Pam fyddai Tony yn fentor effeithiol

 • Mae gan Tony 30 mlynedd o brofiad gydag ynni solar PV, tyrbinau gwynt bychain a systemau gwresogi biomas, gydag arbenigedd pellach mewn systemau storio ynni oddi ar y grid ac mewn batri.
 • Mae’n arbenigo mewn asesu a dewis dyfynbrisiau gan osodwyr ac mae’n ymwybodol o’r holl broblemau posibl. Mae Tony yn hoffi gwybod y diweddaraf ynglŷn â thechnoleg newydd
 • Mae ganddo hanes o wneud ceisiadau a hawlio’r Tariffau Cyflenwi Trydan (FiT) yn ogystal â’r ‘Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy’ (RHI), ac mae ganddo’r arbenigedd i arwain pobl drwy’r broses hawlio. Byddai gwybodaeth ynglŷn â’r theori, yn ogystal â’i sgiliau ymarferol a’i frwdfrydedd yn gwneud Tony yn gaffaeliad gwerthfawr i unrhyw ffermwr sy’n ystyried buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy
 • Fel ffermwr ymarferol gyda chymwysterau academaidd, mae ganddo feddwl eangfrydig o’r cyfleoedd sy’n wynebu ffermwyr sy’n dechrau ar brosiectau arallgyfeirio newydd
 • Dechreuodd ei frwdfrydedd dros arallgyfeirio i ynni adnewyddadwy 30 mlynedd yn ôl, gan olygu bod ganddi rwydwaith eang o gysylltiadau yn y diwydiant ac mae’n mynychu prif ddigwyddiadau ynni adnewyddadwy yn rheolaidd
 • Mae Tony yn disgrifio ei hun fel unigolyn hyderus gyda phersonoliaeth fywiog, ac mae’n mwynhau cwrdd â phobl newydd
 • Mae gennym hyder y bydd yn gallu cefnogi menteion i ddatblygu cynlluniau gwaith, gosod nodau a chyflawni targedau

Busnes fferm bresennol

 • Tony yw’r pumed genhedlaeth i ffermio fferm Henfron
 • Fferm fynydd 680ha gyda thir yn ymestyn i 1700tr uwch lefel y môr, ac mae 80% ohono mewn ardal SODdGA
 • Fferm cwbl organig sy’n cael ei bori gan ddefaid Mynydd Cymreig gan fwyaf ar y rhostir
 • Mae rheolaeth y fferm yn canolbwyntio ar welliannau amgylcheddol gyda chytundebau Glastir Organig, Glastir Uwch a chytundeb Creu Coetiroedd Glastir
 • Mae wedi plannu sawl hectar o goetir dros y blynyddoedd
 • Mae ganddo bortffolio bychan o eiddo y mae’n eu gosod, ac maen nhw hefyd yn elwa o osodiadau OV.
 • Mae gan Tony hefyd fusnes bychan yn cynhyrchu bio-olosg a golosg

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • 2008: Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru i Norwy yn ymchwilio i gynnyrch cig wedi’u halltu
 • 2010: Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield, teithiodd ar draws y byd yn ymchwilio i farchnata cig dafad
 • 2012: Prifysgol Dwyrain Llundain. Gradd Meistr (Teilyngdod) mewn Ynni Adnewyddadwy
 • 2014: Cwrs hyfforddi ynni adnewyddaday odd i ar y grid, SMA

AWGRYMIADAU AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Sicrhewch fod pobl bositif o’ch cwmpas.”

“Mae cyfleoedd bob amser ar gael.”

“Mae ffordd haws o wneud rhywbeth bob amser.”

“Y prysuraf yw’r busnes, y mwyaf hanfodol yw hi gymryd hoe o’r busnes.”