Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Safleoedd Ffocws

Bydd Safleoedd Ffocws ledled Cymru yn arddangos prosiectau neu dreialon unigol yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau

Bydd y rhain yn cael eu llunio i helpu ymdrin â chyfleoedd neu broblemau sy'n benodol i'ch ardal chi.

Bydd eich Safle(oedd) Ffocws lleol yn treialu sefyllfaoedd ymarferol gan brofi dulliau newydd o weithio, fydd yn rhoi cyfle i chi weld â'ch llygaid eich hun a fyddech yn dymuno rhoi’r systemau hyn ar waith o fewn eich busnes.

Bydd canlyniadau a deilliannau'r prosiectau’n cael eu rhannu yn ystod digwyddiadau agored rheolaidd.

Aberkin

Aberkin, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Birchfield

Nant Glas, Llandrindod, LD1 6PD

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Blaencwmpridd

Blaencwmpridd, Llandysul, Ceredigion

Digwyddiad Safle Ffocws: Maeth gwartheg bîff a rhagolwg o’r diwydiant

Bribwll

Bribwll, Crymych, Sir Benfro

Digwyddiad Safle Ffocws: Magu ŵyn o’r borfa; gwella perfformiad er mwyn cynyddu elw

Brwynog

Brwynog, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Bubbleton

Bubbleton, Dinbych y Pysgod (West Farm)

Digwyddiad Safle Ffocws: Tyfu a marchnata hopys a chyfleoedd newydd eraill i dyfu

Caerhys

Berea, Tŷ Ddewi, SA62 6DX

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio Technegau i Greu Compost Rhagweladwy

Carwed Fynydd

Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy, LL16 5EF

Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu Betys Porthiant a Chêl - canllaw o’r hadu i’r porthi a’r manteision ar gyfer system gwartheg bîff sugno

Cefn Amlwch

Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AX

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Clovers Farm

Clovers Farm, Treletert, Hwlffordd, SA62 5TT

Digwyddiad Safle Ffocws: Pridd, Tail ac Arian

Dairy Farm

Dairy Farm, Penrhos, Sir Fynwy

Digwyddiad Safle Ffocws: Rheoli pridd yn y gaeaf i gyfyngu ar golledion maetholion a deunydd organig.

Duckspool Farm

Wiston, Hwlffordd

Digwyddiad Safle Ffocws: Cael y gorau o’ch glaswellt yr Hydref hwn

Dudwell

Dudwell, Camrose, Hwlffordd, SA62 6HJ

Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso opsiynau mapio pridd

Fenton Home Farm

Fenton Home Farm, Hwlffordd, SA62 4PY

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio EXZOLT® i reoli gwiddon coch ar unedau dofednod

Fferam Gyd

Rhosgoch, Amlwch, Sir Fon, LL66 0BW

Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru oestrws mewn gwartheg bîff masnachol

Fferm Cilwrgi

Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga NP15 1XP

Prosiect Safle Ffocws: Costau Rheolaeth Coetir Ymarferol ac Ychwanegu Gwerth at Adnoddau Coetir ar y Fferm

Fferm Lower Eyton

Fferm Lower Eyton, Eyton, Wrecsam, LL13 0SN

Prosiect Safle Ffocws: Cynllunio Rheoli Maetholion

Fferm Noyadd

Fferm Noyadd, Rhaeadr, LD6 5HH

Digwyddiad Safle Ffocws: Rheoli trogod, y clafr a llau 

Fferm Ochor

Yr Ochor, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QT

Prosiect Safle Ffocws: Pori Cylchdro 

Fferm Pant

Fferm Pant, Llanwytherin, Y Fenni, NP7 8RH

Prosiect Safle Ffocws: Hau india corn dan gnwd trwy ddefnyddio dril wedi ei haddasu

Fferm Penlan

Fferm Penlan, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JN

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio bwydydd moch amgen i gynyddu proffidioldeb, gwella perfformiad a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Fferm Pied House

Fferm Pied House, Trefaldwyn, Powys, SY15 6SQ

Prosiect Safle Ffocws: Buddion system torri silwair sawl gwaith

Fferm Sychpant

Fferm Sychpant, Rhoshill, Aberteifi

Prosiect Safle Ffocws: Proffilio metabolaidd mewn perthynas â maeth

Fferm Tedion

Fferm Tedion, Arberth, Sir Benfro

Digwyddiad Safle Ffocws: Ffrwythlondeb mewn systemau lloia mewn bloc 

Fferm The Fruit Farm

Llanfihangel Crucornau

Prosiect Safle Ffocws: Fermigompostio

Fferm Trevedw

Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 7PE

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Fferm Goldsland 

Wenvoe, Caerdydd, CF5 6BE 

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect ymwybyddiaeth o driniaeth wrthfiotig

Ffosyficer

Abercych, Boncath, SA37 0EU

Prosiect Safle Ffocws: Gwella Arferion Cyn Godro

Ffridd

Ffridd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8UG

Digwyddiad Safle Ffocws: Iechyd a hwsmonaeth moch

Gaerfechan

Gaerfechan, Cerrigydrudion, LL21 0RS

Prosiect Safle Ffocws: Gwerth coed ar gyfer unedau dofednod

Garth Y Pigau (Glan'r afon)

Nebo, Llanrwst, Conwy, LL26 0TH

Digwyddiad Safle Ffocws: Rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol

 

Garthmyn Isaf

Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst, LL26 0UF

Prosiect Safle Ffocws: Biomas - canfod cyflenwad o goed ar gyfer biomas o ffynhonnell naturiol gynaliadwy.

