Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Gweithdai Hyfforddiant Iechyd a Lles Anifeiliaid

                         

 

A oes clefyd neu fater iechyd anifeiliaid penodol sy’n effeithio ar eich da byw yn ogystal â pherfformiad eich busnes?

Gall ffermwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu eu lle(oedd) mewn un neu fwy o’r gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn, a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru.

Mae pynciau’r gweithdai’n cyd-fynd â blaenoriaethau Iechyd a Lles Anifeiliaid presennol Llywodraeth Cymru, a byddant yn cynnwys y clefydau neu’r materion a restrir isod:

 

 • Cynllunio Iechyd Anifeiliaid
 • Ymwrthedd gwrthficrobaidd ac anthelminitig
 • TB Buchol
 • BVD
 • Clefyd Johne
 • Cloffni yn y fuches laeth
 • Rheoli parasitiaid mewn defaid
 • Lleihau mastitis
 • Lleihau colledion cyn ŵyna
 • Lleihau colledion ar ôl ŵyna

       

Bydd pob un o’r gweithdai tair awr o hyd yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ymarferol ynglŷn â materion iechyd anifeiliaid penodol gan gynnwys:

 • Bioddiogelwch a throsglwyddo clefydau
 • Arwyddion clinigol a diagnosis
 • Trin a rheoli
 • Goblygiadau economaidd

 

Rhestr o filfeddygon ledled Cymru:

 

Mae'n rhaid i bob cleient fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio cyn mynychu gweithdy. Bydd pob gweithdy a gwblheir yn cael ei gofnodi ar eich proffil datblygiad proffesiynol parhaus a byddwch yn derbyn tystysgrif presenoldeb gan Lantra.

 

Mae dyddiadau ar gyfer pob gweithdy sydd i ddod ar gael ar dudalen ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio.

 

Cliciwch yma i weld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid.

 

Er mwyn ymgeisio ar gyfer un neu fwy o’r gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid, bydd angen i chi gwblhau ffurflen datgan diddordeb sydd ar gael yma.