Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rydw i eisiau creu fy nghynllun busnes fy hun

1.  Lawr lwythwch ein templed cynllun busnes. 

2.  Archebwch le ar un o'n Cymorthfeydd Adolygu Busnes sydd wedi'u hariannu'n llawn er mwyn gallu dilysu eich Cynllun Busnes a chwblhau Cynllun Gweithredu. Cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu i ganfod dyddiadau a lleoliadau yn eich ardal chi.

3. Dylid e-bostio eich Cynllun Gweithredu cyflawn at: cyswlltffermio@menterabusnes.co.uk 

4. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd eich Cynllun Gweithredu wedi cael ei ddilysu. 

5.  Darganfyddwch pa gategoriau cyngor y gallwch ymgeisio amdanynt fel rhan o'r Gwasanaeth Cynghori i'ch cynorthwyo i gyflawni'r amcanion busnes a osodwyd yn eich Cynllun Gweithredu. 

6. Ystyriwch pa gwmniau wedi'u cymeradwyo gan y Gwasanaeth Cynghori fyddai'n gallu darparu'r arbenigedd a'r gwasanaeth sydd arnoch ei angen yn y modd gorau posib. Ceir rhestr gyda manylion cyswllt a meysydd gwaith arbenigol ar ein tudalen Dewis Cynghorydd. Byddem yn eich cynghori i gysylltu â mwy nag un cwmni cyn gwneud eich penderfyniad. Yn ymyl y rhestr hon, fe welwch ganllaw 'Dewis Cynghorydd' a allai fod o gymorth i chi allu gwneud y penderfyniad cywir.   

7.  Cwblhewch a chyflwynwch eich ffurflen gais Gwasanaethau Cynghori ar lein.  

8. Bydd eich Swyddog Datblygu Lleol yn gallu darparu cefnogaeth ac arweiniad parhaus i chi yn ôl yr angen. Gallant hefyd eich cynorthwyo i adnabod gofynion busnes ychwanegol a'ch cyfeirio tuag at wasanaethau eraill Cyswllt Ffermio.

9. Mae'n rhaid i chi dderbyn e-bost neu lythyr gan Cyswllt Ffermio yn cymeradwyo eich cais cyn comisiynu eich ymgynghorydd.