Cyfle #468

Llangefni, Ynys Môn

50Ha / 123 erw

Bîff

60 o wartheg bîff

Dim llety

beef

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 468

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

Wedi ffermio bîff a defaid am nifer o flynyddoedd, yn bennaf ffermio gwartheg sugno a magu lloi sy’n rhedeg ar laswellt. Rwy’n edrych ar ffyrdd i gamu’n ôl o’r gwaith oherwydd iechyd a diddordebau eraill. Rwyf wedi cael gwared ar y defaid ers pedair mlynedd 

 

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf

 • Cymryd cam yn ôl (gan gynnig help llaw os fydd angen)
 • Fodlon ystyried arallgyfeirio gyda’r person cywir sy’n cynnig opsiynnau teilwng
 • Gwneud defnydd o gyrsiau a grantiau sydd ar gael i’r tô ifanc ynghlwm a ffermio 

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad (tref agosaf):

Llangefni, Ynys Môn

 

Ardal tir ar gael:

50Ha / 123 erw

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid:

 • 2 Sied 60x30
 • 1 Sied 45x30
 • 2 Sied llai
 • Corlannau dal gwartheg

Da byw ar gael:

Math                         Niferoedd

Gwartheg Bîff            60

 

Peiriannau ar gael:

 • 2 Tractor
 • Peiriannau torri, chwalu a hel silwair
 • Twb hau
 • Peiriant torri gwellt
 • Rowl

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle: 

Nac Oes

 

Yr ardal leol: 

Ardal wledig ond o fewn cyrraedd i Bangor a thu hwnt ar yr A55. Mae gennym fart lleol sef Morgan Evans, gyda llawer o ffermwyr yn mynychu (gwerthu a prhynnu) marchnadoedd Llanelwy a’r Wyddgrug

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Rhannu rheolaeth ond yn agored i drafodaeth

   

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol:

Tasgau hwsmonaeth gwartheg bîff yn gyffredinol

Cynnal a chadw adeiladau a ffensys

 

Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes

 • Person gonest
 • Person â syniadau newydd ond realistig o ran yr hyn ellir ei gyflawni
 • Brwdfrydedd ag ymfalcheo yn eu gwaith

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

icon