Cyfle #726

Crymych/ Trefdraeth, Sir Benfro

7.41 Ha / 18.31 erw

Dim da byw ar hyn o bryd

Dim Llety

Cyfle #726

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 726

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

Prynwyd y tyddyn 30 mlynedd yn ôl.  O dan Glastir, chwistrellwyd 12 erw o redyn i wella’r tir mynydd. Defnyddid y tir hwn yn wreiddiol (flynyddoedd lawer yn ôl) ar gyfer cael cerrig i godi waliau cerrig, felly mae brigiadau creigiog yma a dim ond ar gyfer pori y mae’r tir yn addas.

Ail-hadwyd y 6 erw arall â dril i wella’r tir ar gyfer gwneud gwair. O dan Glastir, mae’r gwrychoedd wedi cael eu gwella trwy’r cynllun plannu gwrychoedd. Mae Uned Gwartheg Magu wedi’i sefydlu, ac ni chafwyd yr un achos TB yma erioed mewn 30 mlynedd.  Gwneir 26 o fyrnau gwair mawr yn rheolaidd neu 160/200 o fyrnau bach wedi'u lapio ar y tir.

Bu farw fy ngŵr yn 2019. Bu’n rhaid gwerthu’r gwartheg gan nad oedd yn ddiogel i mi eu rheoli ar fy mhen fy hun. Mae’r tir wedi cael ei rentu allan ers hynny ar gyfer pori defaid a gwneud gwair. Ar hyn o bryd does dim da byw ar y tir. Yn 2020/2021 gosodwyd ffensys newydd ar hyd yr holl derfynau. Does dim Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar unrhyw ran o'r tir.  Hawlir IACS a BSPS, ac mae gennyf Hawliau i’r taliadau.

 

Targedau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf:

Dod o hyd i berson dibynadwy i ffermio'r tyddyn fel yr wyf wedi bod yn ei wneud gyda safonau uchel o ran lles anifeiliaid, cadw’r tir mewn cyflwr da heb chwyn, a rheoli tir o dan Reolau Trawsgydymffurfio llym. 

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad (tref agosaf):

Crymych/ Trefdraeth, Sir Benfro

 

Arwynebedd tir ar gael: 

7.41 Ha / 18.31 erw

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trafod: 

Ysgubor â ffrâm dur, (un uned) gyda tho newydd wedi’i osod yn 2020.  3 cowlas.  20’x15’, un gowlas 12’x20’, lle i storio peiriannau ac ati, un gweithdy 12'x20' dan glo ar gyfer storio bwyd anifeiliaid, cyflenwadau milfeddygol.

Mae 2 gowlas sy’n 20'x15' yn agor allan i fuarth concrit amgaeedig, gyda gatiau newydd i gae a phadog lloia bach, ffordd ac ati.

 

Da byw ar gael: 

Dim da byw ar gael

 

Peiriannau sydd ar gael: 

Dim peiriannau ar gael

 

Llety ar gyfer un sy’n chwilio am gyfle:  

Dim llety ar gael, ni chaniateir carafanau ac ati o dan Reol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

 

Yr ardal leol:

Mae'r ardal gyfagos yn gymuned amaethyddol Gymreig gref, cig eidion a defaid, gydag ysbryd cymunedol da a Chanolfan newydd ardderchog wedi'i sefydlu yn hen ysgol y pentref.  Mae ambell eiddo ar rent (twristiaid ac ati) ond Cymry Cymraeg yw'r boblogaeth yn bennaf.

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Cytundeb lle rhoddir mwy o annibyniaeth i'r darparwr, fel y gellir darparu tenantiaeth neu osod yn y tymor hir. Mae'n debyg y byddaf i ffwrdd yn aml felly mae'n rhaid i geiswyr gael geirdaon a galluoedd o'r radd flaenaf i gadw’r holl ddaliad yn daclus ac mewn cyflwr da.  Mae'n amgylchedd heddychlon iawn yma a gan fy mod yn byw yma ni fyddwn am gael rhywun swnllyd ac anystyriol.
   

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a’r sgiliau sydd eu hangen: 

Hoffwn gynnig cyfle i rywun gychwyn ffermio, o gofio ei fod yn Dyddyn Cymreig traddodiadol, a hoffwn ei gadw felly.  

 

Nodweddion allweddol y mae'r perchennog tir yn chwilio amdanynt mewn partner busnes:

Byddai'n rhaid i'r Ceisiwr gael math arall o incwm/gwaith i allu gwneud bywoliaeth wrth ffermio yma. Ni chaniateir i fathau eraill o fusnes gael eu rhedeg o'r fan hon, dim ond da byw a chynaeafu gwair. Rwy'n ariannol annibynnol, felly nid wyf yn chwilio am enillion uchel ar Gytundeb Tenantiaeth/Rhentu. 

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

icon