Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Mentro Cyswllt Ffermio

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ddiwethaf ar 24ain Tachwedd 2020

 

1 Pam ein bod yn casglu a phrosesu'r data a gesglir:

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar Ffurflen Gais Mentro. Caiff y data a gesglir yn Adran 1 eu defnyddio i brosesu eich Cais ar gyfer y cynllun hwn ac i benderfynu pa mor gymwys ydych chi i fanteisio ar wasanaethau.

Caiff y data a gesglir yn Adran 2 eu defnyddio i recriwtio partner busnes ac/neu staff i chi. 

Y sail gyfreithiol dros brosesu'r data personol a gesglir yw bod eu hangen er mwyn cyflawni tasg a wneir i arfer yr awdurdod swyddogol a freiniwyd yn Llywodraeth Cymru. Caiff y data personol a gesglir eu prosesu i fesur perfformiad cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a'r sawl y mae'r data yn ymwneud ag ef. 

Y Proseswyr Data yw Menter a Busnes, sef contractwyr trydydd parti sy'n cyflenwi’r Rhaglen Cyswllt Ffermio. 

 

2 Pwy fydd yn cael gweld eich data:

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon ei rannu â sefydliadau a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi’r Rhaglen Cyswllt Ffermio yn unig.

 • Menter a Busnes
 • A'r contractwyr a’r is-gontractwyr y byddant yn eu dewis i ddarparu Gwasanaeth Cynghori

Caiff y data a gesglir yn Adran 2 ei gyhoeddi yn ddi-enw (onibai eich bod yn gofyn i ni gynnwys mwy o fanylion) ar wefan Cyswllt Ffermio. 

Bydd timau archwilio, tîm archwilio mewnol Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru a Gwasanaeth Archwilio’r Comisiwn Ewropeaidd yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen hon; dim ond at ddibenion dilysu gwaith gweinyddu'r Rhaglen Cyswllt Ffermio y caiff yr wybodaeth ei defnyddio. 

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â'r asiantaethau a ganlyn:-

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd (APHA)
 • Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol
 • 22 Awdurdod Lleol Cymru
 • Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
 • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a swyddfeydd amaethyddol eraill Llywodraeth y DU
 • Adrannau eraill o Lywodraeth Cymru

Mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu â'r asiantaethau uchod am y rhesymau a ganlyn:

 • Adnabod tirfeddianwyr/defnyddwyr os bydd argyfwng, e.e. rheoli clefydau ac achosion o dorri rheolaethau;
 • Diogelu buddiant ymgeiswyr mewn cadwraeth tir a materion a all godi oherwydd ymholiadau ynglŷn â chyllid;
 • Galluogi sefydliad partner i gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol;

Caiff y data personol a nodir ar y ffurflen hon eu rhannu â'r asiantaethau a ganlyn at ddiben sicrhau ymyriadau a gwasanaethau gan Cyswllt Ffermio:-

 • Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth
 • Hybu Cig Cymru
 • Adrannau eraill o Lywodraeth Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 • Caiff y data ar y ffurflen hon eu rhannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gynnal cyfweliadau neu arolygon o gyfranogwyr presennol neu rai blaenorol fel rhan o'r broses ffurfiol o werthuso rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o gysylltiadau. Mae'n bosibl y cysylltir â chi i ofyn ichi werthuso eich profiad personol o weithgaredd dysgu. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei esbonio wrthych a chewch ddewis naill ai i gymryd rhan yn y broses neu beidio. Dim ond at y diben o gyflawni'r gwerthusiad y bydd contractwyr yn defnyddio eich manylion a gwneir hynny yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff eich manylion eu dileu ar ôl i'r contract gwerthuso ddod i ben.
 • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y data personol a nodir ar y ffurflen er mwyn gwneud gwaith ymchwil, dadansoddiadau ystadegol (nad oes modd adnabod yr unigolyn ohonynt), monitro cyfle cyfartal ac i lunio adroddiadau ar ddata cyfun a fydd ar gael i'r cyhoedd drwy wefan Llywodraeth Cymru. 

Byddwn yn rhannu gwybodaeth ag adrannau eraill o Lywodraeth Cymru i ategu unrhyw geisiadau a wnewch o dan gynlluniau cymorth eraill e.e. Glastir Uwch a Grant Cynhyrchu Cynaliadwy.


3 Am ba hyd y cedwir eich manylion:

Yn ôl y ddeddfwriaeth ar ddata, mae'n ofynnol ein bod yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu'r wybodaeth a rowch inni. Caiff eich manylion eu cadw ar ein system yn unol â pholisi cadw'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael eu cadw am 3 blynedd ar ôl i'r taliadau terfynol gael eu gwneud dan y rhaglen. Caiff eich manylion eu cadw hyd at 31 Rhagfyr 2026. Pan fo afreoleidd-dra yn dod i'r amlwg, caiff y manylion eu cadw am 3 blynedd yn dilyn y flwyddyn pan wnaethom adfer yr holl arian. Pan nad oes angen inni gadw eich gwybodaeth bellach, byddwn yn cael gwared arni yn ddiogel yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Llywodraeth Cymru.

 

4 Eich hawliau:

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael gweld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn eu prosesu amdanoch;
 • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data
 • I wrthwynebu (o dan rai amgylchiadau) prosesu eich data personol neu gyfyngu ar eu defnydd
 • I ofyn (o dan rai amgylchiadau) inni 'ddileu' eich data
 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data 
 • I gael y data yn ôl ar ffurf gludadwy ac o dan amgylchiadau penodol, ei gwneud yn ofynnol inni symud neu gopïo eich data yn uniongyrchol i drydydd parti.

Os hoffech unrhyw gymorth ynghylch yr hawliau uchod, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio drwy ffonio 08456 000 813 neu ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â Ni. 

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

5 Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn galluogi'r cyhoedd i ofyn am gael gweld yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth amdanoch chi fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i wybod eich barn ynglŷn â hyn cyn datgelu unrhyw ddata personol wrth ymateb i gais o'r fath.

 

6 Newidiadau i'r polisi hwn

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Bydd unrhyw newidiadau yn sgil hynny yn cael effaith ar unwaith. Pan fo newidiadau yn cael eu gwneud i'r polisi, byddwn yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer i roi cyfle ichi ddarllen y fersiwn newydd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Menter a Busnes yn prosesu eich data personol, dyma eu manylion cyswllt:

 

Cyfeiriad:

Menter a Busnes                                  

Uned 3                                                

Parc Gwyddoniaeth                              

Aberystwyth                                         

Ceredigion                                           

SY23 3AH                                            

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn prosesu eich data personol, dyma ei manylion cyswllt:

 

Cyfeiriad:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

 

Cyfeiriad e-bost:   Data.ProtectionOfficer@gov.wales 

 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

 

Cyswllt y Cwsmer

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Rhif Ffôn : 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk