Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cyfeiriadur Mentoriaid

Abi Reader 

Lleoliad: Morgannwg

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Dangosyddion Perfformiad allweddol ar gyfer y fuches laeth, cysylltiadau cwsmeriaid, iechyd a lles anifeiliaid 

Alan Davies 

Lleoliad: Sir Ddinbych 

Sector(au) Allweddol: Defaid, bîff 

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynhyrchu ŵyn yn gynnar, pesgi gwartheg bîff

Alan Parry Jones 

Lleoliad: Gwynedd

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff ac arallgyfeirio

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Godro defaid, cynhyrchu bîff a chig oen organig, olyniaeth

Aled Jones 

Lleoliad: Wrecsam

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynhyrchu defaid a bugeilio, Rheoli glaswelltir a systemau pori

Aled Rhys Jones 

Lleoliad: Llŷn ac Eryri

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Geneteg, Rheolaeth

                                         Glaswelltir 

Alwyn Edwards 

Lleoliad: Brycheiniog

Sector(au) allweddol: Coedwigaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynllunio coetir, Rheolaeth

                                         Glaswelltir

Alwyn Jones 

Lleoliad: Conwy

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff

Arbenigedd(au) allweddol: Rheolaeth Glaswelltir

Andy Matthews

Lleoliad: Brycheiniog

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff, âr, garddwriaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Datblygu busnes, arallgyfeirio

Andy Menzies

Lleoliad: Powys

Sector(au) allweddol: Geifr, arallgyfeirio

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Bridio geifr a chynhyrchu cig gafr, datblygu cynnyrch cig gafr

Arwyn Williams 

Lleoliad: Llŷn ac Eryri

Sector(au) allweddol: Bîff, Defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Rheolaeth glaswelltir

Ben Anthony

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Prif sector(au): Defaid, coedwigaeth, dofednod
Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Gwella perfformiad y ddiadell, Cnydau a phorthiant a dyfir gartref

Brian Rees

Lleoliad: Penbryncennau

Sector(au) allweddol: Iechyd a Diogelwch (yr holl sectorau), dofenod dodwy wyau maes

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Trefnu Digwyddiadau Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch, arallgyfeirio

Carys Wyn Edwards 

Lleoliad: Gwynedd

Sector(au) allweddol: Cadw Gwenyn

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Mentrau gwenyn newydd, peillio.tyfu planhigion ar gyfer gwenyn, buddion amgylcheddol, arallgyfeirio

Chris Hughes

Lleoliad: Coed Pwllacca

Sector(au) allweddol: Iechyd a Diogelwch (yr holl sectorau), coedwigaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Rheolaeth coedwigaeth a choetir, ynni adnewyddadwy, mentrau gwledig, hyfforddiant

Christopher James

Lleoliad: Sir Benfro

Prif sector(au): Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Systemau porthiant cost isel
 

Dafydd Parry Jones 

Lleoliad: Sir Drefaldwyn

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid, organig

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Rheoli glaswelltir a meillion,

                                         dyluniad adeiladau

​David Gravell 

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector(au) arbenigol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Llaeth o borthiant,

                                         meincnodi

David Williams

Lleoliad: Sir y Fflint

Sector(au) allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Systemau'n seiliedig ar laswellt/porthiant, cynllunio ariannol a busnes, mesur porfa

Delyth Parry

Lleoliad: Powys

Sector(au) allweddol: Bancio amaethyddol

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynllunio olyniaeth ac ariannol, meincnodi, deall eich busnes

Eilir Evans 

Lleolaid: Llandysul

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Rheoli glaswelltir, cyllidebu ariannol, mentrau ar y cyd, ac mae’n mwynhau’r rhan fwyaf o chwaraeon (yn enwedig rygbi).

