tachwedd ar system badog
 • Buddsoddwyd ychydig yn isadeiledd y fferm, gan adeiladu storfeydd silwair newydd ac ehangu’r ardal giwbicl dan do, yn ogystal â chreu traciau gwartheg, ffensio’r padogau a gwella’r ddarpariaeth dŵr. Mae Gwydion yn mesur y glaswellt bob un i dair wythnos ac mae hefyd yn samplu pridd yn rheolaidd
 • Yn 2013 dechreuodd Gwydion a phartner busnes drawsnewid fferm ddefaid lleol yn uned laeth. Crëwyd traciau gwartheg newydd, ynghyd â gwelliannau i’r ffensio a darpariaeth dŵr. Mae’r fferm bellach yn cynnal 450 o wartheg ar system bori estynedig. Mae Gwydion yn gyfrifol ar y cyd am reoli’r fferm yn ogystal â’i fferm deuluol. Mae’r fenter hon wedi rhoi nifer o brofiadau newydd iddo, gan gynnwys rheoli staff, rheoli ei amser ei hun a datblygu ei sgiliau busnes ymhellach
 • Mae Gwydion yn aelod o grŵp trafod lleol ac mae’n mwynhau mynychu diwrnodau agored er mwyn ehangu ei orwelion. Mae’n credu bod ganddo brofiad helaeth o fewn y diwydiant ynghyd â’r sgiliau rhyngbersonol i allu bod yn fentor

 Busnes fferm presennol

 • Yn berchen ar 200 erw, ac yn rhentu 40 erw
 • 160 o fuchod sy’n lloea yn y gwanwyn ar system bori estynedig, ynghyd â 100 o stoc ifanc
 • Cyfran o 50% mewn fferm laeth 450 o fuchod

Cymwysterau/ cyraeddiadau/ profiad

 • BSc mewn Amaethyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth 2004
 • Gweithio gartref ar y fferm ers 2004
 • Taith astudio i Seland Newydd yn 2007
 • Rhan o fenter ar y cyd ar uned laeth 450 o fuchod ers 2013
 • Aelod o’r Cynllun Cefnogi Newydd Ddyfodiaid

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Mae’n bwysig rhannu gwybodaeth gydag eraill i ddysgu ganddynt ac i weld yr hyn y maent yn ei wneud. Trwy siarad ag eraill, gallwch ddysgu pethau newydd a all fod yn fanteisiol ar gyfer eich busnes.”

“Byddwch yn barod i weithio’n galed a byddwch yn gweld y canlyniadau.”