Hysbysiad Preifatrwydd - Datgan diddordeb ar gyfer stondin arddangos yn sioe Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022

1.    Cefndir

Nod Cyswllt Ffermio yw cynnal digwyddiad a fydd yn targedu busnesau ffermio sy’n edrych i arallgyfeirio a chynhyrchu syniadau arloesol a fydd yn creu incwm ychwanegol i’w busnes. Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys ystod eang o wahanol themâu, gan gynnwys: twristiaeth, bwyd a thechnoleg. Bydd angen gwybodaeth bersonol i brosesu eich datganiad o ddiddordeb i fynychu digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022.  

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarperir gennych ar y Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer Stondin Arddangos yn nigwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022 Cyswllt Ffermio. 

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes, sy’n darparu rhaglen Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru.

 

2. Beth yw’r Sail Gyfreithlon ar gyfer prosesu? 

Y sail gyfreithlon dros brosesu’r data personol a gesglir yw ei fod yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru.

 

3. Pa wybodaeth bersonol sydd ei hangen arnom er mwyn gallu prosesu?

Byddwn angen eich enw llawn, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn cyswllt er mwyn prosesu eich datganiad o ddiddordeb.

 

4. Pam fod angen i ni brosesu eich data personol?

Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion archebu presenoldeb a chadw stondin arddangos ar eich cyfer yn nigwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022. Efallai y byddwn yn cynnwys enw’r busnes wrth hysbysebu’r digwyddiad. 

 

5. Am ba hyd y cedwir eich manylion?

Byddwn yn cadw eich manylion personol mewn perthynas â’r datganiad o ddiddordeb hyd at fis Mawrth 2023, ac ar ôl hynny, byddwn yn sicrhau eu bod yn cael eu gwaredu’n ddiogel yn unol â pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

 

6. Pwy fydd â mynediad i’ch data?

Dim ond Llywodraeth Cymru a Menter a Busnes fydd yn prosesu’r wybodaeth ar y ffurflen hon er mwyn datblygu digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022.  Hefyd, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion gwerthuso ac ymchwil, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd angen hyn.

 

7. Eich hawliau

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawl:

  • i gael mynediad at gopi o’ch data 
  • i’w gwneud yn ofynnol i ni gywiro unrhyw wallau yn y data
  • i wrthwynebu prosesu eich data neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rhai amgylchiadau) 
  • i’ch data gael ei ddileu (mewn rhai amgylchiadau) 
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

 

8. Manylion Cyswllt

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

Menter a busnes ar ran Llywodraeth Cymru fydd yn prosesu’r datganiad o ddiddordeb. I gael gwybodaeth bellach am sut mae Menter a Busnes yn prosesu eich data, gallwch gysylltu â nhw’n uniongyrchol:

Menter a Busnes
Uned 3      
Parc Gwyddoniaeth
Aberystwyth
SY23 3AH                                                                

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’r hysbysiad preifatrwydd hwn neu sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: 

Swyddog Diogelu Data 
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays 
CAERDYDD
CF10 3NQ

E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru