Hysbysiad Preifatrwydd - Adnodd meincnodi Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ar 22 Tachwedd 2021

Sgroliwch i lawr am y Rhybudd Preifatrwydd Mesur i Reoli Moch - Ychwanegwyd 22ain Tachwedd 2021

 

1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar yr adnodd Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio 
Rydych chi’n cymryd rhan yn Mesur i Reaoli ar eich menter eich hun. Bydd y data fferm y byddwch yn ei fewnbynnu i’r adnodd yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio i gymharu a meincnodi perfformiad eich busnes yn erbyn ffermydd eraill.

Y sail gyfreithiol dros brosesu'r data personol a gesglir yw bod eu hangen er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru.

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes, sy’n gontractwyr trydydd parti, sy’n darparu rhaglen Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru.

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â Menter a Busnes a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi'r Rhaglen Cyswllt Ffermio 

Bydd Is-gontractwyr dethol yn cael mynediad at ddata dienw at ddibenion dilysu’r wybodaeth a gyflwynir gennych yn unig, ac i baratoi adroddiad terfynol ar lefel y diwydiant. Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei rannu gyda nhw.

Byddwch yn gallu cymryd rhan yn y rhaglen Mesur i Reoli ar unrhyw adeg yn ystod oes y rhaglen Cyswllt Ffermio presennol.

Gallai Cyswllt Ffermio gysylltu â chi i gynnig unrhyw gefnogaeth a allai fod ei angen arnoch wedi i chi gofrestri gyda Mesur i Reoli 
Bydd eich cyfranogiad yn y rhaglen hon yn cael ei gofnodi ar System Cyfrifon Busnes Cyswllt Ffermio (FCBAS)

Bydd y data personol ar y ffurflen hon ar gael i dimau Archwilio, archwiliad mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwiliad y Comisiwn Ewropeaidd; dim ond er mwyn dilysu gweinyddiaeth y Rhaglen Cyswllt Ffermio fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio.

Bydd sefydliadau sy’n gweithio ar ran neu mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at ddata dienw, at ddibenion cefnogi a/neu darparu ymyriadau a gwasanaethau Cyswllt Ffermio perthnasol yn unig. 

Caiff y data ar y ffurflen hon eu rhannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon o gyfranogwyr presennol neu rai blaenorol fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau. Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn i chi werthuso eich profiad personol o weithgaredd dysgu. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio. Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol ar y ffurflen hon at ddibenion ymchwil, dadansoddiad ystadegol, monitro cyfleoedd cyfartal a chwblhau adroddiadau ar ddata cyfun a fydd ar gael i’r cyhoedd ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion o’r wybodaeth a fydd ar gael yn gyhoeddus.

3 Am ba hyd y cedwir eich manylion:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni. Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael eu cadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen. Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2026. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn eu prosesu amdanoch;
  • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
  • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
  • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
  • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â Ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg. 

 

5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.

6 Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.  

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes yn prosesu eich data personol, dyma eu manylion cyswllt:

Cyfeiriad:

Menter a Busnes  

Uned 3   

Parc Gwyddoniaeth                            

Aberystwyth                     

Ceredigion                                           

SY23 3AH                                                                       

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol, dyma ei manylion cyswllt:

Cyfeiriad:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Cyswllt y Cwsmer

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk

 

Hysbysiad Preifatrwydd – Mesur i Reoli Moch

1.    Pam ein bod yn casglu ac yn prosesu’r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd Rheolydd Data y data personol y byddwch yn ei ddarparu ar offeryn Meincnodi Mesur i Reoli Moch (M2M moch).  Dim ond trwy blatfform Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio y mae modd troi at yr offeryn. 

Eich penderfyniad chi yw cymryd rhan yn M2M Moch. Bydd y data fferm y byddwch yn ei fewnbynnu i’r offeryn yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio er mwyn cymharu a meincnodi perfformiad eich busnes.

Y sail gyfreithiol dros brosesu’r data personol a gesglir yw bod angen gwneud hynny er mwyn cyflawni tasg a gynhelir wrth arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedir yn Llywodraeth Cymru.

Menter a Busnes yw Proseswyr y Data, y maent yn gontractwyr trydydd parti sy’n darparu Rhaglen Cyswllt Ffermio a phrosiect Menter Moch Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

2.    Y sawl fydd yn gallu troi at eich data:

Rhennir y data personol yn y ffurflen hon gyda Menter a Busnes, y mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi contract iddynt ddarparu Rhaglen Cyswllt Ffermio a phrosiect Menter Moch Cymru yn llwyr.

Bydd Is-gontractwyr dethol yn gallu troi at ddata dienw at ddibenion cadarnhau’r data y byddwch yn ei gyflwyno yn unig, ac er mwyn paratoi adroddiad gwerthuso prosiect terfynol.  Ni rennir unrhyw ddata personol gyda nhw.