Eurig Jenkins 

Lleoliad: Ceredigion

Sector(au) allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Systemau seiliedig ar

                                         laswellt, magu heffrod, mesur porfa

Gareth Davies

Lleoliad: Powys

Sector(au) allweddol: bîff, defaid, arallgyfeirio

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynllunio olyniaeth, llety gwyliau, meincnodi, datblygiad personol, twristiaeth

Glasnant Morgan 

Lleoliad: Brycheiniog

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Rheolaeth glaswelltir, Ynni Adnewyddadwy

Glyn Davies 

Lleoliad: Penlan

Sector(au) allweddol: Iechyd a Diogelwch (yr holl sectorau), defaid, contractio amaethyddol

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Hyfforddiant ac ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch

Glyn Vaughan 

Lleoliad: Sir Drefaldwyn

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Magu stoc pedigri ac

                                          adwerthu, Gofynion y farchnad

Gwydion Jones 

Lleoliad: Conwy

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Ffermio cyfran, systemau llaeth seiliedig ar laswellt, mesur porfa

Haydn Evans

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector(au) Allweddol: Llaeth, organig

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Magu stoc ifanc, Cynllunio olyniaeth

Helen Bennett 

Lleoliad: Sir Drefaldwyn

Sector(au) allweddol: Dofednod, defaid, bîff, llaeth, organig 

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Arallgyfeirio, cynhyrchu wyau

Huw Jones 

Lleoliad: Meirionydd

Sector(au) allweddol: Coedwigaeth, bîff ar raddfa fechan, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Datblygiad busnes, rheoli

                                          busnes coedwigaeth

Illtud Llyr Dunsford 

Lleoliad: Sir Gar

Sector(au) allweddol: Moch, defaid, bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Arallgyfeirio, cig charcutier a chig wedi'i brosesu, cynhyrchu bwyd, adwerthu a marchnata, biodechnoleg a phroteinau arall

 

Ioan Gwilym Roberts 

Lleoliad: Ynys Môn

Sector(au) allweddol: Bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Bridiau brodorol, geneteg, iechyd anifeiliaid a hwsmonaeth, maetheg

Ioan Williams 

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector(au) Allweddol: Coedwigaeth, amaeth-amgylcheddol

Arbenigedd neu ddiddordeb allweddol: Rheoliadau, Ynni Adnewyddadwy

James Cowan

Lleoliad: Ceredigion

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Abenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Gwella geneteg, pesgi teirw a heffrod dan 24 mis

James Raw 

Lleoliad: Aberystwyth

Sector(au) Allweddol: Bîff, Defaid, Arallgyfeirio

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Ynni adnewyddadwy (Dŵr), Arallgyfeirio

Jenny Davies

Lleoliad: Llandysul

Sector(au) allweddol: Bîff, Llaeth, Garddwriaeth, Bwyd a Diod.

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) penodol: Arallgyfeirio fferm; gwerthu o giât y fferm; safonau masnach a gofynion iechyd yr amgylchedd; Arbenigedd mewn coginio a phobi ynghyd â ryseitiau wedi’u profi sy’n rhwydd i’w defnyddio 

John Booth

Lleoliad: Sir y Fflint

Sector(au) allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Ffermio cyfran, Isadeiledd fferm

 

John Davies 

Lleoliad: Sir Benfro

Sector(au) allweddol: Bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Magu lloi, pori cylchdro, defnyddio EID

John Yeomans

Lleoliad: Sir Drefaldwyn

Sectorau Allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cofnodi perfformiad, Meincnodi

Keith Williams

Lleoliad: Maesyfed

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynhyrchu defaid ar gost isel, pori cylchdro

 

Keri Davies

Lleoliad: Powys

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid, tir âr, arallgyfeirio - twristiaeth fferm/datblygu eiddo/contractio amaethyddol, ynni adnewyddadwy

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Twristiaeth, rheolaeth glaswelltir, meincnodi, olyniaeth, contractio amaethyddol

 

Lilwen Joynson 

Lleoliad: Sir Benfro

Sector(au) allweddol: Yr holl sectorau

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Datblygiad personol, hyfforddi perfformiad

Llŷr Hughes 

Lleoliad: Ynys Môn

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff

Abernigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Geneteg, bwyd a dyfir gartref

