Welsh Government

Hyfforddiant wyneb yn wyneb

A allai ein cyrsiau hyfforddiant achrededig byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?


Datblygwch y sgiliau o fewn eich busnes drwy...

Trwy ein rhaglen Sgiliau a Mentora, gall unigolion cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio dderbyn cymhorthdal o hyd at 80% tuag at gwblhau cyrsiau hyfforddiant achrededig byr mewn meysydd allweddol. Bydd modd derbyn hyd at 80% o gymhorthdal yng nghategori 1 - Gwella Busnes a chategori 2 - Technegol, er hyn, o'r 3ydd o Orffennaf 2017, hyd at 40% o gymhorthdal bydd modd derbyn yng nghategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer. 

 

Gall unigolion sydd wedi cofrestru ymgeisio am y cymorth ariannol yn ystod y cyfnodau ymgeisio yn unig.
Gweler isod dyddiadau cyfnodau ymgeisio:

 

  • Gorffennaf 3ydd - Gorffennaf 28ain 2017
  • Hydref 2il - Hydref 27ain 2017

I ganfod eich anghenion hyfforddiant, bydd angen i chi gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol (PDP) a chyflwyno'ch cais am gymorth ariannol ar-lein drwy'r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS).

Swyddogion Datblygu

Bydd ein tîm o Swyddogion Datblygu darparwyr hyfforddiant wedi’u cymeradwyo ar gael i’ch cynorthwyo ynglŷn â sut i gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol ar lein yn ein cymorthfeydd. Os yn bosib, dewch a'ch gliniadur gyda chi i'r cymhorthfa er mwyn cwblhau eich PDP.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cymorth ariannol sydd ar gael, siaradwch gyda'ch Swyddog Datblygu Lleol 


Canllawiau Hyfforddiant


Os ydych wedi gwneud cais yn ystod cyfnod blaenorol a bod gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.