Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffermwyr i weld system flaengar i waredu dŵr o slyri ar waith

Bydd data cychwynnol o system ar fferm sydd â photensial i arwain at leihad o 80% mewn cyfaint slyri yn cael ei rannu gydag ymwelwyr yn ystod diwrnod agored ar y cyd rhwng y Projectslyri a Cyswllt Ffermio ar fferm Coleg Gelli Aur yn Sir Gâr ym mis Awst.

Mae’r fferm, sy’n un o Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio, yn treialu technoleg sy’n tynnu dŵr o slyri ac yn trin y dŵr gyda’r nod i’r dŵr fod yn dderbyniol i’w ail ddefnyddio neu’n ddiogel i’w ryddhau.

Bydd y dechnoleg yn weithredol y mis hwn a bydd ffermwyr yn cael cyfle i weld y dechnoleg ar waith yn ystod y diwrnod agored ar 31 Awst. 

Mae’r dechnoleg, a ddatblygwyd gan gwmni Power & Water o Abertawe, yn anelu at leihau’r perygl o ffermydd yn llygru dyfrgyrsiau, ond hefyd at wneud slyri’n haws i’w storio a’i wasgaru.

Mae’r slyri a gynhyrchir gan y fuches ar fferm Gelli Aur yn cael ei storio mewn tri thanc gyda chapasiti o oddeutu miliwn galwyn, a dywed rheolwr y fferm, John Owen, fod y potensial yn aruthrol.

Mae storio slyri’n broblem ar ffermydd llaeth, beth bynnag fo’u system, meddai. “Rydym ni’n defnyddio system eang yn seiliedig ar borfa, ond mae gennym ni lawer iawn o slyri i’w reoli yn ystod misoedd penodol.”

Yn ystod y diwrnod agored, bydd pedwar ardal benodol yn amlygu rheolaeth maetholion amgylcheddol ac arfer dda a’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â stori slyri a chapasiti.

 

Technoleg newydd ar fferm yng Nghymru yn echdynnu 90% o ddŵr o slyri