Pam fyddai Wyn yn fentor effeithiol

 • Mae Wyn yn ffermwr trydedd genhedlaeth ac mae wedi bod yn rhan o’r diwydiant ar hyd ei oes. Ar ei fferm fynydd, sy’n amrywio o 1,100 i 1,300 troedfedd o uchder, mae’n cadw diadell o 500 o famogiaid magu brith croes caled yn bennaf, ynghyd â 200 o ŵyn benyw sych. Mae hefyd yn prynu lloi wedi’u diddyfnu i bori’r tir.
 • Fel cyn-brynwr ŵyn a swyddog gwasanaethau carcas, mae gan Wyn ddealltwriaeth eang o bwysigrwydd ansawdd y carcass a gofynion y farchnad. Mae ei gefndir yn y sector cig coch hefyd wedi rhoi dealltwriaeth iddo o ofynion manwerthwyr a chwsmeriaid, gan ymgysylltu gyda Rheolwr Amaethyddol i symbylu datblygiad cynnyrch newydd. Un enghraifft o hyn oedd Menter Cig Oen CFfI Sainsburys a grëwyd ac a ddatblygwyd dros 10 mlynedd yn ôl ac sydd bellach wedi tyfu i fod yn frand llwyddiannus.
 • Ers 2001, mae Wyn wedi bod yn rhan o Grŵp Cadwraeth Pontbren sy’n defnyddio dull cydweithredol sy’n cael ei arwain gan ffermwyr i reoli’r tir yn gynaliadwy ar ffermydd mynydd. Mae’r 10 fferm sy’n rhan o’r grŵp wedi defnyddio dulliau rheoli coetir a phlannu coed i wella effeithlonrwydd systemau ffermio da byw ar yr ucheldir. Yn ystod y 10 mlynedd gyntaf, fe wnaethon nhw blannu 120,000 o goed newydd; adfer coetir presennol; creu ac adfer 16.5km o wrychoedd gan greu lleiniau cysgod newydd; a chreu 10 pwll sy’n darparu cyflenwad dŵr ychwanegol. Mae’r grŵp hefyd wedi casglu gwybodaeth ynglŷn ag ansawdd dŵr a rheoli’r risg o lifogydd sydd wedi cynorthwyo cyrff y Llywodraeth i lunio polisi i leihau llifogydd ar lawr gwlad trwy ddatblygu polisïau plannu coed a dargadw dŵr mewn ardaloedd ucheldir. Mae Wyn yn angerddol iawn dros arferion ffermio cynaliadwy a bioamrywiaeth, ac mae gwaith y grŵp wedi gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb y ffermydd sydd wedi cymryd rhan.
 • Mae Wyn hefyd wedi ymwneud yn helaeth â’r cynllun Grantiau Bach Glastir ac mae wedi sicrhau’r statws lefel uwch ers ei gyflwyno. Gyda dealltwriaeth ddofn a phrofiad personol o gynlluniau amaeth-amgylcheddol ac adfer cynefinoedd naturiol ar y fferm, gall Wyn gynnig arweiniad i’ch helpu i gael y gorau o unrhyw gynllun ac i osgoi unrhyw broblemau posibl.
 • Gall Wyn gynnig arweiniad i newydd ddyfodiaid i ffermio, gan ddefnyddio ei brofiad personol amrywiol i helpu’r rhai hynny sy’n dechrau are u taith yn y diwydiant i dyfu busnes hyfyw. Mae Wyn yn wrandäwr da iawn ac yn berson sy’n hoffi pobl. Mae’n mwynhau rhyngweithio gyda ffermwyr eraill ac mae wedi cynnal nifer o ddiwrnodau agored ar ran undebau, grwpiau ffermwyr a swyddogion y llywodraeth.

Busnes presennol y fferm

 • Fferm fynydd 280 erw
 • 500 o famogiaid bridio Brith croes gyda 200 o ŵyn benyw
 • Prynu lloi wedi’u diddyfnu i bori
 • 6 erw o dir âr gan gynnwys cnwd grawn blynyddol a dyfir i safonau Glastir
 • Glastir Uwch
 • Paneli ynni solar wedi’u gosod ar y tŷ fferm ac ar adeiladau’r fferm
 • Wedi adfer y gwrychoedd yn sylweddol

Cymwysterau/cyraeddiadau/profiad

 • 2020: Cadeirydd Cyngor Tref Llanfair Caereinion
 • 2017 - presennol: Cadeirydd, Pontbren LTD
 • 2002 - 2020: Amrywiaeth o swyddi prynu a chaffael da byw, Dunbia
 • 2000 - 2002: Prynwr a Rheolwr Datblygu Busnes, Welsh Country Foods LTD
 • 2000: Is-gadeirydd Sirol, FUW
 • 1992 - 1993: City & Guilds Amaethyddiaeth a Garddwriaeth Cam 3 Cyfrifon gyda Rhagoriaeth, Coleg Amaethyddol Walford 
 • 1990 - 2000: Aelod Gweithredol Sirol, FUW 
 • 1984 - 2000: Swyddog Gwasanaethau Carcas, Comisiwn Cig a Da Byw

Awgrymiadau da ar gyfer llwyddo mewn busnes:

 1. Sicrhewch fod gennych gynllun bob amser.
 2. Gwnewch waith ymchwil ynglŷn â’r busnes yr ydych chi eisiau ei sefydlu, a sicrhewch eich bod yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion cwsmeriaid mewn byd sy’n newid. 
 3. Cadwch feddwl agored wrth wynebu newid neu heriau newydd.