Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gwaelodlin Cyswllt Ffermio

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ddiwethaf ar 5 Tachwedd 2019

 

1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar y Ffurflen Gwaelodlin Cyswllt Ffermio.  

Mae prosesu'r data personol hyn yn rhan o'n tasg gyhoeddus a chaiff eu defnyddio i'ch adnabod ac i roi'r cymorth mwyaf priodol ichi drwy dimau ein gwasanaethau.

 

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

  • Bydd contractwyr sydd wedi'u caffael gan Lywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen hon, gan gynnwys:
    • Menter a Busnes 

 

3 Am ba hyd y cedwir eich manylion: 

Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw Llywodraeth Cymru am hyd at 2 flynedd fel rhan o'n hyfforddiant a'n hadolygiadau ansawdd parhaus. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

Caiff eich manylion fel unigolion sydd wedi cofrestru'n llwyr â Cyswllt Ffermio eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael eu cadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliad terfynol gael ei wneud dan y rhaglen. Caiff eich manylion eu cadw tan 31 Rhagfyr 2026. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel.

 

4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru'n eu prosesu amdanoch;
  • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
  • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
  • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
  • I gyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.


5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn i gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.

 

6 Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn dod i effaith ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd. 

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes a Lantra yn prosesu eich data personol, dyma eu manylion cyswllt

Cyfeiriad:
Menter a Busnes            
Uned 3                                                            
Parc Gwyddoniaeth            
Aberystwyth                                                  
SY23 3AH                
                     
Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn prosesu chi data personol, dyma ei manylion cyswllt

Cyfeiriad:
Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales


Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:-

Cyswllt y Cwsmer
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

 

Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan:  www.ico.org.uk