Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gais Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ar 25 Mehefin 2018.

 

1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar Ffurflen Gais Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio.  Bydd y data a gesglir yn cael ei ddefnyddio er mwyn prosesu a phennu eich Cymhwysedd ar gyfer yr Gyfnewidfa Rheolaeth.

Y sail gyfreithiol dros brosesu'r data personol a gesglir yw bod ei angen er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru.

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes a Lantra, sef contractwyr trydydd parti, sy’n cyflenwi’r Rhaglen Cyswllt Ffermio.

 

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon ei rannu â sefydliadau a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi’r Rhaglen Cyswllt Ffermio yn unig.

 • Menter a Busnes
 • Lantra
 • A phanel cyfweld

Bydd eich cyfranogiad yn cael ei gofnodi ar System Cyfrif Busnes Cyswllt Ffermio (FCBAS) ac fel cofnod o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) ar wefan BOSS (Business Online Support Services).

Bydd timau Archwilio, archwilwyr mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilwyr y Comisiwn Ewropeaidd yn gallu cael mynediad at y data personol ar y ffurflen hon; dim ond er mwyn dilysu gweinyddiaeth Rhaglen Cyswllt Ffermio y defnyddir y wybodaeth.

 

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â'r asiantaethau a ganlyn at ddiben sicrhau ymyriadau a gwasanaethau gan Cyswllt Ffermio:-

 • Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth
 • Hybu Cig Cymru
 • Adrannau eraill o Lywodraeth Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Caiff y data ar y ffurflen hon ei rannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon o gyfranogwyr presennol neu rai blaenorol fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau.  Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn ichi werthuso eich profiad personol o weithgaredd dysgu.  Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio.  Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.
 • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen er mwyn gwneud gwaith ymchwil, dadansoddiadau ystadegol, monitro cyfle cyfartal ac i lunio adroddiadau ar ddata cyfun a fydd ar gael i'r cyhoedd drwy wefan Llywodraeth Cymru.    Ni fydd unrhyw wybodaeth a fydd yn cael ei gyhoeddi’n caniatau i unigolion gael eu henwi.

3 Am ba hyd y cedwir eich manylion:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni.  Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd.  Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael ei gadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen.  Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2026. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian.  Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

 

4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei brosesu amdanoch;
 • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
 • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
 • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â Ni. 

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.  Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth.  Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.

 

6 Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd.  Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith.  Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.    

 

Am ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes a Lantra yn prosesu eich data personol

 

Cyfeiriad Post:

Menter a Busnes                                   Lantra Wales

Uned 3                                                 Maes y Sioe Frenhinol

Parc Gwyddoniaeth                               Llanelwedd

Aberystwyth                                          Llanfair ym Muallt

Ceredigion                                            Powys

SY23 3AH                                             LD2 3WY         

                                                                                                         

Am ragor o wybodaeth am sut mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol

 

Cyfeiriad Post:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

 

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

 

Cyswllt y Cwsmer

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Ffôn : 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk