Marc Bowen

Gogledd Ceredigion


Marc Bowen yw swyddog datblygu Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Ceredigion sy’n cynnwys yr ardal i’r gogledd i Aberaeron yn cynnwys Llanrhystud, Llanon, Aberystwyth, Talybont, Bow Street a Thregaron. 

Mae Marc, sydd wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth, yn byw gartref ar fferm ddefaid y teulu yn Llanfihangel ar Arth, Aberystwyth ac yn treulio unrhyw amser rhydd ar y fferm yn gwneud pob agwedd o’r busnes.  Ar y fferm mae diadell o 650 o famogiaid mynydd Cymreig a defaid Texel croes, gyda’r rhan fwyaf o’r ŵyn a’r ŵyn stôr yn cael eu pesgi ar y fferm neu eu gwerthu mewn marchnadoedd lleol. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae teulu wedi arallgyfeirio i faes ynni adnewyddadwy gan osod tri llosgwr biomas 100 kw a phaneli solar.

Fel aelod o CFfI Ponsian, mae ganddo rwydwaith eang o gysylltiadau yn ei ardal. Mae ‘n awyddus i annog ffermwyr i fanteisio ar wasanaethau a phrosiectau Cyswllt Ffermio sy’n gallu helpu i drawsnewid effeithlonrwydd a chynhyrchiant busnes yn y ffordd fwyaf effeithlon, yn arbennig wrth i’r diwydiant wynebu ansicrwydd Brexit.

Mae Marc hefyd yn rheoli nifer o grwpiau trafod; tri ar ddefaid, un ar loi sugno ac un grŵp llaeth a dywed bod pawb yn elwa ar rannu arfer gorau a dysgu oddi wrth ei gilydd. 

“Byddaf yn ymweld yn gyson â Thregaron, Aberystwyth a marchnadoedd lleol eraill a gobeithio y bydd ffermwyr yn cysylltu â mi i wybod sut gall Cyswllt Ffermio eu helpu nhw a’u fferm neu fusnes coedwigaeth er mwyn cyflawni eu potensial, yn arbennig wrth i ni agosáu at ansicrwydd Brexit. 

“Mae holl wasanaethau Cyswllt Ffermio naill ai wedi’u hariannu’n llawn neu hyd at 80% ac mae'n gwneud synnwyr i bob busnes fanteisio ar y cymorth hwn i sicrhau eu bod yn gweithredu mor effeithiol â phosibl ar draws bob maes ac nad ydynt yn colli unrhyw gyfle i weithio mewn dulliau newydd neu fwy effeithiol.”.