Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffermwyr llaeth yn edrych i’r dyfodol

Bu ffermwyr llaeth sydd yn gobeithio cryfhau diwydiant llaeth Cymru yn gweithio gyda phrosiect Agrisgôp i gael cefnogaeth.

Penderfynodd y ffermwyr o’r un meddylfryd – sy’n dod o Gymru ben baladr – i greu grŵp Agrisgôp fel modd o ddatblygu a symud eu syniadau ymlaen gyda chefnogaeth hwylusydd proffesiynol.

Wedi eu cymell gan yr ansefydlogrwydd a’r amrywiadau ym mhrisiau llaeth, mae’r grŵp, sy’n cyfarfod yn Aberystwyth, wedi canolbwyntio eu sylw ar y posibilrwydd o greu Sefydliad i Gynhyrchwyr Llaeth.

Byddai sefydliad o’r fath yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr weithio gyda’i gilydd a ffurfio per thynas gryfach gyda busnesau allweddol eraill yn y gadwyn gyflenwi llaeth.

Mae gan grwpiau unigol o ffermwyr llaeth y Deyrnas Unedig hawl i wneud cais i’r Asiantaeth Taliadau Gwledig i ddod yn sefydliad o’r fath. Er mwyn bod yn gymwys rhaid i’r grŵp fod ag un neu fwy o nodau, megis trafod contractau ar gyfer cyflenwi llaeth heb ei drin ar ran ei aelodau i fodloni anghenion y proseswyr a’r farchnad yn well.

Mae gan aelodau’r grŵp Agrisgôp brofiad eisoes o gynrychioli eu cyd-gynhyrchwyr llaeth ar bwyllgorau undebau a byrddau proseswyr.

Gyda chefnogaeth gan arweinydd Agrisgôp, Geraint Hughes, maent wedi bod yn edr ych ar sut y gallent ymateb i’r sefyllfa bresennol yn y farchnad er budd diwydiant llaeth Cymru gyfan. Mae aelodau’r grŵp yn gweld ffurfio sefydliad yn ffordd ymlaen bosibl a allai fod o help i bob rhan o’r gadwyn gyflenwi.

Trwy Agrisgôp, mae’r grŵp wedi gallu cael mynediad at gyngor cyfreithiol a thechnegol arbenigol yn ogystal â chreu llwyfan i drafod a rhannu syniadau.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw Sefydliadau ffurfiol yn y Deyrnas Unedig, ond ym Mawrth 2015, gyda chefnogaeth Agrisgôp, llwyddodd y grŵp i gael cyllid i gomisiynu astudiaeth dichonolrwydd i asesu gwerth potensial cael Sefydliad Cynhyrchwyr Llaeth i Gymru neu nifer o rai llai. Disgwylir i’r astudiaeth gael ei chwblhau erbyn Mehefin 2015.

Dywedodd Geraint Hughes, “Mae’r aelodau wedi cael budd uniongyrchol o dreulio amser a rhwydweithio gyda ffermwyr llaeth o’r un anian sydd am edrych i’r dyfodol.”

Mae Aled Jones o Hen Dŷ, Caernarfon yn dweud bod derbyn cefnogaeth trwy Agrisgôp wedi galluogi’r grŵp i edrych yn ôl a gwerthuso effaith posibl strwythurau Sefydliadau yng Nghymru.

“Bydd sut y byddwn yn symud ymlaen yn y dyfodol yn dibynnu i raddau helaeth ar ganfyddiadau’r adroddiad. Ein bwriad yw gweithio gyda phob rhan o’r diwydiant llaeth i sefydlu’r ffordd orau ymlaen,” meddai Aled.