Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Hybu economi wledig Sir Benfro

Datblygodd tri busnes adwerthu newydd yn Sir Benfro o ganlyniad i fenter entrepreneuraidd a chymorth Agrisgôp, gan greu chwe swydd newydd a mwy i ddod.

Hwyluswyd cyfarfodydd grŵp Abergwaun gan yr arweinydd hyfforddedig Olwen Thomas a fu’n mentora’r aelodau ac a drefnodd ymweliadau er mwyn galluogi’r grŵp i gasglu gwybodaeth a fyddai’n ddefnyddiol wrth sefydlu eu busnesau eu hunain.


Siop cigydd newydd

Roedd y ffermwyr bîff a defaid Martyn a Danielle Lloyd yn chwilio am ffordd i arallgyfeirio eu busnes, a gyda help Agrisgôp, gwelsant bod galw yn lleol am gywion ieir maes. Ar y dechrau roeddent yn cyflenwi cigyddion, siopau fferm ac yn gwerthu yn uniongyrchol ym Marchnad Ffermwyr Abergwaun.

Yna fe ddechreuwyd cadw hwyaid buarth ac yna gwerthu at y drws. Gyda chyfarwyddyd gan Olwen ac anogaeth eu cyd-aelodau yn y grŵp Agrisgôp, penderfynodd y cwpwl agor siop newydd yng nghanol y dref lle maent yn gwerthu eu cig ffres eu hunain, a chig wedi ei goginio, bwyd i’w fwyta allan a physgod lleol ffres.
 

Delicatessen a chaffi

Gall agor busnes fod yn dipyn o her, yn arbennig yn ystod dirwasgiad, ond dyna wnaeth eu cyd-aelod o Agrisgôp sy’n ffermwr guanaco, Ray Lerwill – a hynny yn llwyddiannus iawn.

Dilynodd Ray yn ôl troed ei dad yng nghyfraith a bu’n cadw’r anifeiliaid camelid o Dde America ar Fferm Esgyrn ger Abergwaun ers sawl blwyddyn. Mae hefyd yn gwerthu eitemau gwaith llaw a wnaed o wlân main y guanaco.

Mae cefnogaeth y grŵp yn ogystal â’I agwedd gadarnhaol a’i ddyfalbarhad wedi gweld ei siop deli yn Abergwaun – The Gourmet Pig – yn mynd o ner th i ner th ac mae’n awr wedi cymryd yr adeilad drws nesaf ac ychwanegu caffi at ei fusnes.
 

Menter ystafell de a deunyddiau i’w casglu

Ymunodd yr entrepreneuriaid cacennau Richard a Stephanie Jones ag Agrisgôp i archwilio’r syniad o agor siop fferm i werthu eu cynnyrch cartref.

Yn wreiddiol roeddent yn gwerthu eu cacennau mewn marchnad bob pythefnos ond yn awr maent wedi agor Siop Fach, eu caffi a siop pethau i’w casglu ym mhentref Mathri, gan ychwanegu gwerth at eu bwyd wedi ei gynhyrchu gartref.

Dywedodd Arweinydd Agrisgôp, Olwen Thomas, “Mae natur Agrisgôp yn golygu ein bod yn gallu creu perthynas dymor hir gyda’n cleientiaid ac mae’n wych gweld eu mentrau yn tyfu.

“Mae ehangiad y siop deli a’r siop cigydd yn gonglfeini i adfywio’r dref, ac mae’r tri busnes wedi creu gwaith. Mae’n dangos yr effaith gadarnhaol y gall prosiect cymharol fach fel Agrisgôp ei gael yn yr economi wledig ehangach.”