Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rhaglen Yr Ifanc

Wyt ti rhwng 16 a 19 mlwydd oed? Â diddordeb mewn dysgu am y diwydiant bwyd ac amaeth? Yn ystyried datblygu gyrfa yn y meysydd diddorol a chyffrous hyn?

Bydd Rhaglen Yr Ifanc (sydd yn fenter ar y cyd gyda CFfICymru) yn cynnig:

  • Profiad gwaith gyda rhai o’r bobl fwyaf blaenllaw yn y diwydiant bwyd a ffermio
  • Rhaglen o weithgareddau llawn ysbrydoliaeth i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich targedau
  • Hyfforddiant ar gyfer sgiliau cyfathrebu, ymdrin â'r wasg a'r cyfryngau a sgiliau negodi

Bydd Rhaglen yr Ifanc Academi Amaeth 2018 yn cynnwys:

Sesiwn 1: 

Diwrnod 1 - Dod i'ch Adnabod Chi

Dulliau gweithio, math o bersonoliaeth

Diwrnod 2 - Dweud eich Dweud

Lleisio eich barn, cadeirio cyfarfodydd, cyfrannu at drafodaeth effeithiol

Diwrnod 3 - Creu Argraff Dda

Delio â'r cyfryngau


Pen Llŷn: 1 - 3 Awst 2018

Sesiwn 2: 

Diwrnod 4 - Dechrau Meddwl

Datblygu syniad, entrepreneuriaeth, rhedeg busnes

Diwrnod 5 - Adnabod eich Diwydiant

Pwy yw pwy a beth y maent yn ei wneud?

Diwrnod 6 - Byddwch y Person yr Hoffech ei Fod

Llwybrau gyrfa, cynllunio eich dyfodol 


Ceredigion: 20 - 22 Awst 2018

Sesiwn 3: Taith astudio hanner tymor yr Hydref
27 - 28 Hydref 2018

 

Noder - mae'n rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a meddu ar basport cyfredol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn byw a gweithio yng Nghymru a chydymffurfio gydag o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

  • Partner busnes neu aelod agos o'r teulu i fusnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
  • Gweithiwr i fusnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio sy'n gallu darparu tystiolaeth PAYE

Os nad oes cydymffurfiaeth gydag un neu fwy o'r uchod, gellir ystyried myfyrwyr sy'n astudio amaethyddiaeth, coedwigaeth neu bwnc rheoli tir perthnasol ar lefel addysg bellach ar sail achos unigol. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer Academi'r Ifanc fod dros 16 mlwydd oed ar y 1af o Awst ac o dan 20 mlwydd oed ar ddydd Mercher y 22ain o Awst 2018. 

Os oes diddordeb gennych yn yr hyn y mae’r Academi Amaeth yn ei gynnig neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Einir Davies ar 01970 636297 neu einir.davies@menterabusnes.co.uk


Dyma ychydig o brofiadau cyn-aelodau Rhaglen yr Ifanc yr Academi Amaeth:

Cain Owen, 2016

“Ar hyn o bryd, rwy’n astudio amaethyddiaeth yng Ngholeg Glynllifon yn ogystal â chynnig help llaw ar y fferm yn ystod pob munud sbâr. Diolch i’r Academi Amaeth, rwy’n bendant yn fwy meddwl agored ynglŷn â’m gyrfa ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r Academi wedi fy nghyflwyno i rwydwaith newydd o bobl a phob un ohonynt yn uchelgeisiol ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd arbennig, ac rwy’n hyderus y byddwn yn cadw cysylltiad i barhau i gynnig cefnogaeth i’n gilydd.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Cain

Aled Davies, 2014

"Mae bod yn rhan o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio wedi bod yn brofiad ysbrydoledig, ac fe fyddem yn annog unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant amaeth, bwyd neu goedwigaeth i ymgeisio - bydd yn newid y ffordd yr ydych yn meddwl ac yn gweithio.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Aled