Cedwir yr holl ddata a gofnodir ar M2M Moch yn eich cyfrif Mesur i Reoli unigol.

Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn Mesur i Reoli ar unrhyw adeg o’ch dewis yn ystod cyfnod rhaglen gyfredol Cyswllt Ffermio.
Efallai y bydd Cyswllt Ffermio a Menter Moch Cymru yn cysylltu â chi i gynnig unrhyw gymorth ar ôl i chi gofrestru ar gyfer M2M Moch.

Cofnodir eich cyfranogiad yn yr ymyrraeth hon ar System Cyfrifon Busnes Cyswllt Ffermio (FCBAS)

Bydd modd i dimau Archwilio, archwilwyr mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilwyr y Comisiwn Ewropeaidd droi at y data personol yn y ffurflen hon; defnyddir y wybodaeth er mwyn dilysu’r gwaith o weinyddu Rhaglen Cyswllt Ffermio yn unig.

Bydd sefydliadau sy’n gweithio ar ran neu ar y cyd â Llywodraeth Cymru yn gallu troi at ddata dienw yn unig, at ddibenion cynorthwyo a/neu ddarparu gwasanaethau ac ymyriadau Cyswllt Ffermio perthnasol.

Rhennir data yn y ffurflen hon gyda chontractwyr sy’n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, er mwyn cynnal cyfweliadau neu arolygon ymhlith cyfranogwyr presennol a chyn gyfranogwyr fel rhan o werthusiadau ffurfiol o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau. Efallai y cysylltir â chi a byddwch yn cael cais i gymryd rhan mewn gwerthusiad o’ch profiad personol o weithgarwch dysgu. Os cysylltir â chi, esbonnir diben y cyfweliad neu’r arolwg i chi a byddwch yn gallu cytuno cymryd rhan neu beidio. Bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion at ddibenion cynnal y gwerthusiad yn unig, ac yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Yna, caiff eich manylion eu dileu ar ôl i’r contract gwerthuso gael ei gwblhau.

Bydd modd i Wasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS) Llywodraeth Cymru droi at y data personol yn y ffurflen hon ar gyfer ymchwil, dadansoddi ystadegol, monitro cyfle cyfartal a chwblhau adroddiadau data cyfunol i fod ar gael i’r cyhoedd, trwy gyfrwng tudalennau rhyngrwyd Llywodraeth Cymru. Ni fydd modd adnabod unigolion o unrhyw wybodaeth a fydd ar gael i’r cyhoedd. 

3.    Am ba mor hir y cedwir eich manylion:

Yn unol â deddfwriaeth data, rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym ynghylch storio a datgelu gwybodaeth yr ydych chi wedi ei rhoi i ni.  Cedwir eich manylion ar ein system yn unol â pholisi cadw y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn mynnu bod data yn cael ei gadw am 3 blynedd ar ôl y caiff y taliadau olaf eu gwneud dan y rhaglen. Cedwir eich manylion tan 31 Ionawr 2026. Pan nodir unrhyw afreoleidd-dra, cedwir manylion am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan fydd yr holl arian yn cael ei adennill. Pan na fydd angen i ni gadw eich gwybodaeth mwyach, byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei gwaredu yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru. 

4.    Eich hawliau:

Dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I droi at y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei gadw amdanoch   
  • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data
  • I wrthwynebu (mewn amgylchiadau penodol) i neu brosesu cyfyngedig I’ch data (mewn amgylchiadau penodol) i gael ei ‘ddileu’ 
  • I wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheolydd annibynnol dros ddiogelu data

I gael help gydag unrhyw rai o’r hawliau uchod, cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaeth Cyswllt Ffermio 08456 000 813 neu defnyddiwch y ffurflen Cysylltwch â Ni.

5.    Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth a gaiff ei dal gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu i ni fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd. Byddem yn ymgynghori gyda chi ac yn ceisio eich barn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o’r fath.

6.    Newidiadau i’r polisi hwn 

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Caiff newidiadau eu postio yma a byddant yn dod i rym yn syth. Pan wneir newidiadau i’r polisi hwn, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofnodi yn eich cyfrif er mwyn eich galluogi i adolygu’r fersiwn newydd.

Am wybodaeth bellach ynghylch sut y mae Menter a Busnes yn prosesu eich data personol 

Cyfeiriad Post:

Menter a Busnes
Uned 3
Parc Gwyddoniaeth
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AH

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol, dyma ei manylion cyswllt:

Cyfeiriad:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost:  Data.ProtectionOfficer@gov.wales

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Cyswllt y Cwsmer
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk