Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig

A oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i fod yn arweinydd amaethyddol? Os felly, rydym yn awyddus i glywed gennych...

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, yn fenter ar y cyd gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, sydd wedi'i ariannu'n llawn yn anelu at:

  • Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr
  • Weithio gydag unigolion i ddynodi a datblygu rhinweddau arweinyddiaeth positif
  • Ehangu gwybodaeth wledig ac ymwybyddiaeth wleidyddol
  • Darparu sgiliau i gael dylanwad cadarnhaol ar yr agenda gwledig ar lefel leol, ranbarthol ac Ewropeaidd
  • Datblygu a meithrin y genhedlaeth newydd o arweinwyr gwledig

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfleon gwerthfawr i gyfarfod unigolion hynod ddylanwadol ac yn darparu platfform i'r ymgeiswyr llwyddiannus fynegi eu barn ar faterion cyfoes y diwydiant. 

Bydd Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth 2018 yn cynnwys:

Sesiwn 1: Gosod y sylfaen
Ceredigion: 6 - 9 Medi 2018
Sesiwn 2: Ehangu gorwelion
Senedd Ewropeaidd, Brwsel a Senedd y DU, Llundain: 4 - 7 Tachwedd 2018
Seremoni Wobrwyo'r Academi Amaeth (alumni o holl raglenni 2018)
Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru 2017, Llanelwedd: 26 Tachwedd 2018
Sesiwn 3: Sut i wneud gwahaniaeth
Caerdydd gan gynnwys ymweliad â Llywodraeth Cymru a’r Senedd: 19 - 22 Ionawr 2018

 

Noder - mae'n rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a meddu ar basbort cyfredol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn byw a gweithio yng Nghymru a chydymffurfio â'r meini prawf canlynol:

  • Peidio â bod mewn addysg llawn amser
  • Mae'n rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
  • Dangos gwybodaeth eang o ffermio yng Nghymru ynghyd â materion allweddol sy'n dylanwadu'r diwydiant
  • Dangos brwdfrydedd a diddordeb mewn datblygu gyrfa mewn amaeth
  • Darparu un geirda o fewn y diwydiant amaeth (gall y geirda gynnwys aelod o'r tîm darparu Cyswllt Ffermio)

Os oes diddordeb gennych yn yr hyn y mae’r Academi Amaeth yn ei gynnig neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Einir Davies ar 01970 636297 neu einir.davies@menterabusnes.co.uk


Dyma ychydig o brofiadau cyn-aelodau Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yr Academi Amaeth:

Helen Howells, Arweinyddiaeth Wledig 2016

“Mae'r Academi Amaeth wedi fy nghyflwyno i rwydwaith o unigolion uchelgeisiol a deinamig, a phob un yn teimlo'n angerddol dros weithio yng Nghymru wledig.  Bu hefyd yn ddefnyddiol i deithio gyda’n gilydd i gael safbwynt yr UE ar Brexit gan y bobl sydd angen ei weithredu, a gallu ystyried yr effaith ar yr ystod o systemau ffermio gwahanol yr ydym oll yn eu rheoli."

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Helen

Geraint Davies, Arweinyddiaeth Wledig 2016

"Mae’r Academi wedi bod yn brofiad ysbrydoledig i mi.  Mae gen i grŵp newydd o ffrindiau uchelgeisiol sy'n rhannu’r un meddylfryd â mi, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gynnal y rhwydwaith unigryw hwn o gefnogaeth a fydd, rwy'n sicr, yn fanteisiol i ni i gyd, a hefyd yn dda i'r diwydiant mewn cyfnod sydd heb yn un heriol."
Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Geraint

Abi Reader, Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig 2014

“Mae bod yn rhan o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio wedi dysgu pwysigrwydd derbyn cyfrifoldeb am hyrwyddo ein diwydiant ac ansawdd ein cynnyrch, yn ogystal â rhoi'r hyder a'r gallu i mi allu gwneud hynny. Fe fydden i’n annog unrhyw un sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant amaeth, bwyd neu goedwigaeth i ymgeisio.” 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Abi

Gail Lewis, Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig 2012

"Roedd bod yn rhan o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn brofiad arbennig a roddodd sgiliau newydd, ffrindiau a chysylltiadau busnes newydd i mi ynghyd â rhwydwaith o gefnogaeth i’m galluogi i barhau i anelu’n uchel. Fe fydden i’n annog unrhyw un sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant amaeth, ffermio neu fwyd i ymgeisio.”


Llŷr Serw ap Glyn, Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig 2013

Cliciwch yma i ddarllen am brofiad Llŷr