Nid yw Sam yn derbyn ceisiadau mentora newydd nes Mehefin 2024. Cysylltwch ag Awel Jones ar 07961 958 807 / awel.jones2@menterabusnes.co.uk i drafod eich opsiynau eraill.

Pam y byddai Sam yn fentor effeithiol

 • Er iddo ddod o gefndir ffermio da byw, fe wnaeth teulu Sam ei annog i beidio â dod o hyd i'w lwybr annibynnol ei hun i'r diwydiant i ddechrau. Mae’r graddedig amaeth entrepreneuraidd hwn, yn llawn ffocws, a adawodd ei gartref yn 16 oed, bellach yn 35 ac yn berchennog busnes ffermio sefydledig yng Nghonwy. Mae hyn yn cynnwys menter godro cyfran yn Llangernyw, ffermio llaeth ar gontract ym Modelwyddan a gwerthu cig eidion wedi'i orffen yn uniongyrchol ar-lein. Cedwir y gwartheg ar fferm yn Llansannan. 
 • Cafodd Sam ei fagu ar fferm fynydd fechan yn Eryri. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth ac yn benderfynol o ennill mwy o brofiad ym myd amaeth, treuliodd saith mlynedd wedyn yn symud ymlaen drwy gyfres o rolau cyflogedig yng Nghymru a Lloegr. Ym mhob rôl, cymerodd fwy o gyfrifoldeb nes iddo gael cynnig tri chyfle busnes, i gyd yng Nghymru, ar yr un pryd. Manteisiodd ar y cynnig yng Ngogledd Cymru, gan symud yno yn 2016 gyda'i wraig a'i deulu ifanc, i ymgymryd â'i gytundeb godro cyfran gyntaf mewn trosiad diweddar.
 • Roedd Sam a’i wraig Angharad yn ymwneud â dyblygu’r system i drosiad godro newydd ger Bodelwyddan yn 2019 ochr yn ochr â’r un partneriaid ffermio. Mae’r pâr bellach yn berchen ar gyfran o 50% yn y cytundeb ffermio contract (CFA), sy'n gweithredu buches laeth 500 o wartheg sy’n cael eu magu ar laswellt ar fferm parcdir/ystâd.
 • Yn 2017, sefydlodd y pâr fenter bîff wedi’i besgi ar laswellt ar wahân, gyda system pesgi techno-bori 40 erw yn Llansannan. Mae’r busnes hyn cael ei gyflenwi â lloi wedi’u diddyfnu gan fuches sugno 30 o wartheg mynydd o fferm brawd Sam yn Eryri.   
 • Mae gan Sam brofiad sylweddol o ddringo’r ysgol gyrfaoedd ffermio a rhedeg busnes amlweddog, gan gyflogi staff a thimau blaenllaw ar sawl safle. Bydd yn eich annog i flaenoriaethu eich amser yn effeithiol, a thrafod sut i asesu cyfle busnes a gweithio tuag at nodau ffermio realistig wrth reoli disgwyliadau

Busnes fferm presennol

 • 2016 – Menter godro cyfran gyntaf – 450 o fuchod   
 • 2017 - Tenantiaeth 40 erw, wedi gosod system techno-bori, prynodd y stoc gyntaf, 60 o wartheg bîff  
 • 2018 – Prynodd 180 o heffrod bridio ar gyfer partneriaeth ecwiti cyd-fenter (JV) Llaeth newydd 
 • 2019 – Trosiad ar gyfer cytundeb ffermio contract (CFA) 500 o fuchod, gosod parlwr godro cylchdro 50 pwynt, wedi godro 470 o heffrod 
 • 2019 - Prynodd gragen o siop sglodion a fflat, sydd wedi cael ei hadnewyddu a’i hailagor fel siop tecawê
 • 2020 - Dechreuodd gyfran 50% o gytundeb ffermio contract ar ôl blwyddyn sefydlu ‘heriol’ yn 2019 
 • 2022 - Cydgrynhoi ar draws y busnes, a chau’r busnes tecawê a rhentu’r adeilad allan
 • 2023 - Teithiodd ar draws De America am gyfnod o 4 wythnos dros Ionawr a Chwefror yn ymweld â ffermydd a busnesau gwledig diddorol arall

Cymwysterau/llwyddiannau/profiad

 • Coleg Glynllifon - Diploma cenedlaethol mewn amaethyddiaeth
 • Prifysgol Aberystwyth – BSc (Anrh) mewn Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad. Cyhoeddwyd traethawd hir gradd Sam fel rhan o bapur yn y cyfnodolyn Animal Science Journal yn 2012. 

Rolau blaenorol

 • 2009 – 2013 Rheolwr llaeth, Longden Manor Farms, Pontesbury
 • 2013 - 2016 Rheolwr llaeth, Buchod Llaeth Byrgorn Drysgolgoch, Llanfyrnach

Awgrymiadau i lwyddo mewn busnes  

"Po gyntaf y byddwch chi'n uwchraddio neu wella rhywbeth o fewn eich busnes neu mewn bywyd, y mwyaf o amser rydych chi wedi'i adael i'w fwynhau."