Lowri Rees-Roberts 

Lleoliad: Dolhendre Isa

Sector(au) allweddol: Iechyd a Diogelwch (yr holl sectorau) 

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Arallgyfeirio, cynlluniau ynni dŵr ar fferm

Malcolm Thomas

Lleoliad: Sir y Fflint

Sector(au) allweddol: Tyrcwn, tir âr, bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Prosesu a gwerthu tyrcon wedi'u magu ar fferm, adwerthu a gwerthu uniongyrchol, marchnata, cynllunio rheoli maetholion

Mark Davies

Lleoliad: Trefaldwyn

Sector(au) Allweddol: 
Mentrau ar y Cyd, Dofednod ac Ynni Adnewyddadwy

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: 
Datblygu pobl a busnesau proffidiol

Meirion Jones 

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol:  Ffermio cyfran, ŵyna’n

                                         gynnar

Neil Stoddart

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector Allweddol: Coedwigaeth

Arbenigedd neu ddiddordeb allweddol: Rheoli tir, Prosiectau amgylcheddol

Peter Williams

Lleoliad: Sir Fynwy

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Hwsmonaeth anifeiliaid, arallgyfeirio

Phillip Jones 

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Sector (au) Allweddol: Bîff, organig

Arbenigedd neu ddiddordeb allweddol: Systemau mewnbwn isel, costau isel, Gwella geneteg

Rhys Edwards

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

Sector(au) allweddol: Defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Geneteg, arallgyfeirio, twristiaeth, EID, ynni adnewyddadwy, meincnodi, arbedion ariannol

Rhys Williams 

Lleoliad: Llŷn ac Eryri

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Ffermio cyfran, mesur porfa

Richard Isaac

Lleoliad: Rhondda Cynon Taf

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Defnyddio glaswellt yn effeithiol i gynyddu incwm; bridio anifeiliaid pedigri

Richard Roderick 

Lleoliad: Brycheiniog

Sector(au) allweddol: Defaid, bîff

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cnydau porthiant, Cynlluniau amgylcheddol 

Robb Merchant

Lleoliad: Y Fenni

Sector(au) Allweddol: Defaid, Gwinwyddaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynhyrchu gwin, Arallgyfeirio ar ffermydd ar raddfa fechan

Richard Rogers 

Lleoliad: Ynys Môn

Sector(au) Allweddol: Defaid, llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Mentrau ar y cyd, system

                                         bori cylchdro dwys, mesur porfa

Richard Tudor 

Lleoliad: Ceredigion

Sector(au) Allweddol: Defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Rheoli glaswelltir a

                                         chynhyrchu defaid

Robert Powell

Lleoliad: Maesyfed

Sector(au) allweddol: Bîff, defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Pori padogau, tyfu cnydau gwraidd

Romeo Sarra

Lleoliad: Sir Benfro

Sector(au) allweddol: Garddwriaeth, organig, âr, grawnfwydydd

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Tatws, Priddoedd, Garddwriaeth cae agored

Sion Ifans

Lleoliad: Machynlleth

Sector(au) allweddol: Defaid, Eidion

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Monitro o gwella perfformiad ei ddiadell gan ddefnyddio EID, Meincnodi KPIs defaid

Terrig Morgan 

Lleoliad: Sir y Fflint

Sector(au) Allweddol: Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Cynllunio olyniaeth, sgiliau busnes, rheoli glaswelltir

Tim Prichard

Lleoliad: Morgannwg

Sector(au) allweddol: Defaid

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Bridio defaid pedigri, ffrwythloni artiffisial mewn defaid

Teifi Davies 

Lleoliad: Llandysul

Sector(au) Allweddol: Bîff, Llaeth, Garddwriaeth, Bwyd a Diod.

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol: Arallgyfeirio fferm, gwerthu o giât y fferm

Tony Davies

Lleoliad: Rhaeadr Gwy

Sector(au) allweddol: Defaid, Coedwigaeth, Ynni Adnewyddadwy, Llety Gwyliau

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au): Ynni Adnewyddadwy