Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cyrsiau hyfforddiant wyneb yn wyneb

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

 

Mae’r ffenest ymgeisio sgiliau cyfredol bellach ar agor hyd nes 5yh ar y 1af o Dachwedd 2019. Gyda dros 80 o gyrsiau hyfforddiant i ddewis allan ohono, gweler isod fanylion am sut i wneud cais. Os rydych yn meddwl am gyflwyno cais cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol neu Ddarparwr Hyfforddiant mor gynted ag sydd yn bosib er mwyn sicrhau cymorth.  

                  

 

Datblygu’r sgiliau o fewn eich busnes drwy:

Trwy ein rhaglen Sgiliau a Mentora, gall unigolion cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio dderbyn cymhorthdal o hyd at 80% tuag at gwblhau cyrsiau hyfforddiant byr mewn meysydd allweddol. Bydd modd derbyn hyd at 80% o gymhorthdal yng nghategori 1 - Gwella Busnes a chategori 2 - Technegol, er hyn, o'r 3ydd o Orffennaf 2017, hyd at 40% o gymhorthdal bydd modd derbyn yng nghategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer. 

Trwy ein rhaglen Sgiliau a Mentora, gall unigolion cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio dderbyn cymhorthdal tuag at gwblhau cyrsiau hyfforddiant byr mewn meysydd allweddol.

 

  • Categori 1 - Gwella Busnes – Cymhorthdal o 80%
  • Categori 2 - Cyrsiau Technegol – Cymhorthdal o 80%
  • Categori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer – Cymhorthdal o 40%

                       ​

 

Noder, os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymorth ariannol i gwblhau cwrs o Gategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cwrs e-ddysgu Iechyd a Diogelwch am ddim ar BOSS drwy Sign on Cymru cyn cyflwyno'r cais.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion a gwybodaeth am y cyrsiau hyn yma (nodwch mai canllaw yn unig yw’r ddogfen hon).

 

Cyrsiau Newydd - Mae yna oddeutu 20 o gyrsiau hyfforddi wedi cael eu hychwanegu at ein rhaglen hyfforddi cyrsiau byr.

Mae dau o'r cyrsiau hyn yn cael eu rhestru isod, am fwy o fanylion cliciwch ar y teitlau isod:

Cyflwyniad i reolaeth llyngyr a chyfrif wyau mewn carthion i gynhyrchwyr defaid

Defnyddio a Gwasgaru Slyri'n Ddiogel

 

SUT YDW I'N YMGEISIO AR GYFER CYMORTH ARIANNOL TUAG AT CWRS HYFFORDDIANT?

Unwaith i chi gofrestru gyda Cyswllt Ffermio​ bydd angen i chi gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol (PDP) a chyflwyno'ch cais am gymorth ariannol ar-lein drwy'r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) trwy sign on Cymru (SOC).

  1. Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad. 
  2. Defnyddiwch eich e-bost cofrestredig i Fewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru a chwblhau eich Cynllun Datblygu Personol ar-lein.

(Am ganllawiau cam wrth gam ar sut i fewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru - cliciwch yma.)

 

Am restr lawn o'r gweithdai PDP cliciwch yma.

 

I weld ein llyfryn hyfforddiant cliciwch yma.

 

Swyddogion Datblygu

Bydd ein tîm o Swyddogion Datblygu Darparwyr Hyfforddiant wedi’u cymeradwyo ar gael i roi cyngor ynglŷn â sut i gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol ar lein yn ein Gweithdai Cynllun Datblygu Personol. Bydd y gweithdai yn eich darparu gyda chyflwyniad defnyddiol a chanllaw defnyddiwr fydd yn eich cynhorthwyo i gwblhau'r cynllun ar amser sy'n gyfleus i chi.

 

Dyddiadau Cyfnodau Ymgeisio

Gall unigolion sydd wedi cofrestru ymgeisio am y cymorth ariannol yn ystod y cyfnodau ymgeisio yn unig.
Gweler isod dyddiadau cyfnodau ymgeisio:

 

2019/2020

  • Dydd Llun 2ail o Fedi - Dydd Gwener 1af o Dachwedd 2019
  • Dydd Llun 6ed o Ionawr - Dydd Gwener 28ain o Chwefror 2020
  • Dydd Llun 4ydd o Fai - Dydd Gwener 26ain o Fehefin 2020

Bydd pob ffenestr yn agor am 9.00am ar y Dydd Llun ac yn cau am 5.00pm ar y Dydd Gwener.


Canllawiau Hyfforddiant


Astudiaethau Achos

Mae dysgu sut i yrru’n ddiogel ar gefn beic cwad yn sgil allweddol i fugail ifanc ar fryniau Gogledd Cymru

Gwneud cofnodion ariannol, ffurflenni TAW a meincnodi yn haws! Ffermwr ifanc uchelgeisiol o Bowys yn cael cymorth gan raglen Cyswllt Ffermio i ddatblygu sgiliau

Hyfforddiant technegol yn gymorth i wella ffrwythlondeb buches odro yng Nghymru

Mae ffermwr ifanc o Bowys, Aled Jones, yn gwella’i sgiliau busnes a’i sgiliau ymarferol gyda chefnogaeth Cyswllt Ffermio


Os ydych wedi gwneud cais yn ystod cyfnod blaenorol a bod gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.