Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Richard Rogers


Cefndderwen
 

Sector(au) Allweddol:
Defaid, llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol:
Mentrau ar y cyd, system bori cylchdro dwys, mesur porfa

Pam fyddai Richard yn fentor effeithiol

 • Mae Richard wedi bod yn rheoli’r fferm deuluol ers 17 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r fferm wedi datblygu o fod yn uned bîff a defaid traddodiadol i fenter yn seiliedig ar laswellt, gyda buches laeth sy’n lloea mewn bloc yn y gwanwyn a buches bîff sy’n pori mewn cylchdro
 • Fe wnaed y newidiadau er mwyn manteisio ar allu’r fferm i gynyddu’r incwm o laswellt. Roedd Richard yn teimlo bod angen iddo ymateb i newidiadau yn y diwydiant ffermio, gan gynnwys newidiadau i’r system daliadau, felly mae’r fenter buchod sugno bellach wedi dod i ben ac mae system lloea buchod llaeth yn y gwanwyn wedi cael ei sefydlu
 • Sefydlwyd y fenter laeth ar y cyd yn 2015 rhwng Richard, un o’i weithwyr a ffermwr llaeth oedd eisoes wedi sefydlu. Roedd Richard yn teimlo nad oedd ganddo gymaint o sgiliau’n ymwneud â llaeth ac roedd yn dymuno creu cyfle i un o’i weithwyr, felly teimlai mai menter ar y cyd gyda ffermwr oedd eisoes wedi’i sefydlu, sydd hefyd yn rhan o fentrau eraill ar y cyd, fyddai’r dewis gorau
 • Fel fferm arddangos Cyswllt Ffermio, cymerodd Richard ran mewn nifer o brosiectau’n edrych ar gostau a phroffidioldeb gwahanol systemau, a arweiniodd at fwy o ffocws ar gynhyrchiant glaswellt a phori cylchdro
 • Mae Richard yn gobeithio datblygu’r ddiadell dros y blynyddoedd nesaf i’w wneud mor effeithlon â  phosib
 • Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae Richard wedi datblygu llawer iawn o wybodaeth amaethyddol ar draws ystod eang o fentrau, gan gynnwys y rhai y mae’n ymwneud â nhw ar hyn o bryd ynghyd â’i fentrau buchod sugno a chnydau âr blaenorol, gan roi sylfaen ymarferol eang iddo
 • Mae gan Richard hanes o ddatblygu staff, o weithwyr fferm hyd at reolwyr fferm. Mae’n teimlo mai’r bobl o fewn ei fusnes yw ei adnodd pwysicaf ac mae ei allu i’w cynghori a’u hysbrydoli yn un o’i gryfderau allweddol
 • Mae Richard yn ystyried y cyfle i gefnogi a mentora person ifanc sy’n dod i mewn i’r diwydiant yn fraint, a gobeithio y bydd y profiad o fudd i’r ddwy ochr
   

Busnes fferm presennol

 • Yn berchen ar 600 erw, 150 erw ar Denantiaeth Busnes Fferm
 • 800 o famogiaid magu, yn ŵyna ganol fis Ionawr, yn derbyn dwysfwyd ac yn cael eu pesgi ym mis Mai
 • Menter ar y cyd mewn menter laeth. 360 o fuchod croesfrid ar system loea mewn bloc yn y gwanwyn, ar system bori estynedig. Mae'r gwartheg yn pori am naw mis o’r flwyddyn
 • 800 o wartheg Friesian gwryw yn cael eu magu fel lloeau ar system bori cylchdro dwys, a’u pesgi’n 24 mis oed
   

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • Fferm Arddangos Cyswllt Ffermio 2010-2014
 • Fferm Arddangos Hybu Cig Cymru 2008-2010
 • Treuliodd ddwy flynedd yn gweithio yn Seland Newydd ac Awstralia ym 1995-1997
 • Wedi rheoli’r fferm deuluol ers 17 mlynedd
 • Aelod o fwrdd Hybu Cig Cymru 
 • Aelod o fwrdd da byw NFU Cymru