Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Map Prosiect Porfa Cymru

Dod o hyd i fferm sy’n cymryd rhan yn eich ardal chi:
Mae Cyswllt Ffermio wedi dewis 8 fferm ar draws y sectorau, wedi’u lleoli ledled Cymru i ddarparu data ar gyfer y prosiect hwn.

Cliciwch ar y fferm sy’n gweddu agosaf at eich system i gael syniad o’r twf cyfredol a’r penderfyniadau rheolaeth fydd yn amrywio o wasgaru gwrtaith i strategaethau pori.

Deall y data technegol:
Gellir gweld data pob arbrawf ar bob fferm sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Porfa Cymru trwy ddewis y safleoedd ar y map. Gyda’r ffeithiau i gyd yn eich meddiant, dylai’r data eich galluogi i wneud penderfyniadau rheolaeth deallus i’ch cynorthwyo i gael y canlyniadau gorau o’ch strategaeth pori.

KG/DM/Ha (kg o ddeunydd sych i bob Hectar):
Dyma sut mae’r gorchudd (bwyd) mewn cae yn cael ei gyfrifo, sef cyfanswm y deunydd sych sydd ar gael yn y borfa i’w bori.

Cyfraddau Stocio:
Mae’r cyfraddau stocio yn dangos nifer yr unedau da byw i bob hectar ar y tir pori. Mae’n bwysig edrych ar faint a phwysau’r anifeiliaid ynghyd â faint o fwyd maent yn ei fwyta wrth benderfynu ar eich cyfradd stocio. Cofiwch fod cydbwyso eich cyfradd stocio gyda photensial ar gyfer tyfiant yn y borfa yn hanfodol er mwyn sicrhau’r proffidioldeb gorau.