Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ydych chi’n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer cyrsiau hyfforddi cymeradwy Cyswllt Ffermio? Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer 2018 yn agor cyn bo hir

Os ydych chi eisiau i’ch busnes fferm berfformio ar ei orau, ai nawr yw’r amser i ganolbwyntio ar hyfforddi a sgiliau datblygu personol? A fydd cymryd amser i ganfod yr arfer gorau ar amrywiaeth o bynciau, o dechnegau ŵyna a chneifio i Gymorth Cyntaf ac Iechyd a Diogelwch yn fuddiol i’ch busnes? Dyma adeg gorau’r flwyddyn i flaenoriaethu'r rhain i gyd!

Ydych chi’n awyddus i gyflymu a gwella systemau ar gyfer agwedd ariannol a rheolaeth y busnes? Ydych chi’n meddwl y byddai hyfforddiant yn eich helpu chi neu aelod o’ch teulu i weithio yn gyflymach, yn fwy effeithlon ac yn fwy proffidiol?

Os nad ydych chi’n gwybod yr ateb i rai o’r cwestiynau hyn a’ch bod chi wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio, ystyriwch gwblhau ‘cynllun datblygu personol’ (PDP) ar-lein. Bydd y PDP yn eich helpu chi i ganfod eich cryfderau neu unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth. Gallwch chi osod targedau hyfforddiant i chi eich hun gyda chymorth y PDP ac yna diweddaru’r ddogfen ar-lein wrth i chi gyrraedd pob targed. Byddwch chi hefyd yn gwybod pa hyfforddiant i ymgeisio amdano.

Mae’r cyfnod ymgeisio cyntaf o dri sydd ar gael eleni yn dechrau ar ddydd Llun 5 Chwefror tan ddydd Gwener 2 Mawrth 2018. Bydd y cyfle nesaf i ymgeisio am gyllid yn dechrau ar ddydd Llun 4 Mehefin tan ddydd Gwener 29 Mehefin a bydd y trydydd cyfnod, a’r un diwethaf,  yn dechrau ar ddydd Llun 1 Hydref tan ddydd Gwener 26 Hydref 2018.

Mae elfen hyfforddiant y Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Lantra Cymru. Ers 2015, mae dros 2,500 o unigolion wedi cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi achrededig byr sydd wedi cael eu hariannu hyd at 80%. Mae hyn yn gwneud y cwrs yn gynnig atyniadol a manteisiol i nifer o fusnesau a’u gweithwyr.

Mae Cyfarwyddwr Lantra Cymru, Kevin Thomas, yn dweud bod y rhaglen eisoes yn trawsnewid sgiliau busnes a phersonol nifer o ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru. Mae Mr Thomas yn dweud ei fod yn galonogol bod nifer y ceisiadau ar gyfer hyfforddiant datblygu busnes wedi cynyddu bob blwyddyn. Pwysleisiodd hefyd mai ar lein yn unig y mae modd cyflwyno ffurflenni cais am gyllid a bod yna broses syml i’w gwblhau yn gyntaf.

“Cyn eich bod yn medru cyflwyno ffurflen gais ar lein, mae’n rhaid i chi gofrestru gyda Cyswllt Ffermio a derbyn eich enw defnyddiwr a chyfrinair BOSS eich hun oddi wrth Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio. Ar ôl i chi wneud hyn gallwch chi fewngofnodi i wefan BOSS a chwblhau eich PDP,” dywedodd Mr Thomas.

Mae cyngor ar sut i gwblhau’r PDP ar gael trwy eich darparwr hyfforddiant lleol neu gallwch ystyried fynychu un o’r digwyddiadau PDP rhanbarthol sy’n cael eu trefnu gan Cyswllt Ffermio ym mis Ionawr a mis Chwefror 2018. Ewch i wefan Cyswllt Ffermio am ddyddiadau a lleoliadau.

Bydd unrhyw un sy’n gwneud cais am gyllid ar gyfer cwblhau cwrs sy’n ymwneud â defnyddio peirianwaith ac offer angen cwblhau cwrs Iechyd a Diogelwch ar-lein yn gyntaf, sydd am ddim gan Cyswllt Ffermio.

Cliciwch yma i weld rhestr o holl gyrsiau hyfforddi achrededig Cyswllt Ffermio ynghyd â rhestr o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy; gwybodaeth am ystod o gyrsiau e-ddysgu Cyswllt Ffermio sydd wedi cael eu hariannu’n llawn; arweiniad ar sut i gwblhau Cynllun Datblygu Personol a’r ffurflen gais am gyllid i gyd ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio.

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol am fwy o wybodaeth am hyfforddiant, gwasanaethau a digwyddiadau Cyswllt Ffermio a allai fod o fudd i’ch cwmni. Bydd y Swyddog Datblygu yn medru rhoi cefnogaeth ac arweiniad ar eich cyfer.