Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Menter twristiaeth newydd yng ngogledd Cymru

Mae mentrau twristiaeth fferm newydd a blaengar yn Eryri wedi cychwyn gyda chefnogaeth a chyngor gan Agrisgôp.

Trwy fanteisio ar yr anogaeth a’r cyfarwyddyd ymarferol gan grŵp Agrisgôp i ferched yn lleol, oedd yn canolbwyntio ar brosiectau twristiaeth, mae nifer o aelodau yn cyflawni eu nodau busnes.

Un aelod sy’n edrych ymlaen at gyfnod gwyliau prysur yw Menna Williams, sydd wedi gweld ei syniad o gyfuno hud traddodiadol gyda moethusrwydd modern yn dod yn realiti diolch i Agrisgôp.

Mae hi a’i gŵr Emyr, sy’n cadw fferm ddefaid a bîff 120 erw yn Nyffr yn Conwy, wedi creu Cabanau Siabod – cabanau pren sydd wedi eu hysbrydoli gan gabanau bugeiliaid traddodiadol.

Gan gymryd yr enw oddi wrth y mynydd gerllaw, Moel Siabod, a gyda golygfeydd gwych o Eryri, cafodd y fenter dymor haf prysur iawn ar ôl agor yng Ngorffennaf 2014.

Mae’r cwpl eisoes wedi gweld effaith gadarnhaol ar y busnes fferm greiddiol. O’r eiliad y gwnaethant agor hyd ddiwedd y tymor fis Hydref diwethaf roedd y llif o ymwelwyr yn barhaus, ac mae’r tymor eleni eisoes wedi dechrau’n dda gyda’r archebion yn dod i mewn yn gyflym.

Wedi eu hadeiladu yn lleol a’u dodrefnu ag eitemau a wnaed â llaw, mae’r ddau gaban ffrâm derw yn cynnig lloches glyd a chyfforddus i ymwelwyr gan fod yn unol â natur.

Cynhyrchir y gwres trwy losgi coed ac mae paneli solar yn gyrru’r goleuadau a man i wefru ffonau symudol.

Er bod gan y teulu brofiad o redeg busnes gwely a brecwast yn eu ffermdy, Tyddyn Du ger Llanrwst, roedd mentro ar y prosiect cabanau yn gam mawr ymlaen.

Ond gyda chyngor arbenigol a drefnwyd gan yr arweinydd Agrisgôp, Elaine Rees a gyda chefnogaeth gan ei chyd-aelodau yn y grŵp, llwyddodd Menna i droi ei syniad yn realiti.

Dywedodd Menna,“Yn y grŵp rydym wedi dysgu llawer oddi wrth ein gilydd ac fe roddodd bersbectif newydd i’n syniadau.

“Fe wnaethom ymweld â nifer o bobl sy’n cynnig llety a roddodd gyngor cadarn i ni sydd wedi fy helpu i ganolbwyntio ar fy syniadau a phenderfynu beth fyddai’n addas I annog mwy o ymwelwyr i ddod i Dyddyn Du,” dywedodd Menna.

“Yn bwysicaf oll, fe wnaeth Elaine ddenu siaradwyr rhagorol i’r cyfarfodydd, gan gynnwys cyfreithiwr a chyfrifydd sydd yn brofiadol gyda phrosiectau arallgyfeirio ar ffermydd.

“Mae gan Elaine gymaint o wybodaeth a dealltwriaeth ac mae wedi bod yno ar hyd y ffordd i’n hannog i symud ymlaen.”