Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Safleoedd Ffocws

Bydd Safleoedd Ffocws ledled Cymru yn arddangos prosiectau neu dreialon unigol yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau

Bydd y rhain yn cael eu llunio i helpu ymdrin â chyfleoedd neu broblemau sy'n benodol i'ch ardal chi.

Bydd eich Safle(oedd) Ffocws lleol yn treialu sefyllfaoedd ymarferol gan brofi dulliau newydd o weithio, fydd yn rhoi cyfle i chi weld â'ch llygaid eich hun a fyddech yn dymuno rhoi’r systemau hyn ar waith o fewn eich busnes.

Bydd canlyniadau a deilliannau'r prosiectau’n cael eu rhannu yn ystod digwyddiadau agored rheolaidd.

Caerhys

Berea, Tŷ Ddewi, SA62 6DX

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio Technegau i Greu Compost Rhagweladwy

Ffosyficer

Abercych, Boncath, SA37 0EU

Prosiect Safle Ffocws: Gwella Arferion Cyn Godro

Glangwden

Trefeglwys, Caersws SY17 5PX

Prosiect Safle Ffocws: Deall ffactorau ymarferol defnyddio Gwerthoedd Bridio Genomig newydd ar gyfer nodweddion carcas

Lan Farm 

Cynwyl Elfed, Carmarthen SA33 6SPP

Prosiect Safle Ffocws: Gwella effeithlonrwydd gwartheg sugno drwy sicrhau’r pwysau corff gorau i’r gwartheg llawn dwf

Llindir 

Eglwysbach, Bae Colwyn, LL28 5SE

Prosiect Safle Ffocws: Lleihau Afiechyd Resbiradol Buchol mewn lloeau ifanc dan do

Nant Goch

Pen y Bont, Croesoswallt, SY10 9JG

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu Cynllun Rheoli Mastitis ar y fferm

Pencraig

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RY

Prosiect Safle Ffocws: Deall gweithrediad ymarferol Gwerthoedd Bridio Genomeg newydd ar gyfer nodweddion carcasau

Pengelli

Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1UH

Prosiect Safle Ffocws: Trosi uned bori sefydlog bîff a defaid i system bori gylchdro

Pentref Isaf

Rhos y Madoc, Riwabon, LL14 6LU

Prosiect Safle Ffocws: Mesurau Ataliol i Wella Iechyd Lloi

Rhiwlas

Bala, LL23 7NP

Prosiect Safle Ffocws: Rheoli Darbodus yn y Busnes Llaeth

Tirlan

Brechfa, SA32 7BS

Prosiect Safle Ffocws: Mapio a Rheoli Halogiad Llyngyr

Troed y Rhiw

Llanon, Aberaeron SY23 5NJ

Prosiect Safle Ffocws: Cynlluniau manwl i reoli maethynnau

Llyn Rhys

Llyn Rhys, Llandegla, Wrecsam LL11 3AF

Prosiect Safle Ffocws: Potensial ar gyfer defnyddio Meillion Balansa yng Nghymru

Fferm Cilwrgi

Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga NP15 1XP

Prosiect Safle Ffocws: Costau Rheolaeth Coetir Ymarferol ac Ychwanegu Gwerth at Adnoddau Coetir ar y Fferm

Pant Du

Pant Du, Penygroes, Caernarfon LL54 6HE

Prosiect Safle Ffocws: Sefydlu Perllannau er mwyn Cynhyrchu Seidr a Chynyddu Cnwd Afalau

Upper Pendre

Upper Pendre, Llangors, Aberhonddu LD3 7TT

Prosiect Safle Ffocws: A oes rôl i gnydau Rhyg yng Nghymru?

Glen Court

Glen Court Farm, Llanllywel, Usk, N515 1LL

Prosiect Safle Ffocws: Gwella hunangynhaliaeth protein ar y fferm

Carwed Fynydd

Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy, LL16 5EF

Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu Betys Porthiant a Chêl - canllaw o’r hadu i’r porthi a’r manteision ar gyfer system gwartheg bîff sugno

Hendre Arddwyfaen

Hendre Arddwyfaen, Ty Nant, Corwen, Conwy, LL21 0RG

Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau Maeth Effeithlon ar gyfer y Fuwch Sych a Defnydd Tir

Ystâd Rhug 

Ystâd Rhug, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0EH

Prosiect Safle Ffocws: Diogelu uned bîff at y dyfodol - croesawu technoleg newydd er mwyn ymdopi gyda dyfodol ansicr

Fferm Sychpant

Fferm Sychpant, Rhoshill, Aberteifi

Prosiect Safle Ffocws: Proffilio metabolaidd mewn perthynas â maeth

Fferam Gyd

Rhosgoch, Amlwch, Sir Fon, LL66 0BW

Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru oestrws mewn gwartheg bîff masnachol

Hendy

Hendy, Hundred House, Llandrindod, LD1 5RP

Prosiect Safle Ffocws: Stori soia

 

Tyn y Pant

Tyn y Pant, Manafon, Y Trallwng

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu SCOPS 

Fferm Ochor

Yr Ochor, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QT

Prosiect Safle Ffocws: Pori Cylchdro 

Penrhiw

Penrhiw, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4PG

Prosiect Safle Ffocws: Trosi uned bîff a defaid pori sefydlog i system bori gylchdro

Tirlan

Tirlan, Brechfa, Sir Gar, SA32 7BS

Prosiect Safle Ffocws: Mapio halogiad llyngyr

Rhosgoch

Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4QT

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu SCOPS ac ymdrin â Cocci

Fferm Lower Eyton

Fferm Lower Eyton, Eyton, Wrecsam, LL13 0SN

Prosiect Safle Ffocws: Cynllunio Rheoli Maetholion

Fferm Penlan

Fferm Penlan, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JN

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio bwydydd moch amgen i gynyddu proffidioldeb, gwella perfformiad a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Wern 

Wern, Foel, Y Trallwng, SY21 0NY

Prosiect Safle Ffocws: Gwella effeithlonrwydd ynni ar unedau dofednod dwys

Aberkin

Aberkin, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Brwynog

Brwynog, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Gelli Goll

Fferm Gelli Goll, Y Bont Faen, CF71 7RW

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Genauhafod

Genauhafod, Dolfor, Newtown, Powys, SY16 4AA

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio manteision robot i osod wyau ar baledi, gan ganolbwyntio ar iechyd a diogelwch y cynhyrchwr wyau