Cyfle #854

Gardd Farchnad

Llanbister Road Powys

2Ha / 4.94 erw

Llety ar gael

Cyfle #854

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 854

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn rhan o fudiad Ymddiriedolaeth Natur y DU, ac wedi bod yn rhedeg ers 1987, fel Ymddiriedolaeth annibynnol. Ynghyd â’n haelodau a’n gwirfoddolwyr, rydym yn gweithio i warchod bywyd gwyllt ar draws Sir Faesyfed, ar ein 19 gwarchodfa natur a thrwy weithio gydag eraill.

Rydym yn rheoli dros 400 hectar o dir ar gyfer bywyd gwyllt sy’n cynnwys y Gilfach, fferm fynydd ucheldirol a Tylcau Hill, safle porfa glaswelltir, ffridd a rhos llawn rhywogaethau, ger Pentwyn.

Rydym yn addysgu pobl o bob oed i ofalu am fywyd gwyllt, trwy ein gwaith gydag ysgolion a phobl ifanc, sesiynau hyfforddi a'n digwyddiadau teuluol. Er enghraifft, rydym yn cynnal grŵp gweithredu ieuenctid gweithredol, gyda deuddeg aelod o’r gymuned leol, sy’n awyddus i ddysgu mwy am ddylanwadu ar newid cymunedol.

 

Ein targedau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf:

Ym mis Hydref 2021, prynodd Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed fferm fynydd 164 erw, Fferm Pentwyn. Mae gennym weledigaeth 30 mlynedd i gynyddu natur ar y safle, gan ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd natur yn cael ei ffermio yn gyntaf. Rydym am arddangos model newydd ar gyfer ffermio cymysg wrth i ni symud drwy’r genhedlaeth nesaf yn y ffordd y caiff rheoli tir ei ariannu a’i gefnogi ac wrth i Gymru a’r DU ail-leoli eu hunain fel marchnad a chynhyrchydd bwyd ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Rhan arwyddocaol o'n gweledigaeth ar gyfer y safle yw rhoi cyfle i gynhyrchu ffrwythau a llysiau gan ein bod yn credu bod angen i ni gyflawni nodau Cymru a'r DU ar gyfer adferiad byd natur a mynd i'r afael â newid hinsawdd, sydd wedi'u mabwysiadu'n rhyngwladol. Mae angen i ni ymdrin â rheoli tir yn wahanol. Rydym yn deall y galw am dir ar gyfer garddwriaeth fwytadwy ac rydym am ddangos yr hyn y gellir ei wneud pan fydd tirfeddianwyr yn barod i sicrhau bod lle ar gael ar gyfer cyfleoedd newydd.

 

MANYLION Y FFERM

Ardal tir ar gael: 

2 Ha ynghyd â rhentu byngalo sydd â gardd a lle storio.

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid: 

Lle ar gyfer cynhwysydd. Sied yng ngardd y byngalo. Ar hyn o bryd mae'r cyflenwad dŵr yn dwll turio. Dŵr prif gyflenwad i'w osod. Gellir darparu cymorth i sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer twnnel polythen, drwy Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

 

Da byw ar gael: 

Mae da byw yn pori'r safle ehangach.

 

Peiriannau ar gael:  

Nac oes, ond mae'n bosibl llogi offer pŵer, peiriant torri gwair robotig a beic cwad oddi wrth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed

 

Llety i'r Ymgeisydd: 

Mae Byngalo Pentwyn ychydig oddi ar y lôn a gynhelir gan y cyngor i Fferm Pentwyn ac mae'n cynnwys byngalo mewn lleoliad hyfryd. Mae'r byngalo wedi'i adeiladu o frics o dan do teils. 

 

Yr ardal leol:

Mae'r ardal yn un wledig iawn, gyda phoblogaeth wasgaredig. Mae dwy ardal o dir comin ucheldirol o’r enw Beacon Hill a Maelienydd yn ganolog iddi, sydd wedi’u hamgylchynu gan ffermydd a rhwydwaith o gymunedau bach wedi’u lleoli yn y dyffrynnoedd afonydd isaf cyfagos.

Llanandras – 11 milltir

Trefyclo - 9 milltir

Llandrindod – 16 milltir

Y Gelli Gandryll – 27 milltir

Llwydlo - 27 milltir
 

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Ein bwriad fyddai darparu tenantiaeth (FBT neu brydles fasnachol i’w gadarnhau) sy’n rhoi sicrwydd deiliadaeth am gyfnod digonol i annog buddsoddiad yn y tir a’r pridd. Gallai'r tŷ a'r tir gael eu gwahanu neu eu hintegreiddio. Gallwn weithio gyda'r ymgeisydd cywir, gyda mewnbwn cyfreithiol, i ddod o hyd i'r datrysiad mwyaf ymarferol ar gyfer y model busnes a gynigir.

 

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a sgiliau sy’n ofynnol: 

Rydym yn chwilio am geisiadau o ddiddordeb gan bobl sy’n cefnogi ein gweledigaeth ac sy’n dymuno cynyddu cynhyrchiant ffrwythau a llysiau ffres ar gyfer marchnadoedd cadwyn gyflenwi fyr lleol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym yn agored i geisiadau o bob cefndir, boed yn gynhyrchwyr profiadol neu'n sefydliadau sefydledig, neu'n ymgeiswyr am y tro cyntaf.

 

Nodweddion allweddol y mae’r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes:

Yn angerddol am gadwyni bwyd lleol a marchnadoedd cadwyni cyflenwi byr

Diddordeb mewn cynaliadwyedd a natur.

Yn angerddol am adeiladu model busnes newydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Yn ystyriol o’r gymuned ac yn cymryd rhan weithredol mewn rhwydweithiau a grwpiau ym meysydd garddwriaeth, ffermio neu amgylcheddol

 

Gwnewch gais am y cyfle hwn

Anfonwch ddatganiadau o ddiddordeb i delyth.jones@menterabusnes.co.uk 

A fyddech cystal â chynnwys gwybodaeth ynghylch pam fod gennych ddiddordeb ac a fyddai gennych ddiddordeb mewn rhentu'r byngalo o fewn y trefniant. Amlinellwch unrhyw gynlluniau, gan gynnwys model busnes amlinellol, os yn bosibl.