Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rhaglen Yr Ifanc

Wyt ti rhwng 16 a 19 mlwydd oed? Â diddordeb mewn dysgu am y diwydiant bwyd ac amaeth? Yn ystyried datblygu gyrfa yn y meysydd diddorol a chyffrous hyn?

Bydd Rhaglen Yr Ifanc (sydd yn fenter ar y cyd gyda CFfICymru) yn cynnig:

  • Profiad gwaith gyda rhai o’r bobl fwyaf blaenllaw yn y diwydiant bwyd a ffermio
  • Rhaglen o weithgareddau llawn ysbrydoliaeth i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich targedau
  • Hyfforddiant ar gyfer sgiliau cyfathrebu, ymdrin â'r wasg a'r cyfryngau a sgiliau negodi

Bydd Rhaglen yr Ifanc Academi Amaeth 2017 yn cynnwys:

Sesiwn 1: Gosod y sylfaen
Pen Llŷn: 9 - 11 Awst 2017
Sesiwn 2: Anelu’n uchel
Ceredigion: 22 - 24 Medi 2017

Sesiwn 3: Taith astudio dramor i Iwerddon
31 Hydref - 2 Tachwedd 2017

Seremoni Wobrwyo'r Academi Amaeth (alumni o holl raglenni 2017)
Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru 2017, Llanelwedd: 27 Tachwedd 2017

 

Noder - mae'n rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a meddu ar basport cyfredol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn byw a gweithio yng Nghymru a chydymffurfio gydag o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

  • Partner busnes neu aelod agos o'r teulu i fusnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
  • Gweithiwr i fusnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio sy'n gallu darparu tystiolaeth PAYE

Os nad oes cydymffurfiaeth gydag un neu fwy o'r uchod, gellir ystyried myfyrwyr sy'n astudio amaethyddiaeth, coedwigaeth neu bwnc rheoli tir perthnasol ar lefel addysg bellach ar sail achos unigol. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer Academi'r Ifanc fod dros 16 mlwydd oed ac o dan 20 mlwydd oed ar ddiwrnod olaf Rhaglen Academi'r Ifanc (27 Tachwedd 2017).

 

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau bellach wedi pasio. Bydd y ffenestr ymgeisio nesaf yn agor yn Ionawr 2018. 

Os oes diddordeb gennych yn yr hyn y mae’r Academi Amaeth yn ei gynnig neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Einir Davies ar 01970 636297 neu einir.davies@menterabusnes.co.uk


Dyma ychydig o brofiadau cyn-aelodau Rhaglen yr Ifanc yr Academi Amaeth:

Cain Owen, 2016

“Ar hyn o bryd, rwy’n astudio amaethyddiaeth yng Ngholeg Glynllifon yn ogystal â chynnig help llaw ar y fferm yn ystod pob munud sbâr. Diolch i’r Academi Amaeth, rwy’n bendant yn fwy meddwl agored ynglŷn â’m gyrfa ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r Academi wedi fy nghyflwyno i rwydwaith newydd o bobl a phob un ohonynt yn uchelgeisiol ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd arbennig, ac rwy’n hyderus y byddwn yn cadw cysylltiad i barhau i gynnig cefnogaeth i’n gilydd.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Cain

Aled Davies, 2014

"Mae bod yn rhan o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio wedi bod yn brofiad ysbrydoledig, ac fe fyddem yn annog unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant amaeth, bwyd neu goedwigaeth i ymgeisio - bydd yn newid y ffordd yr ydych yn meddwl ac yn gweithio.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Aled