Hysbysiad Preifatrwydd - Adnodd Meincnodi Cig Coch

18 Hydref 2018

 

1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar yr adnodd Meincnodi Cig Coch (RMB). Dim ond drwy blatfform Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio y bydd modd cael mynediad at yr adnodd.

Rydych chi’n cymryd rhan yn y prosiect Meincnodi Cig Coch ar eich menter eich hun. Bydd y data fferm y byddwch yn ei fewnbynnu i’r adnodd yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio i gymharu a meincnodi perfformiad eich busnes yn erbyn ffermydd eraill.

Y sail gyfreithiol dros brosesu'r data personol a gesglir yw bod eu hangen er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru.

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes and Hybu Cig Cymru, sy’n gontractwyr trydydd parti, sy’n darparu rhaglen Cyswllt Ffermio a’r prosiect Meincnodi Cig Coch ar ran Llywodraeth Cymru.

 

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â sefydliadau a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi'r Rhaglen Cyswllt Ffermio a’r prosiect Meincnodi Cig Coch yn unig.

 • Menter a Busnes
 • Hybu Cig Cymru

Bydd yr adroddiad wedi’i deilwra’n cael ei baratoi gan Hybu Cig Cymru ar eich rhan, a bydd yn cael ei anfon atoch yn uniongyrchol, gyda chymariaethau sylfaenol a bydd dadansoddiad hefyd ar gael ar eich cyfrif Meincnodi Cig Coch ar y rhaglen Mesur i Reoli i chi gael ei weld.

 

Bydd Is-gontractwyr dethol yn cael mynediad at ddata dienw at ddibenion dilysu’r wybodaeth a gyflwynir gennych yn unig, ac i baratoi adroddiad terfynol ar lefel y diwydiant. Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei rannu gyda nhw.

 

Ar ddiwedd y prosiect Meincnodi Cig Coch, ni fydd unrhyw ddata (personol na busnes) yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig o’ch cyfrif Meincnodi Cig Coch i’r prif gyfrif Mesur i Reoli heb eich caniatâd. Byddwch yn gallu cymryd rhan yn y rhaglen Mesur i Reoli ar unrhyw adeg yn ystod oes y rhaglen Cyswllt Ffermio presennol.

Gallai Cyswllt Ffermio gysylltu â chi i gynnig unrhyw gefnogaeth a allai fod ei angen arnoch wedi i chi dderbyn eich adroddiad personol, fodd bynnag, ni fyddant yn derbyn copi heb eich caniatâd.

Bydd eich cyfranogiad yn y rhaglen hon yn cael ei gofnodi ar System Cyfrifon Busnes Cyswllt Ffermio (FCBAS)

Bydd y data personol ar y ffurflen hon ar gael i dimau Archwilio, archwiliad mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwiliad y Comisiwn Ewropeaidd; dim ond er mwyn dilysu gweinyddiaeth y Rhaglen Cyswllt Ffermio fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio.

 

Bydd sefydliadau sy’n gweithio ar ran neu mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at ddata dienw, at ddibenion cefnogi a/neu darparu ymyriadau a gwasanaethau Cyswllt Ffermio perthnasol yn unig. Mae’r sefydliadau/asiantaethau’n cael eu rhestru isod:-

 

 • Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth
 • Hybu Cig Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Adrannau eraill o Lywodraeth Cymru

Caiff y data ar y ffurflen hon eu rhannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon o gyfranogwyr presennol neu rai blaenorol fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau. Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn i chi werthuso eich profiad personol o weithgaredd dysgu. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio. Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol ar y ffurflen hon at ddibenion ymchwil, dadansoddiad ystadegol, monitro cyfleoedd cyfartal a chwblhau adroddiadau ar ddata cyfun a fydd ar gael i’r cyhoedd ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion o’r wybodaeth a fydd ar gael yn gyhoeddus.

 

3 Am ba hyd y cedwir eich manylion:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni. Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael eu cadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen. Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2026. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

 

4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn eu prosesu amdanoch;
 • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
 • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
 • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.

 

6 Changes to this policy

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes a Hybu Cig Cymru yn prosesu eich data personol, dyma eu manylion cyswllt:

 

Cyfeiriad

 

Menter a Busnes                                   Hybu Cig Cymru

Uned 3                                                 Tŷ Rheidiol

Parc Gwyddoniaeth                               Parc Merlin                                                       

Aberystwyth                                          Glanyrafon Industrial Estate

Ceredigion                                            Aberystwyth

SY23 3AH                                             SY23 3FF

                                   

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol, dyma ei manylion cyswllt:

 

Cyfeiriad:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

 

Cyfeiriad e-bost:  DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:-

 

Cyswllt y Cwsmer

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk