Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Hoffwn gael mynediad at Gyngor Technegol

 
1. Er mwyn i’ch busnes gael mynediad at gyngor technegol, mae’n rhaid mynychu digwyddiad Trosglwyddo Gwybodaeth (Bydd digwyddiadau penodol i chi eu mynychu) lle bydd y thema'n ymwneud â phwysigrwydd cynllunio busnes a datblygu busnes ar gyfer y dyfodol i ddod yn fwy cynaliadwy a gwydn. Fe allwch gael mynediad at gyngor technegol os fod gennych gynllun busnes yn ei le. 
 

2. Mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n mynychu fod wedi cofrestru fel partner busnes gyda Cyswllt Ffermio a Thaliadau Gwledig Cymru Llywodraeth Cymru

3.  Cyn mynychu digwyddiad, bydd angen i chi gofrestru’r busnes a’r unigolion gyda Cyswllt Ffermio.  Byddwn yn croesgyfeirio cyn y gellir cymeradwyo cais ar gyfer cyngor technegol er mwyn cadarnhau eich bod wedi mynychu digwyddiad penodol.

4. Ystyriwch pa un o'r cwmnïau Gwasanaethau Cynghori cymeradwy fyddai'n gallu darparu'r arbenigedd a'r gwasanaeth sydd arnoch ei angen yn y modd gorau posib. Ceir rhestr gyda manylion cyswllt a meysydd gwaith arbenigol ar y dudalen Dewis Cynghorydd. Byddem yn eich cynghori i gysylltu â mwy nag un cwmni cyn gwneud eich penderfyniad. Yn ymyl y rhestr hon, fe welwch ganllaw 'Dewis Cynghorydd’  a allai fod o gymorth i chi allu gwneud y penderfyniad cywir.

5. Cwblhewch a chyflwynwch eich ffurflen gais Gwasanaethau Cynghori ar lein.

6. Bydd eich swyddog datblygu lleol yn gallu darparu cefnogaeth ac arweiniad parhaus i chi yn ôl yr angen. Gallant hefyd eich cynorthwyo i adnabod gofynion busnes ychwanegol a’ch cyfeisio ar wasanaethau eraill Cyswllt Ffermio.

7. Mae’n rhaid i chi dderbyn e-bost neu lythyr gan Cyswllt Ffermio yn cymeradwyo eich cais cyn comisiynu eich ymgynghorydd.