Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Hyfforddiant wyneb yn wyneb

A allai ein cyrsiau hyfforddiant achrededig byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?


Datblygwch y sgiliau o fewn eich busnes drwy...

Trwy ein rhaglen Sgiliau a Mentora, gall unigolion cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio dderbyn cymhorthdal o hyd at 80% tuag at gwblhau cyrsiau hyfforddiant achrededig byr mewn meysydd allweddol. Bydd modd derbyn hyd at 80% o gymhorthdal yng nghategori 1 - Gwella Busnes a chategori 2 - Technegol, er hyn, o'r 3ydd o Orffennaf 2017, hyd at 40% o gymhorthdal bydd modd derbyn yng nghategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer. 

Trwy ein rhaglen Sgiliau a Mentora, gall unigolion cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio dderbyn cymhorthdal tuag at gwblhau cyrsiau hyfforddiant achrededig byr mewn meysydd allweddol.

 

  • Categori 1 - Gwella Busnes – Cymhorthdal o 80%
  • Categori 2 - Cyrsiau Technegol – Cymhorthdal o 80%
  • Categori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer – Cymhorthdal o 40%

Noder, os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymorth ariannol i gwblhau cwrs o Gategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cwrs e-ddysgu Iechyd a Diogelwch am ddim ar BOSS drwy Sign on Cymru cyn cyflwyno'r cais.

 

Am restr lawn o’r holl gyrsiau, cliciwch ar y linc uchod. 

 

Cliciwch yma i weld ein Llyfryn Hyfforddiant.


 

Gall unigolion sydd wedi cofrestru ymgeisio am y cymorth ariannol yn ystod y cyfnodau ymgeisio yn unig.
Gweler isod dyddiadau cyfnodau ymgeisio:

 

2019

  • Dydd Llun 7fed o Ionawr - Dydd Gwener 1af o Fawrth 2019
  • Dydd Llun 3ydd o Fehefin - Dydd Gwener 28ain o Fehefin 2019
  • Dydd Llun 7fed o Hydref - Dydd Gwener 1af o Dachwedd 2019

Bydd pob ffenestr yn agor am 9.00am ar y Dydd Llun ac yn cau am 5.00pm ar y Dydd Gwener.

 

I ganfod eich anghenion hyfforddiant, bydd angen i chi gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol (PDP) a chyflwyno'ch cais am gymorth ariannol ar-lein drwy'r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) trwy sign on Cymru (SOC).

Swyddogion Datblygu

Bydd ein tîm o Swyddogion Datblygu Darparwyr Hyfforddiant wedi’u cymeradwyo ar gael i roi cyngor ynglŷn â sut i gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol ar lein yn ein Gweithdai Cynllun Datblygu Personol. Bydd y gweithdai yn eich darparu gyda chyflwyniad defnyddiol a chanllaw defnyddiwr fydd yn eich cynhorthwyo i gwblhau'r cynllun ar amser sy'n gyfleus i chi.


Canllawiau Hyfforddiant


Astudiaethau Achos

Gwneud cofnodion ariannol, ffurflenni TAW a meincnodi yn haws! Ffermwr ifanc uchelgeisiol o Bowys yn cael cymorth gan raglen Cyswllt Ffermio i ddatblygu sgiliau

Hyfforddiant technegol yn gymorth i wella ffrwythlondeb buches odro yng Nghymru

Mae ffermwr ifanc o Bowys, Aled Jones, yn gwella’i sgiliau busnes a’i sgiliau ymarferol gyda chefnogaeth Cyswllt Ffermio


Os ydych wedi gwneud cais yn ystod cyfnod blaenorol a bod gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.