Gelli Goll

Fferm Gelli Goll, Y Bont Faen, CF71 7RW

Prosiect Safle Ffocws: Canfod statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Genauhafod

Genauhafod, Dolfor, Newtown, Powys, SY16 4AA

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio manteision robot i osod wyau ar baledi, gan ganolbwyntio ar iechyd a diogelwch y cynhyrchwr wyau

Gilfach

Llanbedr Felfre, Sir Benfro, SA67 8TP

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Glangwden

Trefeglwys, Caersws SY17 5PX

Prosiect Safle Ffocws: Deall ffactorau ymarferol defnyddio Gwerthoedd Bridio Genomig newydd ar gyfer nodweddion carcas

Glen Court

Glen Court Farm, Llanllywel, Usk, N515 1LL

Prosiect Safle Ffocws: Gwella hunangynhaliaeth protein ar y fferm

Gwastadanas          

Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NW

Prosiect Safle Ffocws: Profi a gwaredu BVD

Gwinllan White Castle

Llanwytherin, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8RA

Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau bywiogrwydd gwinwydd trwy docio yn y gaeaf

Hafod

Hafod, Bancyffordd, Llandysul, Carmarthenshire, SA44 4SD

Prosiect Safle Ffocws: Canfod Statws heintiad llyngyr mewn cynefinoedd malwod ar y fferm fel modd o reoli llyngyr yr iau

Hendre Arddwyfaen

Hendre Arddwyfaen, Ty Nant, Corwen, Conwy, LL21 0RG

Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau Maeth Effeithlon ar gyfer y Fuwch Sych a Defnydd Tir

Hendre Ifan Goch

Blackmill, Pen-y-bont, CF35 6EN

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o Barasitiaid mewn Defaid (SCOPS) a mynd i’r afael â Chyfrif Wyau Ysgarthol (FEC)

Hendy

Hendy, Hundred House, Llandrindod, LD1 5RP

Prosiect Safle Ffocws: Stori soia

 

Holebrook Farm

Ffordd Ellesmere, Bronington, Wrecsam, SY13 3HX

Prosiect Safle Ffocws: Therapi Buchod Sych Dethol - Lleihau’r defnydd o
wrthfiotigau ar ôl sychu

Lan Farm 

Cynwyl Elfed, Carmarthen SA33 6SPP

Prosiect Safle Ffocws: Gwella effeithlonrwydd gwartheg sugno drwy sicrhau’r pwysau corff gorau i’r gwartheg llawn dwf

Llandinam Hall Farm

Llandinam, Y Drenewydd, Powys, SY17 5DN

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Llindir 

Eglwysbach, Bae Colwyn, LL28 5SE

Prosiect Safle Ffocws: Lleihau Afiechyd Resbiradol Buchol mewn lloeau ifanc dan do

Llwyn Ysgaw

Llwyn Ysgaw, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd

Digwyddiad Safle Ffocws: Ydi arallgyfeirio i ddarparu safleoedd glampio ar y fferm yn opsiwn i chi?

Llyn Rhys

Llyn Rhys, Llandegla, Wrecsam LL11 3AF

Prosiect Safle Ffocws: Potensial ar gyfer defnyddio Meillion Balansa yng Nghymru

Lower Pant Farm  

Llanddewi Rhydderch , Sir Fynwy, NP7 9TN

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Mynachdy

Mynachdy, Rhondda Cynon Taf

Digwyddiad Safle Ffocws: Magu ŵyn o’r borfa; gwella perfformiad er mwyn cynyddu elw

Nant Goch

Pen y Bont, Croesoswallt, SY10 9JG

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu Cynllun Rheoli Mastitis ar y fferm

Nant yr Efail

Betws-yn-Rhos, Abergele, LL22 8AL

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Neuadd Goch

Neuadd Goch, Adfa, Y Drenewydd

Digwyddiad Safle Ffocws: Llunio dogn i wartheg bîff dros y gaeaf

New Dairy Farm

New Dairy Farm, Casnewydd, Sir Fynwy, NP10 8SF

Prosiect Safle Ffocws: Torri silwair sawl gwaith - Gwella treuliadwyedd a llaeth drwy borthiant

Pant Du

Pant Du, Penygroes, Caernarfon LL54 6HE

Prosiect Safle Ffocws: Sefydlu Perllannau er mwyn Cynhyrchu Seidr a Chynyddu Cnwd Afalau

