Hysbysiad Preifatrwydd - Datgan diddordeb ar gyfer cynnwys digwyddiad

Diweddarwyd yr Hysbysiad hwn ar y 21 Awst 2019

 

 1. Sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cysylltu â Llywodraeth Cymru ac yn rhoi’ch gwybodaeth bersonol i ni.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth mewn amgylchedd diogel a bydd yr hawl i’w gweld yn cael ei chyfyngu yn unol ag egwyddor ‘yr angen i wybod’.

Byddwn yn trin eich data personol yn unol â’n hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Dylech fod yn ymwybodol hefyd o’n cyfrifoldebau o dan y ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

 

 1. Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â sefydliadau a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi'r Rhaglen Cyswllt Ffermio yn unig.

 • Menter a Busnes
 • Lantra

Caiff y data ar y ffurflen hon eu rhannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau. Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn ichi gymryd rhan mewn gwerthusiad. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio. Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.

Hefyd, bydd timau archwilio, tîm archwilio mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru a Gwasanaeth Archwilio’r Comisiwn Ewropeaidd yn gallu gweld y data a nodir ar y ffurflen hon; dim ond at ddibenion dilysu gwaith gweinyddu'r Rhaglen Cyswllt Ffermio y caiff yr wybodaeth ei defnyddio.

Yn olaf, fe fydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen er mwyn gwneud gwaith ymchwil, dadansoddiadau ystadegol (nad oes modd adnabod yr unigolyn ohonynt), monitro cyfle cyfartal ac i lunio adroddiadau ar ddata cyfun sydd yn diogelu’r unigolyn fel na adnabyddir hwy, a fydd ar gael i'r cyhoedd drwy wefan Llywodraeth Cymru.

 

 1. Am ba hyd y cedwir eich manylion:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni. Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael eu cadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen. Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2026. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

 

 1. Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawl:

 • i gael gwybod pa ddata personol a gedwir amdanoch gan Lywodraeth Cymru a chael gafael arnynt
 • i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
 • (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu i’r data gael eu prosesu neu i gyfyngu ar hynny
 • (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu dileu
 • (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data
 • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data
 1. Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes a Lantra yn prosesu eich data personol, dyma eu manylion cyswllt:

 

Menter a Busnes                           Lantra Cymru                

Uned 3                                           Maes y Sioe                                 

Parc Gwyddoniaeth                       Llanelwedd                   

Aberystwyth                                   Builth Wells                                          

SY23 3AH                                      Powys                         

                                                       LD2 3WY          

                

 1. Cysylltiadau

I gael gwybod rhagor am yr wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru a’r defnydd a wneir ohoni, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch gyda’r Swyddog Diogelu Data - gweler y manylion cyswllt isod:

Y Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth