Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Mae hi'n rhai misoedd ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy: Cynigion Bras ar gyfer 2025 | LLYW.CYMRU felly gobeithio eich bod wedi cael amser i feddwl am y cynigion a sut y gallen nhw weithio ar eich fferm.  Mae'r camau gweithredu'n rhychwantu nifer o feysydd o feincnodi, gwella iechyd da byw, a gwella rheoli priddoedd, cynefinoedd a choetiroedd. Dywed Llywodraeth Cymru bod y camau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi ac i'ch fferm ffynnu wrth fynd i'r afael â heriau marchnadoedd yn newid ac effeithiau'r argyfyngau hinsawdd a natur.  

Mae'n bwysig bellach bod cymaint o ffermwyr â phosibl yn cwblhau arolwg cyd-ddylunio'r y Cynllun Ffermio Cynaliadwy i helpu i sicrhau bod y camau arfaethedig yn ymarferol ac y gellir eu cyflawni.  

SFS Survey (Welsh) 

Mae'r camau arfaethedig wedi eu rhannu'n dair haen;

Camau Cyffredinol – cyfres o gamau y dylai pob fferm allu eu cyflawni i dderbyn y Taliad Sylfaenol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y bydd angen rhai eithriadau - er enghraifft nid pawb sydd â mawndiroedd, felly ni fyddai modd iddynt gyflawni gweithredoedd y mawndiroedd. 

Gall ffermwyr sydd eisiau mynd ymhellach, dderbyn taliadau ychwanegol drwy amrywiol Gamau Dewisol gan dibynnu ar y rhai sy'n cyd-fynd â'u fferm.  

Bydd cyfle i chi hefyd ymgymryd â Chamau Cydweithredol gyda ffermwyr eraill ar raddfa leol neu ranbarthol i sicrhau canlyniadau na ellir eu cyflawni ar un fferm. 

Mae llawer o'r camau arfaethedig fel y rhai sy'n gysylltiedig â meincnodi, hyfforddiant iechyd a diogelwch, a iechyd anifeiliaid yn weithredoedd y mae llawer ohonoch eisoes yn rhan ohonynt, gan gynnwys trwy Cyswllt Ffermio. Bydd eich profiad o'r manteision neu'r heriau (gan gynnwys y cymorth sydd ei angen i gyflawni'r camau hyn) yn werthfawr wrth helpu Llywodraeth Cymru i lywio'r cynigion hyn wrth symud ymlaen.        

Yn ogystal â chwblhau'r arolwg yn unigol, efallai y byddwch am anfon ymateb grŵp gan eich grwpiau trafod, grwpiau gweithredol EIP neu unrhyw grwpiau eraill y gallwch fod yn rhan ohonynt sydd heb gysylltiad â Cyswllt Ffermio – gall hyn hefyd helpu i lunio cynigion ar feysydd megis trosglwyddo gwybodaeth, cefnogaeth, mentora a chamau cydweithredol.  Gall grwpiau rannu eu syniadau ar y cyd drwy ddefnyddio Cynllun Ffermio Cynaliadwy: cynigion bras ar gyfer 2025: ffurflen adborth | LLYW.CYMRU. 

Mae'r arolwg a'r ffurflen adborth yn cau ar 31 Hydref 2022.

Mae'r holl wybodaeth ynglŷn â'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy a chyd-ddylunio i'w cael yn Cynllun Ffermio Cynaliadwy | LLYW.CYMRU