Pant Y Beiliau

Pant Y Beiliau, Llanfair Cilgedin, Y Fenni

Digwyddiad Safle Ffocws: Gwella cyfraddau goroesi moch bach

Pantglas

Llanboidy, Sir Gaerfyrddin, SA34 0EX

Prosiect Safle Ffocws: Chwilod y dom a pheillwyr       

 

Parc Uchaf

Llanrheadr Y Mochnant, Croesoswallt, SY10 0BJ

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Pencraig

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RY

Prosiect Safle Ffocws: Deall gweithrediad ymarferol Gwerthoedd Bridio Genomeg newydd ar gyfer nodweddion carcasau

Pengelli

Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1UH

Prosiect Safle Ffocws: Trosi uned bori sefydlog bîff a defaid i system bori gylchdro

Penmark Place

Penmark, Y Barri, CF62 3BP

Digwyddiad Safle Ffocws: Cynhyrchu carcasau bîff er mwyn plesio gofynion y farchnad

 

Penrallt

Llantwyd, Aberteifi, SA43 3NU

Digwyddiad Safle Ffocws: Pridd, Tail ac Arian

Penrhiw

Penrhiw, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4PG

Prosiect Safle Ffocws: Trosi uned bîff a defaid pori sefydlog i system bori gylchdro

Pentref Isaf

Rhos y Madoc, Riwabon, LL14 6LU

Prosiect Safle Ffocws: Mesurau Ataliol i Wella Iechyd Lloi

Penwern

Penwern, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ

Prosiect Safle Ffocws: Newid i system ŵyna tu allan

Penybont

Penybont, Tregaron, Ceredigion, SY25 6LG

Prosiect Safle Ffocws: Godro robotig a phori

Rhiwlas

Bala, LL23 7NP

Prosiect(au) Safle Ffocws: Rheoli Darbodus yn y Busnes Llaeth a Prosiect Porfa Cymru

Rhosgoch

Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4QT

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu SCOPS ac ymdrin â Cocci

Shordley Hall

Shordley Hall Farm, Shordley Road, Hope, Wrecsam LL12 9RT

Prosiect Safle Ffocws: Effaith ac amlder haploteipiau ffrwythlondeb a diffyg colesterol o fewn y brid du a gwyn.

Square Farm

Square Farm, Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy, NP25 4JH

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio’r defnydd o daenfa sglodion pren i reoli chwyn ym maes cynhyrchu llysiau organig

Tanygraig      

Silian, Llanbedr P.S, Ceredigion, SA48 8AR

Prosiect Safle Ffocws: Prosiect Porfa Cymru

Tir Barwn

Betws Gwerfil Goch, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9PF

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio sut y gallai technoleg synwyryddion fod o fudd mewn systemau dofednod dwys.

Tirlan

Brechfa, SA32 7BS

Prosiect Safle Ffocws: Mapio a Rheoli Halogiad Llyngyr

Tre Abbott

Tre Abbott, Trelawnyd, Sir Ddinbych, LL18 6ED

Prosiect Safle Ffocws: Cynyddu kg solidau llaeth/ha

Trefnant Isaf

Trefnant Isaf, Y Trallwng, SY21 9JG

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Trevithel Court

Trevithel Court, Three Cocks, Aberhonddu, LD3 0RY

Digwyddiad Safle Ffocws: Gwerthuso’r budd o roi techneoleg GPS a ffermio manwl gywir ar waith mewn gweithgareddau’n ymwneud â glaswelltir

Troed y Rhiw

Llanon, Aberaeron SY23 5NJ

Prosiect Safle Ffocws: Cynlluniau manwl i reoli maethynnau

Ty Newydd

Abersoch, Pwlleli, Gwynedd, LL53 7LE

Prosiect Safle Ffocws: Magu Heffrod - paratoi ar gyfer lloia

Ty Tanglwyst Dairy

Y Pîl, Pen-y- bont ar Ogwr, de Cymru, CF33 4SA

Prosiect Safle Ffocws: Digwyddiad agored ar ganfyddiad y cyhoedd o’r diwydiant llaeth

Tyn y Pant

Tyn y Pant, Manafon, Y Trallwng

Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu SCOPS 

Upper Pendre

Upper Pendre, Llangors, Aberhonddu LD3 7TT

Prosiect Safle Ffocws: A oes rôl i gnydau Rhyg yng Nghymru?

Wern

Wern Farm, Bancyfelin, SA33 5NE

Prosiect Safle Ffocws: Brechiad Hunangenedledig - Mycoplasma Bovis

Wern 

Wern, Foel, Y Trallwng, SY21 0NY

Prosiect Safle Ffocws: Gwella effeithlonrwydd ynni ar unedau dofednod dwys

Ystâd Rhug 

Ystâd Rhug, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0EH

Prosiect Safle Ffocws: Diogelu uned bîff at y dyfodol - croesawu technoleg newydd er mwyn ymdopi gyda dyfodol ansicr