Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gais EIP Wales

Diweddarwyd yr hysbysiad yma ar 27 Awst 2019


1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru a Menter a Busnes fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar Ffurflen Mynegi Diddordeb EIP Wales a’r Ffurflen Gais. Caiff y data a gesglir ei ddefnyddio i brosesu eich Datganiad Diddordeb, Ffurflen Gais a Chymhwysedd ar gyfer gwasanaethau EIP Wales.

Y sail gyfreithiol dros brosesu'r data personol a gesglir yw bod ei angen er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru. Caiff y data personol a gesglir ei brosesu i fesur perfformiad cytundeb rhwng Menter a Busnes a’r grwpiau EIP.   

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes, sef contractwr trydydd parti sy'n cyflenwi Rhaglen Cyswllt Ffermio. 

 

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â sefydliadau a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru yn benodol i gyflenwi'r Rhaglen Cyswllt Ffermio ac EIP Wales.

 • Menter a Busnes 
 • A’u contractwyr ac isgontractwyr

Bydd y data personol ar y ffurflen hon yn gallu cael ei weld gan dimau Archwilio, Archwilwyr mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Archwilwyr y Comisiwn Ewropeaidd; dim ond er mwyn dilysu gweinyddiaeth ar raglen Cyswllt Ffermio ac EIP Wales y defnyddir y wybodaeth. 

Bydd y data personol ar y ffurflen hon yn cael ei rannu gyda’r asiantaethau canlynol os yn briodol:-

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • APHA
 • Cyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol
 • 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru
 • Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
 • DEFRA a swyddfeydd amaethyddol eraill Llywodraeth y DU
 • Adrannau eraill Llywodraeth Cymru

Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda’r asiantaethau uchod am y rhesymau canlynol:

 • Adnabod tirfeddianwyr/defnyddwyr pe byddai argyfwng yn digwydd, e.e. rheoli clefydau rheoli unrhyw dor-rheolau;
 • Diogelu diddordeb yr ymgeisydd mewn cadwraeth tir a materion a allai godi o ganlyniad i ymholiadau cyllid;
 • Caniatáu sefydliadau partner i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol;

Bydd y data personol ar y ffurflen hon yn cael ei rannu gyda’r asiantaethau canlynol at ddibenion darparu gwasanaethau ac ymyriadau Cyswllt Ffermio ac EIP Wales:-

 • Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth
 • Hybu Cig Cymru
 • Adrannau eraill o Lywodraeth Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Caiff y data ar y ffurflen hon ei rannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon o gyfranogwyr presennol neu rai blaenorol fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau.  Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn ichi werthuso eich profiad personol o weithgaredd dysgu.  Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio.  Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.
 • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen er mwyn gwneud gwaith ymchwil, dadansoddiadau ystadegol (lle nad oes modd adnabod yr unigolyn), monitro cyfle cyfartal ac i lunio adroddiadau ar ddata cyfun a fydd ar gael i'r cyhoedd drwy wefan Llywodraeth Cymru.  

 

3 Am ba hyd`fydd eich manylion yn cael eu cadw:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni.  Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd.  Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael ei gadw am 6 mlynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen.  Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2029. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian.  Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.


4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei brosesu amdanoch;;
 • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
 • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
 • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data
 • I dderbyn y data yn ôl mewn fformat cludadwy, ac o dan rai amgylchiadau, i ofyn i ni drosglwyddo eich data i drydydd parti yn uniongyrchol.

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.


5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.  Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth.  Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.


6 Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd.  Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith.  Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.

 

Am ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes yn prosesu eich data personol

Postal Address:
Menter a Busnes            
Uned 3                    
Parc Gwyddoniaeth            
Aberystwyth                
Ceredigion                 
SY23 3AH                            


Am ragor o wybodaeth am sut mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol

Cyfeiriad Post:
Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ    

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales


Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:-

Cyswllt y Cwsmer
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn : 01625 545 745 or  0303 123 1113
Gwefan : www.ico.org.uk