Cyfle #761

Y Drenewydd

70ha

60 o ddefaid Miwl Cymreig

Dim Llety

Opportunity #761

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 761

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

45 – 50 oed

Siaradwr Cymraeg

 

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf:

Parhau i wella’r fferm, rhannu’r cyfrifoldebau o ddydd i ddydd o redeg a rheoli’r fferm a hefyd parhau i wella mentrau twristiaeth y fferm sydd eisoes yn llwyddiannus.

 

MANYLION Y FFERM

Fferm deuluol sefydledig. Fferm wedi'i lleoli'n ganolog o fewn rhannau o dir cyffiniol amrywiol gyda mynediad da iawn i Gerbydau Nwyddau Trwm ac ati. Mae'r fferm wedi'i gwella dros y blynyddoedd ac mae'r rhan fwyaf o'r tir yn cael ei osod ar gytundebau pori tymor byr i leihau'r llwyth gwaith. Mae llafur yn broblem felly hoffwn rannu llwyth gwaith y fferm gydag unigolyn/unigolion brwdfrydig a blaengar gyda’r nod o ddarparu dyfodol proffidiol i bawb sy’n rhan ohoni.

Lleoliad (tref agosaf):

Y Drenewydd

 

Arwynebedd tir ar gael:

70ha

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid: 

Amrywiaeth dda o adeiladau fferm modern a chorlannau trin defaid

 

Da byw ar gael:

Math                                Niferoedd

Defaid Miwl Cymreig       60

 

Peiriannau ar gael: 

Tractor 105 hp 4x4, llwythwr telesgopig, peiriannau taro pyst a symud pridd, ‘topper’ a chwalwr gwrtaith, byrnwr crwn and pheiriannau cynaeafu, og bŵer. Gweithdy fferm â digon o offer.

 

Llety ar gyfer un sy’n chwilio am gyfle: 

Na

 

Yr ardal leol:

Ardal wledig gyda'r fantais o fod mewn lleoliad canolog yng Nghymru ac yn agos at yr A470

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytuneb sy’n cael ei ystyried: 

Agored i drafodaeth

 

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol: 

Byddai ymgeisydd delfrydol yn aml-fedrus ym mhob agwedd ar amaethyddiaeth, hwsmonaeth da byw a bridio, rheoli tir a chynnal a chadw seilwaith fferm, a defnyddio, cynnal a chadw, ac atgyweirio peiriannau fferm. Rhywun sy’n barod i edrych i mewn i bosibiliadau arallgyfeirio eraill ar y fferm.

 

Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes:

Yn frwdfrydig ac yn ymfalchïo yn ei (g)waith. Rhywun â syniadau newydd sydd hefyd yn realistig o ran yr hyn sy'n gyraeddadwy. Rhywun sy’n hawdd cyd-dynnu ag ef/hi.

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

DOCX icon