Pam fyddai Richard yn fentor effeithiol

 • Gyda bron 50 mlynedd o brofiad mewn amryw o ddisgyblaethau amaethyddol, mae gan Richard y gallu a’r profiad angenrheidiol i fentora ffermwyr da byw sy’n cnoi cil i fod yn fwy effeithiol trwy reoli glaswelltir a phorthiant.
 • Mae gan Richard brofiad ymarferol o weithio ar ffermydd bîff, defaid, llaeth a thir âr cymysg ond ei brif arbenigedd yw silwair aml-doriad, system sydd wedi cynyddu elw ar nifer o ffermydd da byw yn ôl Richard. Creda Richard fod deall manteision ac anfanteision y system a sut y mae’n effeithio eich fferm yn allweddol.
 • Yn ogystal â phrofiad ffermio ymarferol, treuliodd Richard tair blynedd yn ymchwilio gyda’r Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Llaethyddiaeth rhwng 1976 ac 1979, profiad a roddodd dealltwriaeth glir o’r angen am ddadansoddi manwl er mwyn profi effeithiolrwydd.
 • Yn dilyn hyn, bu’n gweithio gyda ICI Fertilizers lle datblygodd ddealltwriaeth o laswelltir a chynhyrchu cnydau.
 • Yn 1985, bu Richard yn rhan o dîm bach a gyflwynodd yr ychwanegyn silwair effeithiol cyntaf (Ecosyl) i ffermydd Prydain lle datblygodd berthnasau gweithio agos gyda nifer o ffermwyr.
 • Mae gan Richard brofiad rheoli hefyd a enillodd wrth weithio fel Rheolwr Fferm ar gyfer ffermydd Yeo Valley rhwng 1990 a 1991. Yn ystod y cyfnod dwys hwn ennillodd Richard brofiad o reoli pobl, gan gynyddu niferoedd y fuches laeth o 300 i 500 o wartheg yr un pryd. Roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu cyfadeilad llaeth newydd i gadw a godro’r gwartheg ychwanegol hefyd.
 • Bu Richard hefyd yn gweithio i BOCM PAULS am 25 mlynedd mewn amryw o swyddi, gyda’r pwyslais yn bennaf ar gynyrchu llaeth, bîff a chig oen mewn modd effeithlon.
 • Yn fentor profiadol, mae gan Richard sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac mae’n gwybod sut i wrando ar bryderon unigolion tra’n gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfrinachedd.

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • HND Coleg Amaethyddol Sir Gaerhirfryn 1971-74
 • Gwasanaethau Ffermio Cytundeb 1974-76
 • Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Llaethyddiaeth 1976-79
 • Adran Amaethyddol ICI 1979-90
 • Rheolwr Fferm Yeo Valley Farms 1990-91
 • ForFarmers (BOCM PAULS) 1991-2017
 • Mentor Amaethyddol 2017- hyd heddiw

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Gwnewch y gorau o botensial eich fferm”

“Canolbwyntiwch ar y manylion”

“Byddwch yn ymwybodol o’ch costau cynhyrchu”